אתה נמצא כאן: דף הבית » שאלות אחרונות » שבת » הנחת כלים במדיח בשבת

הנחת כלים במדיח בשבת

שאלה:
שלום!
האם בשבת מותר לי לשטוף חלקית כלים שנמצאים כל השיש והכיור ומפריעים לי, ולהניחם במדיח הכלים, וא״כ, האם לצורך כך נותר לי לפנות את המדיח ממוקצה שמלאכתו לאיסור כגון סירים וכותש שום?
תודה רבה
תשובה:

מותר לסדר את הכלים ולהניחם במדיח הכלים, ואין בזה משום הכנה. שכן הסיבה שעושה כן, אינה בכדי להכין משבת לחול, אלא בכדי לסדר את מטבחו שיהיה מסודר לכבוד שבת קודש.

ואם חושש שידבק האוכל לכלים ויקלקל את הכלים, או יקשה עליו לנקותם במוצאי שבת, מותר לשוטפם שטיפה קלה לפני הנחתם במדיח.

ומאחר ונתבאר שמותר להניח את הכלים במדיח הכלים, אם נשכחו במדיח כלים שמלאכתם לאיסור, כסירים וכיו"ב, רשאי אתה ליטלם משם, משום שצריך אתה את מקומם.

מקורות:

ראה שו"ת אגרות משה (או"ח ח"ד סו"ס עד) שנשאל בשאלתך, וכתב בזה"ל: כלים מלוכלכים מסעודת שבת האם מותר להניחם במדיח הכלים לרחצם לאחר השבת, וכן האם מותר לסדרם כפי שצריך להדחתם. תשובה: מותר ואין בזה משום הכנה שבשביל היום טוב לאנשי הבית שלא יתראו בבית במקום שבאים לשם כלים מלוכלכים וטוב יותר להניחם שם מלכסותם. אבל לסדרם בכוונה אסור מצד הכנה ולפעמים גם משום בורר ובלא כוונה אלא שמתחלה לסלקן מעל השלחן היה נקל לסלק גדולים עם גדולים וקטנים עם קטנים מותר. ע"כ. וכן הסכים לזה מו"ז שליט"א בספרו לוית חן (אות עא), ושכ"כ בשו"ת מחזה אליהו (סי' ס) ובשו"ת משנה הלכות (ח"ד סי' מג).

ולענין שטיפת הכלים שטיפה קלה, כ"כ בשמירת שבת כהלכתה (פרק יב אות ב-ג) וז"ל: כלים שנתלכלכו והוא חושש מפני נמלים, זבובים וחרקים אחרים שיימשכו אליהם, וכן כלי כסף שעלולים להתקלקל, אם לא יסיר את שאריות האוכל שבהם, מותר לשרותם במים גם אם אינו מתכוין להשתמש בהם עוד באותו יום. [ובהערה, מפני שהוא צורך היום, שלא יבואו חרקים או שלא יתקלקלו הכלים]. גם כלים אשר אחרי הוצאת התבשיל מהם קיים חשש שתדבקנה השאריות בדופני הכלי, וזה יקשה עליו את ניקוי הכלים במוצ"ש, מותר לשרותם במים בשבת, כי הרי שריה זו באה רק למנוע שינוי במצב הקיים. אמנם אם כבר נדבקו ויבשו שאריות התבשיל בדופני הכלי, אסור לשרות הכלי במים בשבת, מכיון ששריה זו באה להקל על ניקוי הכלי במוצאי היום. ע"כ.

טלטול כלי שמלאכתו לאיסור לצורך מקומו, שו"ע סי' שח ס"ג. וע"ע חזו"ע שבת ג עמ' נא.

הגב על הנושא

לתחילת הדף