אתה נמצא כאן: דף הבית » שאלות אחרונות » דינים שונים » הלואה בערב שמיטה

הלואה בערב שמיטה

שאלה:

נכנסים לשנת שמיטה הבאה עלינו לטובה, בחור ביקש ממני הלוואה, איך אמורה להתבצע ההלוואה כדי להבטיח את ההחזר עד סוף שנת השמיטה?

תשובה:

בכדי להשיב על שאלתך, כדאי להבין את מצות התורה "שמיטת כספים":

א. מצות עשה מן התורה להשמיט את החובות שביד המלוה בשביעית, שנאמר (דברים טו): "מקץ שבע שנים תעשה שמיטה, וזה דבר השמיטה, שמוט כל בעל משה ידו אשר ישה ברעהו, לא יגוש את רעהו ואת אחיו, כי קרא שמיטה לה'".

טעם המצוה

ב. ובטעם מצוה זו, כתב החינוך (מצוה תעז) מספר טעמים: א. ללמד נפשינו במדות מעולות, מדת הנדיבות ועין טובה. ב. כדי לקבוע בלבבנו את הבטחון הגדול בה' יתברך, ואז תכשר נפשנו לקבל טוב מאת אדון הכל כלול בברכה והרחמים. ג. שעל ידי מצוה זו נמצא גדר חזק ומחיצה של ברזל להתרחק מן הגזל, שאם ממונינו שהלוינו לאחר, השמיטתו התורה, כ"ש מה שאינו שלנו.

ובעל העקידה (פר' בהר) כתב טעם נוסף, לבא לידי הכרה שלא שולחנו לעוה"ז להיות עבד כנעני נכנע לעבודה והעבודה וכו' שולטת עליו אלא לשבות ככל האפשר מדברים המטרידים ולקשור נפשו לה'.

והרמב"ם במורה נבוכים (ג, לט) כתב עוד שמצוה זו נתקנה לתועלת העניים, ולכן נסמך לו מצות הלואה.

חובתה בזמן הזה

ג. נחלקו הראשונים אם מצות שמיטת כספים נוהגת גם בזמן הזה, יש מהראשונים שנקטו שבזמן הזה אין שמיטת כספים נוהגת כלל. והביאם הרמ"א (סי' סז סעיף א), וכתב שנראה שעליהם סמכו הנוהגים להקל בזה, כדבסמוך. ויש שכתבו שאף בזמן הזה נוהגת מצוה זו מן התורה.

והרמב"ם כתב (פ"ט משמיטה הט"ז) שמן התורה אין מצוה זו נוהגת אלא בזמן שהיובל נוהג, אלא שחז"ל תקנו מצוה זו גם בזמן הזה בכדי שלא תשתכח תורת שביעית מישראל. וכן פסק מרן בשו"ע (סי' סז סעיף א).

תקנת פרוזבול

ד. משראה הלל הזקן שמחמת שמיטה זו נמנעו ישראל מלהלוות זה לזה, תיקן שקודם שיגיע זמן השמטת הכספים יכתוב כל אדם "פרוזבול" על חובותיו, שכביכול מוסר הוא בזה כל חובותיו לבית דין שהם יגבום.

מעתה לשאלתך, המלוה לחבירו כסף, בערב ראש השנה תשע"ו (כן העלו להלכה רוב הפוסקים) נשמטו החובות, ושוב אין המלוה רשאי לגבות את חובו מיד הלוה.

אולם, אם המלוה ערך בערב ראש השנה תשע"ו שטר פרוזבול, שוב אין החובות שהלוה לאחרים נשמטים, ורשאי לגבות את חובותיו.

לכן, ההלואה יכולה להערך כרגיל, כמובן, יזהר לכתוב את החוב בשטר – כהלכה, ואח"כ בערב ראש השנה יכתוב שטר פרוזבול, ושלום על ישראל.

הגב על הנושא

לתחילת הדף