אתה נמצא כאן: דף הבית » שאלות אחרונות » דינים שונים » בן מאומץ בכיבוד הורים

בן מאומץ בכיבוד הורים

שאלה:

האם בן מאומץ חייב בכבוד הוריו המאמצים?

תשובה:

למרות שאין עליו חיוב ומצווה מדין "כיבוד אב ואם" שהרי אינם הוריו האמתיים, מ"מ חייב הוא לכבדם משום שהם גידלו אותו.

מקורות:

בחינוך מצוה ל"ו כתב משרשי המצוות כיבוד אב ואס הוא שיכיר ויגמול חסד עם מי שעשה אתו טובה ולא יהיה נקל ומתנכר וכפוי טובה שזו מדה רעה ומאוסה בתכלית לפני אלוקים ואנשים וכו' ולפי"ז אף בנדון המאומץ כיון מאמציו הטיבו עמו באמוצו הרי שיש לו לכבדם כהוגן.

ובשדה חמד מערכת אבילות סי' קנ"ו מביא מהמדרש (שמות רבה ד') בשעה שאמר הקב"ה למשה לכה ואשלחך אל פרעה אמר רבש"ע איני יכול מפני שקבלני יתרו ופתח לי ביתו ואני עמו כבן ולא עוד אלא שכל הפותח לחבירו חייב בכבודו יותר מאביו ומאמו. ושם מביא עוד ראיה מהנביא אלישע שאחר שנלקח אליהו לא הלך לביתו לאביו ולאמו להחיותם כמו שהחיה את בן האכסניא שלו לדעת השדי חמד אין סתירה בין מדרש זה לבין הגמ' סוטה כי אמנם מצות כיבוד אב ואם איננה מצות עשה המוטל על המתגדל ואולם מדרך אנושית חייב לכבד את המגדל שכן הוא דרך העולם להכיר ולהוקיר בהערכה מי שקיבל ממנו טובה.

וכתב בשו"ת אגרות משה יו"ד ח"ב סי' ק"ל דבכלל ענין מצות כיבוד אב שלא יהיה כפוי טובה להוריו שהביאוהו לעולם הזה ולפיה מש"כ הר"מ שהגר נוהג באביו מקצת כבוד הוא כדי שלא ייחשב בעיני הבריות לכפוי טובה ומסתבר שענין זה שייך אף בבן מאומץ שלא יהיה כפוי טובה להם שמגדלים אותו ועי' בשו"ת שאילת יעקב ח"א פ"א שכתב שעיקר הכיבוד הוא משום שגידלוהו ולא מצד שילדותו עי"ש.

 

הגב על הנושא

לתחילת הדף