אתה נמצא כאן: דף הבית » שאלות אחרונות » חגים וזמנים » בן חוץ לארץ שהתגייר בארץ ישראל לענין יו"ט שני

בן חוץ לארץ שהתגייר בארץ ישראל לענין יו"ט שני

שאלה:

אדם שגר בחוץ לארץ, ובא לארץ לתקופה קצרה בין היתר כדי להתגייר. ואכן התגייר כדת וכדין. וחל פסח בתקופה שהוא בארץ, האם עליו לשמור יום טוב שני?

תשובה:

לכאורה יש לו להחמיר לשמור גם יום טוב שני.

הרחבת הדברים:

לכאורה מצד אחד, כיון שדעתו לחזור למקומו נותנים לו מחומרי מקום שיצא משם שו"ע סי' תצו סעי' ג'. שכן גם בהיותו בארץ ישראל נחשב הוא כבן חו"ל. מאידך י"ל דכיון שמעולם לא נתחייב בשמירת יו"ט שני שהרי בהיותו במקומו עדיין גוי היה אפשר שלא יחול עליו חיוב זה כל זמן שהותו בארץ ישראל.

עיין שו"ת בצל החכמה ח"א סי' לו שנקט בזה לקולא מאחר שמעולם לא נתחייב ביו"ט שני במקומו אינו מתחייב בו עתה לראשונה בהיותו בא"י. ובשו"ת מנחת שלמה ח"א סי' יט אות ו חלק עליו בזה ולשיטתו כיון שעתיד לחזור למקומו יש לו לנהוג כמנהג אנשי מקומו.

וראה עוד בחכם צבי בתשובותיו סי' קכז דכל בן חו"ל הבא לא"י אינו חייב לנהוג יו"ט שני ועיין בזה בשו"ת אבני נזר או"ח השמטה לסי' תכד ואף דהכרעת הפוסקים אינה כן אפשר דיש לצרף בזה שיטתו לענין גר שכלל לא נתחייב במקומו וצ"ע. וע"ע חוט שני הל' שבת א ב עמ' שט, עוד יעויין במנחת שלמה שם שנסתפק נמי בגר הבא מעיר שכולם נוהגים במנהגי ספרד וכדו' ובא להתגייר בא"י שהמנהגים מחולקים ואין מנהג קבוע אם מחוייב לנהוג כמנהג אנשי מקום שבא ממנו כיון שעתיד לחזור לשם דבזה אפשר דקיל טפי דלענין יו"ט שני שפיר שייך לגביו חשש זה שאמרו חז"ל שמא ישתכח הדבר והלכה מיוחדת היא לענין יו"ט שני אבל לענין מנהגים עיקר החיוב משום דהוא מקום שבא משם ובזה אפשר דכיון דבעת ביאתו היה גוי אין לחוש.

הגב על הנושא

לתחילת הדף