אתה נמצא כאן: דף הבית » שאלות אחרונות » עסקים וממונות » הערמת חברת ביטוח

הערמת חברת ביטוח

שאלה:

ראובן יש  לו אופניים מאוד יקרות בסכום של 10,000 ש"ח , ויש לו עליהם ביטוח במשך כמה שנים כבר….

עכשיו הוא בא בשאלתו האם מותר לו לומר שנגנבו האופניים ולקבל החזר כספי מהביטוח בו מבוטחות האופניים,  ואחרי שהוא יקבל את ההחזר של הכסף הוא יודיע  להם שנמצאו ורוצה להחזיר להם את האופניים…והוא נותן להם אותם בחזרה, כי את השווי שלהם קיבל.

או לחילופין הוא קושר אותם לעמוד חשמל עם שרשרת כמו שהם מבקשים ממנו והוא יודע בוודאות שתוך כמה שעות יגנבו אותם ודאי מאותו מקום….מה עדיף שהוא יתן להם אותם בחזרה או שיקשור אותם באותו עמוד וכאשר יגנבו , יגנבו….ויקבל החזר כספי…?

תשובה.

 גם הצד הראשון שהעלה אסור לפי ההלכה, וגם הצד השני אסור.

הרחבת הדברים:

לצד הראשון, להערים את חברת הביטוח, הנה אם חברת הביטוח היא של יהודים, ודאי שהדבר אסור, שכן כתב בשו"ע שאסור לגזול את חבירו אף ע"מ להחזיר לו אח"כ גזילתו. וכ"ש בכה"ג שיגרום לחברה הפסד בכך שיחזיר להם אופניים ולא את הממון. וגם אם החברת ביטוח היא של גויים, הרי להלכה קי"ל שגזל הגוי אסור (שו"ע חו"מ סי' שמח ס"ב). ודוקא אם טעה הגוי מעצמו, אין חיוב להחזיר לו טעותו, אלא שיש בזה קידוש ה'. אך להטעות את הגוי לכתחילה, לדעת מרן השו"ע, אסור הדבר. וכ"ש אם יש בזה חשש חילול ה', שיעלו על מעשיו. זאת ועוד, הרי מ"מ צריך לשקר בכדי להוציא מהם ממון, וכבר כתב בשו"ת חוט המשולש להגר"ח מוולאז'ין (סי' טו דף לט ע"ד ד"ה איברא), וז"ל: איברא דגם לשיטתו צ"ל עיון דנהי דאין כאן חילול ה', מ"מ מ"ט לא יהא אסור משום מדבר שקר תרחק, כדדרשי' בשבועות (דף לא) לענין כמה דברים שאין בו כפירת ממון חבירו ואינו רוצה להחזיק בממון חבירו כלל, אלא שרצה לפטור עצמו משבועת חנם, וכן לענין כמה דברים שרוצה להוציא ממונו מחבירו ואפ"ה אסור לטעון שקר, משום מדבר שקר תרחק. ע"כ. ולכן לכתחילה לעשות כן, ודאי הדבר אסור.

ולצד השני שיניח את האופניים במקום שיודע שייגנבו, הנה התורה ציותה אותנו במצות 'השבת אבידה', ובכלל מצוה זו אמרה תורה (דברים כב, א-ג): לֹֽא־תִרְאֶה֩ אֶת־שׁ֨וֹר אָחִ֜יךָ א֤וֹ אֶת־שֵׂיוֹ֙ נִדָּחִ֔ים וְהִתְעַלַּמְתָּ֖ מֵהֶ֑ם הָשֵׁ֥ב תְּשִׁיבֵ֖ם לְאָחִֽיךָ: (ג) וְכֵ֧ן תַּעֲשֶׂ֣ה לַחֲמֹר֗וֹ וְכֵ֣ן תַּעֲשֶׂה֘ לְשִׂמְלָתוֹ֒ וְכֵ֣ן תַּעֲשֶׂ֗ה לְכָל־אֲבֵדַ֥ת אָחִ֛יךָ אֲשֶׁר־תֹּאבַ֥ד מִמֶּ֖נּוּ וּמְצָאתָ֑הּ לֹ֥א תוּכַ֖ל לְהִתְעַלֵּֽם: הרי לנו ציווי התורה להציל ממון חבירו אפילו מהפסד שלא בא על ידו, והוזהר בלאו דלא תוכל להתעלם. כ"ש שיש איסור לגרום לאבידה בידיים (עי' בזה בחי' הרש"ש כתובות יח, וחלקת יואב חו"מ סי' כ, וקה"י ב"ק סי' א). ואמנם גם בזה יש לחלק חילוק רב בין אם חב' הביטוח היא של יהודים או של גויים, שכן מצות השבת אבידה אינה אלא בישראל (עי' שו"ע חו"מ סי' רנט ס"ג). אולם, בזה כתב בשו"ע שם להדיא שאפי' אם יש רק ספק, יש מצות השבת אבידה, וכ"ש שאסור לגרום אבידה ונזק, ובפרט במקום שיש חשש חילול ה'.

לא נותר לו, אלא להתפלל שייגנבו או ינזקו אופניו, ואז יהיה מותר לו מן הדין לתבוע את המגיע לו מחברת הביטוח.

הגב על הנושא

לתחילת הדף