אתה נמצא כאן: דף הבית » שאלות אחרונות » עסקים וממונות » הבטיח מתנה לחברו אם יכול לחזור בו

הבטיח מתנה לחברו אם יכול לחזור בו

שאלה:

אדם שהבטיח מתנה לחבירו האם יש בזה כלשהי אם הוא מתחרט ואינו רוצה לתת?

תשובה:

בפשטות ודאי שיש בזה משום מחוסר אמנה כמבואר בב"מ מט,א ונפסק בשו"ע סימן רד ס"ח אם הבטיח מתנה מועטת ולא קיים יש בו משום מחוסר אמנה.

אולם חידש מצאנו בדברי הגאון רבי יצחק אלחנן בספרו נחל יצחק (סימן עח סעי' ב' ענף ט' אות ו') שהקשה על דברי הרשב"ם בב"ב נג,א ד"ה מתנה שכתב הטעם למה בכל קנין צריך המקנה לומר לקונה לך משוך וקני או לך חזק וקני, ואם עשה חזקה או משיכה בלא שאמר לו לא חל הקנין. ועל כך ביאר שם הרשב"ם: "דדילמא לכשירצה להחזיק כבר חזר בו ממתנתו" כלומר, שאם לא אמר חוששים שמא חזר בו למרות שאמר לתת לו ובשעת הקנין כבר לא התרצה בזה.

והקשה הגרי"א למה אנו חוששים שמא חזר בו הרי הוא מחוסר אמנה וחזקה שארית ישראל לא יעשו עולה ולא ידברו כזב ועיי"ש שהאריך להוכיח עד כמה חזקה זו תקיפה. (ואכן בפרי יצחק ח"ב סימן מח ג"כ הקשה קושיא זו אך בתירוציו שם יש להאריך הרבה ואין כאן המקום).

לכן חידש הגרי"א שדבר ששייך לומר בו לך משוך וקני דהיינו כשהבטיח מתנה מסויימת ולא אמר לו כך א"כ לא גמר בדעתו להקנות לו ולכן אין בזה ג"כ משום מחוסר אמנה, והסוגיא בב"מ היינו רק במקום שהבטיח דבר שאינו מסוים שלא שייך לומר בזה לך משוך וקני א"כ אין חסרון בזה שלא אמר לו כך ולכן ישבו משום מחוסר אמנה.

חשוב להדגיש, כי חידוש זה לא מצאנו בפוסקים נוספים, לכן הרוצה לסמוך על דבריו צריך לשים ליבו לכך שמסתימת דברי הפוסקים נראה שאין חילוק אין אם הבטיח שאופן שיכל גם לומר לך חזק וקני או לא.

הגב על הנושא

לתחילת הדף