אתה נמצא כאן: דף הבית » שאלות אחרונות » דינים שונים » גילוח בתער בגרון ובצוואר

גילוח בתער בגרון ובצוואר

שאלה:

האם איסור גילוח בתער – בסכין הוא רק על הלחיים או גם על הגרון והצוואר.

תשובה.

בצוואר העורף אין איסור כלל לגלח בתער. ובגרון, יש מהפוסקים שהחמירו שלא לגלח בתער, וכ"כ הרמ"א. אך למעשה נהגו להקל. רק יזהר מאד שלא יעלה כלפי מעלה והצדדים למקום הפאות.

מקורות.

עיין מאירי (מכות כ:) וז"ל: וכן מעשים בכל יום שאף אותם שנהגו שלא לספר בתער כלל, מספרים הם השפם ותחתית הזקן המתחבר לצואר בלא שום פקפוק, אלא שגדולי המחברים כתבו אף בשפם שאע"פ שהוא מותר לא נהגו להשחיתו אלא לגלח קצתו עד שלא יעכב אכילה ושתיה. ע"כ. וכ"כ בספר המנהיג דיני גילוח. וע"ע ס' מחשבות בעצה (חיו"ד הל' פאת הראש דף ל).

ועי' בשו"ע (סי' קפא ס"י) שכתב: פאות הזקן הם ה', ורבו בהם הדעות, לפיכך ירא שמים יצא את כולם ולא יעביר תער על כל זקנו כלל. והוסיף הרמ"א שם: ואפילו תחת הגרון. ומקורו מדברי הב"י בשם אגרת ר"י וסמ"ג. ובב"י שם כתב לבאר טעמם, לפי שדומה לתיקון הנשים. ושוב הביא מהסמ"ק שביאר הטעם משום שפעמים מושך אליו העור של הפאה.  ועי' בביאור הגר"א שכתב דאין נראה כן להלכה, דמ"ש מכל מקומות הזקן שלא במקום הפאות דמותר אף בתער, ולא אסרו אלא בגוף שאינו גדל כ"כ ואינו עושה אלא ליפותו ואסור משום לא ילבש. ע"כ.

הגב על הנושא

לתחילת הדף