אתה נמצא כאן: דף הבית » שיעורי מורינו הרב אשר וייס » בעבור זה – כדי שאקיים מצוותיו

בעבור זה – כדי שאקיים מצוותיו

איש חסיד היה בגטו קובנו ור' משה גולדקורן שמו. על מסירות הנפש ועוז הרוח של חסיד זה מספר הגאון מוה"ר אפרים אושרי זצ"ל בשו"ת ממעמקים (ח"ה סי' ו') את הסיפור הבא.

לפני חג המצות בשנת תש"ג דאג ר' משה מנין ישיגו מצות כדי לקיים את מצות החג. מכיון שהיה לו אישור מיוחד מטעם היודנרט לצאת את הגטו מדי פעם, במסירות נפש הבריח אל תוך חומות הגטו קצת קמח חיטה שרכש מן הגויים הליטאים. בערב פסח מצאו אחד מקלגסי הנאצים ימ"ש כשהתכונן לאפות מצות והפליא בו את מכותיו, מכות רצח. שבור ורצוץ, כשדם זב מפיו מקיש הוא על דלת ביתו של הרב אושרי כשזה התיישב לליל הסדר. כשפתח הרב את דלת ביתו וראה את ר' משה שבור וחבול ופיו זב דם, הזדעזע ונחרד. פתח ר' משה ואמר 'שאלה לי אל כבוד הרב'. חשב הרב בליבו, ודאי ישאל את הקשה שבשאלות "צדיק ורע לו רשע וטוב לו" (עיין ברכות ז' ע"א), או שמא ישאל "זו תורה וזו שכרה" (ברכות ס"א ע"ב ומנחות כ"ט ע"ב).

אך לא אלו היו שאלותיו, אלא כך שאל "חסיד אני ומעולם לא אכלתי מצה שרויה, אך רשע זה שבר את כל שיניי ולא נותרו לי שיניים ללעוס. האם עלי לבטל את מנהג אבותי ולאכול מצה שרויה כדי לקיים מצוה גדולה זו, או שמא עלי לדבוק במנהג אבותי ושב ואל תעשה עדיף"!

לא בזכות התשובות עברנו את הגלות הקשה והנוראה אלא בזכות השאלות. בזכות שאלות מעין שאלותיו של ר' משה גולדקורן. בזכות ההכרה העמוקה "בהדי כבשי דרחמנא למה לך, מאי דמיפקדית איבעי לך עשה" (ברכות י' ע"ב).

"בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים – כדי שאקיים מצוותיו"!

בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים

הנה פסוק אחד יש בסדר הגדה של פסח שחוזר על עצמו ארבעה פעמים בסדר ההגדה "בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים". בתשובתנו לשאלת הרשע אומרים אנו "בעבור זה עשה ה' לי" לי ולא לו! הוא גם שאנו אומרים לשאינו יודע לשאול בהיעדר שאלה מצדו. מפסוק זה למדנו שבכל דור ודור חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא זה שיצא ממצרים, והוא המקור שאנו מצווים לספר ביציאת מצרים בשעה שמצה ומרור מונחים לפנינו. בעבור זה בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך. וכאשר אמרו בכל דור ודור חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא זה שיצא ממצרים שוב מתבססים אנו על הפסוק הזה "בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים".

ובהכרח יש בפסוק זה מסר מרכזי בעבודת הלילה ויסוד גדול במצות סיפור יציאת מצרים.

ואכן כן, דכבר ביארנו פעמים רבות שזכירת יציאת מצרים וסיפורה צריכים להביא אותנו לידי קבלת עול מלכות שמים, ומקרא מלא דבר הכתוב "כי לי בני ישראל עבדים, עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים" (ויקרא כ"ה נ"ה) וכן אמרו חז"ל בפסיקתא זוטרתא דברים פרשת האזינו "ועל עבדיו יתנחם, אלו ישראל שלקחתי ממצרים להיות לי לעבדים", ועינינו הרואות, דמכל פסוקי התורה שיש בהם זכירת יציאת מצרים בחרו אנשי כנסת הגדולה פסוק אחד שבו נקיים את מצות הזכירה כל יום ערב ובוקר "אני ה' אלקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלקים".

וכבר הבאתי (עיין בגדש"פ מנחת אשר) את מה שנחלקו הראשונים בביאור הפסוק "בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים" (שמות י"ג ח'), דהלא מבואר בגמ' (פסחים קט"ז ע"ב) בעבור זה, בעבור מצה ומרור. אך נחלקו הראשונים בביאור הדברים. הרמב"ן והרס"ג פירשו כונת הכתוב כאילו נאמר "זה בעבור" כלומר מצה ומרור שאנו אוכלים בשביל שעשה ה' לי בצאתי ממצרים, אך רש"י מיאן בפירוש זה וכתב כדרכו לפי פשוטו של מקרא "בעבור זה, כדי שאקיים מצוותיו". זה תכלית יציאת מצרים, כדי שנקבל עול מלכותו, נשמור מצוותיו ונקיים אותן.

ובכל דור ודור חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא זה שיצא ממצרים, והוא זה שצריך לקבל עול מלכות שמים, להיות עבד נאמן לה' בקיום מצוותיו, חקיו ומשפטיו. ומשום כך אמרו "בשעה שמצה ומרור מונחים לפניך", שהרי זה תכלית סיפור יציאת מצרים, לאכול את המצה ואת המרור לקיים מצוותיו ולדבקה בו.

כל ארבעת הבנים באים ומתישבים מסביב לשלחן ליל הסדר, כולם נהנים לשמוע ספורי יציאת מצרים, אך רק אחד מהם, הבן החכם מבין את תמצית הענין, הוא מבקש לדעת מה הן המצוות שעלינו לקיים, מה העדות החקים והמשפטים. הבן הרשע לעומתו אינו רוצה לדעת ואינו רוצה לשמוע, "מה העבודה הזאת לכם, מה הטרחה שאתם מטריחין עלינו בכל שנה ושנה" (ירושלמי פסחים ע' ע"ב), וזה שאנו אומרים לו "בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים" הלא לא יצאנו ממצרים אלא "בעבור זה" כדי לקיים מצוותיו, ואם אינו חפץ בקיום המצוות והם עליו לעול ולטורח לא היה נגאל ועדיין היה עבד לפרעה במצרים, "לי ולא לו אילו היה שם לא היה נגאל".

וכאשר ישב לו אותו הבן שאינו יודע לשאול, וגם לא יבין את אשר נספר לו לאשורו, גם לו נאמר "בעבור זה עשה ה' לי", אף אם לא יבין את עומק משמעותה של יציאת מצרים, מ"מ נחנכו לקיום המצוות שכן הם תכלית יציאת מצרים, שהרי בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים.

הגב על הנושא

לתחילת הדף