אתה נמצא כאן: דף הבית » שאלות אחרונות » דינים שונים » הסרת שיער לגברים

הסרת שיער לגברים

שאלה:

רציתי לדעת האם יש משום ״לא ילבש״ בהסרת שיער לגברים?

תשובה:

אין להסיר שיער מן הגוף אם הסיבה לכך היא לשם יופי ואסתטיקה לבד.

אולם, אם כוונת ההסרה היא מפני הבושה, או לצורך רפואי או טיפולי, מותר להסירו. ועי' עוד להלן במקורות.

רב ברכה וכל טוב.

מקורות:

התורה אוסרת התייפות של גבר בדרך של נשים, כפי שדרשו חז"ל מדברי הכתוב "לא ילבש גבר שמלת אשה". לכן, אסור לגבר לגלח את גופו במקומות שדרכן של נשים לעשות כן, ואין זו דרכם של גברים.

הגמרא (נזיר נט, ב) מזכירה בפרט שיער בית-השחי ושיער בית-הערווה, אך דעת הרשב"א (ח"ב סימן צ; עי' בית יוסף, יורה דעה קפב וב"ח שם) היא שהאיסור נאמר על כל מקומות שבגוף.

אולם, הרמב"ם (עבו"ז פרק יב, הלכה ט) כותב שהאיסור (שהינו איסור דרבנן לפי שיטתו) נאמר דווקא באותם המקומות שדרכן של נשים לגלח, וכך פסק בשולחן ערוך (יו"ד קפב).

משום כך מותר להסיר שיער מאותם מקומות שבגוף שבהם דרכם של גברים להסיר שיעור. אך במקומות שבגוף שאין דרכם של גברים להסיר שיער, אסור לעשות כן לשם התייפות, אך מותר לעשות כן לצורך טיפול רפואי, או לצורך אחר שאינו לשם יופי ואסתטיקה (עי' בדרכי משה, יו"ד קפב, בנוגע לגילוח שיער בית השחי עבור מי שמתבייש מעודף שיער; עי' גם בתוספות, שבת דף נ, א; שו"ת אגרות משה יו"ד ח"ב, סימן סא; שו"ת שרידי אש ח"ב, סימן מ; שני המקורות האחרונים מתייחסים לצביעת שיער לגברים, אך לכאורה הוא הדין בנוגע לגילוח).

יש להעיר בתוך הדברים שכמה מן הפוסקים הסתפקו אם הקביעה של "דרך של גברים לגלח" תלויה בדרכם של יהודים כשרים, או שמא די בדרכם של גויים (ויהודים המתנהגים כמותם) כדי לקבוע שכך היא הדרך ושוב אין בו משום דרכי נשים (עי' בפרישה, סימן קפב, ובחידושי רע"א, שם; שו"ת מהרש"ם, ח"ב, סימן רמג; אך דעת הגאונים היא שדי בדרכם של גויים של אותו המקום, כפי שהובא באוצר הגאונים למסכת נזיר וכמבואר בשבלי הלקט, יו"ד סימן מ; ועי' עוד בשו"ת גינת ורדים כלל ו, סימן יב).

עוד יש לציין שדעת הגר"א (יו"ד קנו, ב; ועי' גם בשו"ת דברי חיים ח"ב, סימן סב; ובשו"ת שרידי אש ח"ב, סימן מא) להחמיר ולהורות שגם אם דרכם של גברים לגלח במקום מסוים בגוף, עדיין אסור לגבר לעשות כן, מפני שמעשה הגילוח מוגדר במהותו כהתייפות נשיית שאסורה לגברים. אך לפי רוב פוסקי ההלכה אין הלכה כדבריו, אלא כאמור במקומות שגברים רגילים בהם אין איסור על גילוח השיער.

ברוב המקומות שבגוף עדיין אין הגילוח לגברים דבר שבשגרה (למרות שהוא יותר נפוץ מבעבר), ולכן יש להימנע מגילוח זה כשהסרת השיער נעשית לשם התייפות. אולם, אם הכוונה אינה ליופי אלא לצורך טיפולי מסוים (כגון פריחות שונות) או מפני הבושה, מותר להסירו.

הגב על הנושא

לתחילת הדף