אתה נמצא כאן: דף הבית » תשובות מורינו הרב אשר וייס » האם צריך להדליק מבחוץ ממש

האם צריך להדליק מבחוץ ממש

במה ששאל במי שדר בבית שבו בקומת הכניסה יש "לובי" עם קיר זכוכית שקופה, האם צריך הוא להדליק דוקא מבחוץ וכדי לעשות כן צריך הוא להוציא הוצאות לקנות תיבת זכוכית ולהדליק בחנוכיה קטנה של פח, או שמא יכול הוא להדליק מבפנים מאחורי קיר הזכוכית והנר נראה מבחוץ ברה"ר ממש כאילו היה מדליקו בחוץ כי גם אז היה הנר מאחורי תיבת זכוכית, ובפנים יוכל להדליק בחנוכיית כסף גדולה ומהודרת שיש בה גם הידור מצוה.

הנה לענ"ד אין קפידא שהחנוכיה תעמוד מחוץ לדלת ממש אלא שיראה לעוברים ושבים ברה"ר וכל הדרגות והמעלות במצוה זו נגזרים משני יסודות, פתח, ורה"ר, ומשו"כ צריך להדליק על פתח ביתו מבחוץ שיהיה פרסומי ניסא לרה"ר, ורק אם היה דר בעליה מדליק בחלון הסמוך לרה"ר, ונראה לענ"ד דמי שחלון ביתו פונה לרה"ר שרבים מהלכים בו ופתח ביתו פונה לצד אחר שאין רבים מהלכין בו, מ"מ ידליק על פתח ביתו מבחוץ ולא בחלון, דתיקנו חז"ל להדליק בפתח הבית (ואין זה רק כדי שיהיה מזוזה מימין ונ"ח משמאל אלא משום עצם ההדלקה על פתח הבית), ומכיון שמדליק בטפח הסמוך לפתח אין הקפידה אלא שידליק באופן הנראה לרה"ר, ואם קיר הבית של זכוכית הוא יכול להדליק גם מבפנים.

ועיין בטור סימן תרע"ב שכתב דאף שמי שמדליק בפנים אין צריך לדקדק בזמן ההדלקה "לדידן צריך לדקדק בשיעור שאע"פ שמדליקין בפנים כיון שמדליקין בפתח הבית והוא פתוח יש היכירא לעוברים ושבים", הרי שהמנהג היה בימי הטור שהדליקו בפנים ועשו פרסומי ניסא ע"י פתיחת הדלת, ובני"ד שהקיר שקוף ונראה מבחוץ ודאי עדיף טפי.

אמנם ראיתי בביאור הגר"א בסי' תרע"ה ס"א שכתב לישב מה שהקשו כל האחרונים על דברי השו"ע דמחד כתב דהדלקה עושה מצוה, ומאידך כתב דהדליקה בפנים והוציאה לא יצא יד"ח משום דהרואה אומר לצרכו אדלקיה, ודבריו סותרים אלה את אלה דבגמ' מבואר דלמ"ד הדלקה עושה מצוה לא יצא בכה"ג משום דהדלקה במקומה בעינן, ורק למ"ד הנחה עושה מצוה מן ההכרח לחדש סברא זו מחשש שהרואה יאמר לצרכו הדליקה, וכתב הגר"א דהטור מיירי במנהג מקומו וזמנו להדליק ליד הדלת מבפנים, דכיון דבלא"ה לא קיימו את המצוה כתיקון חז"ל יוצא הוא יד"ח אף בפנים והוי שפיר מקומו. ולכאורה מבואר מדברי הגר"א דבאמת אינו יוצא דין פתח ביתו מבחוץ כאשר הוא מדליק מבפנים ופתחו פתוח לחוץ.

אך לכאורה פירוש הגאון תמוה דכמה דחוק לפרש סתימת דברי הטור והשו"ע שהביאו סברות הגמ' רק לפי מנהג מקומם ושעתם ולא לפי עיקר דינא דגמ', ועוד דאף אם נוכל לדחוק כדבריו בדברי הטור שכתב מנהגם להדליק בפנים איך נפרש את דברי הרא"ש בסי' ז' שדברי הטור מושתתים עליו ואת דברי השו"ע שהעתיק את דברי הטור הלא הרא"ש והשו"ע לא הביאו את המנהג להדליק בפנים הפתח. אמנם אף שמתקשה אני בהבנת דברי הגאון ולהבנת הגאון בדברי הטור מסתברא דלכאורה ברור דהטור הלך בזה בדרך כל רבותינו הקדמונים שביארו מנהגם להדליק בפנים שדרו בין הגוים ואף שלא היה שעת הסכנה ממש מ"מ משום איבה ושנאת הגויים לא הדליקו מבחוץ, אך מ"מ במקומו וזמנו של הטור נהגו להדליק מבפנים ולפתוח הדלת כדי לעשות קצת פרסומי ניסא לרה"ר, אך מ"מ לא קיימו בזה מצות חז"ל להדליק על פתח ביתו מבחוץ אלא דינו כהדלקה בפנים. (ושוב שמתי אל לבי שהטור בסימן תרע"ז הביא משו"ת הרא"ש כמנהג שכתב בסי' תרע"ב להדליק בפנים באופן שיראה מבחוץ עי"ש ודו"ק).

ובדברי הריטב"א מבואר שפירש בשיטת רש"י דאף שאמרו שצריך להדליק על פתח ביתו מבחוץ והכונה לפתח החצר, מ"מ לא צריך להדליק בחוץ ממש אלא יכול להדליק בחצר באופן שנראה בחוץ וז"ל: "ומה שפרש"י ז"ל לא מבחוץ ברשות הרבים אלא מבפנים סמוך לרשות הרבים לאו למיסר בחוץ ממש אתא כי מנהגם היה להדליק מבחוץ ממש וכדמוכח ממתני' דגמל עובר ברה"ר דבנר חנוכה פטור והתם ברשות הרבים ממש מיירי, וכן פרש"י לקמן אלא הכי בעי למימר, דלא סוף דבר מצותו בחוץ ממש אלא ה"ה סמוך לחוץ מבפנים בענין שיכירו בני רשות הרבים".

ומ"מ לדינא, אף שנטיית לבי להקל בזה ולומר דכיון שנראה באופן מושלם מבחוץ הו"ל כפתח ביתו מבחוץ ממש ובפרט שחושש הוא מפני הגנבים והרי כתב הריטב"א דבכל צער ואיבה הו"ל כשעת הסכנה וכן מפני רוח נושבת ולא גרע חשש גניבה מרוח נושבת, אך מ"מ מי שנוקט שצריך מעיקר הדין להדליק על פתח ביתו מבחוץ לעיכובא לכאורה יש מקום להחמיר בזה להדליק בחוץ ממש, ועדיין צ"ע בזה.

ושוב נשאלתי באחד שדלת הבית עשויה זכוכית שקופה, ואם ידליק מבחוץ ממש אינו יכול להדליק בטפח הסמוך לפתח, ומבפנים יכול הוא לעשות כן, ונראה דבכה"ג נכון להדליק מבפנים כדי להדליק בטפח הסמוך לפתח כמצוה דלכתחלה, ודו"ק בכ"ז.הגב על הנושא

לתחילת הדף