אתה נמצא כאן: דף הבית » שאלות אחרונות » דיני יום יום » דין המתפלל שמונה עשרה עם השליח ציבור

דין המתפלל שמונה עשרה עם השליח ציבור

שאלה:

מי שבא מאוחר לבית הכנסת ומתפלל שמו"ע עם הש"ץ, ואומר קדושה עמו, האם יאמר גם לעומתם ברוך יאמרו [במקום דנוהגים דהקהל לא אומרים אותו],

תשובה:

צריך לומר את כל תיבות הקדושה, גם את התיבות שאין היחיד אומרם, מאחר והוא מתפלל עם הש"ץ אינו נקרא יחיד ולכן אומרם.

מקורות:

בשולחן ערוך (או"ח סימן קט סעיף ב) פסק "אם מתחיל להתפלל עם ש"צ, כשיגיע עם ש"צ לנקדישך, יאמר עמו מלה במלה כל הקדושה, כמו שהוא אומר, וכן יאמר עמו מלה במלה ברכת האל הקדוש וברכת שומע תפלה, וגם יכוין כשיגיע ש"צ למודים יגיע גם הוא למודים או להטוב שמך ולך נאה להודות, כדי שישחה עם הש"צ במודים. הגה: אבל לכתחלה לא יתחיל עד אחר שאמר קדושה והאל הקדוש, אלא שאם הוצרך להתחיל מכח שהשעה עוברת, כדי לסמוך גאולה לתפלה, דינא הכי (טור וד"ע).

וכתב המגן אברהם (סימן קט סעיף ב ס"ק ז) מלה במלה – פי' שיאמר עמו נקדש, לדור ודור וכו' עד האל הקדוש. וכ"כ במשנה ברורה שם ס"ק יא, ומקורו בתוס' (ברכות דף כא עמוד ב) ד"ה אין, וז"ל, אבל המתפלל י"ח עם החזן לכשיגיע ש"ץ לקדושה יאמר עם השליח צבור נקדש וכל הקדושה משלם, עכ"ל. (ועיין מש"כ בפני יהושע שם ד"ה בתוס' בד"ה עד).

וביאר הטעם במאירי (בית הבחירה מסכת ברכות דף כא עמוד ב) ד"ה מי, וז"ל, וגדולי המפרשים מוסיפים בדבריהם שאף נסח הקדושה ר"ל כתר יתנו וכו' או איזה נסח שיאמר הוא צריך לאומרו מלה מלה שיראה לגמרי כעושה עצמו טפל לתפלת החזן.

וביתר ביאור כתב בשולחן ערוך הרב שם סעיף ג, יאמר עמו מלה במלה כל נוסח הקדושה כמו שהוא אומר שאף שאין היחיד אומר קדושה בתפלתו כשהוא אומר עם הש"ץ אינו נקרא יחיד. וכ"כ בלבוש, עיי"ש, ועיין עוד בט"ז סי קכ"ה סק"א.

ויתר מכאן כתב הרמ"א בסעיף ג, הגה: וי"א דקדושת כתר דהיינו קדושת מוסף, והיחיד מתפלל שחרית, יוכל לומר עמהם, דשניהם קדושת י"ח וקדושתן שוה, וכן נ"ל עיקר. והטעם כתב במשנה ברורה שם ס"ק יז, [ומקורו בחיי אדם כלל יט סעיף ח'] שזה מקרי ענין אחד כי העיקר בקדושה הוא קדוש, קדוש, קדוש, והן שוין לעולם.

הנראה להלכה:

יחיד שמתפלל עם שליח הציבור, צריך לומר את כל תיבות הקדושה, גם את התיבות שאין היחיד אומרם, מאחר והוא מתפלל עם הש"ץ אינו נקרא יחיד ולכן אומרם.

הגב על הנושא

לתחילת הדף