אתה נמצא כאן: דף הבית » תשובות מורינו הרב אשר וייס » חולה שיש בו סכנה האם יש קפידא שיאכל כל הנצרך בבת אחת ללא הפסק

חולה שיש בו סכנה האם יש קפידא שיאכל כל הנצרך בבת אחת ללא הפסק

ר"ח אלול תש"נ

כבוד ידי"נ

הגאון רבי חיים יעקב שווארץ שליט"א

רב ביה"ח לניאדו

ומו"צ דק"ק קרית צאנז נתניה

במה ששאל לדעתי בחשיב"ס הצריך לאכול ביוה"כ אם יש קפידא שיאכל את הכמות הנצרכת באכילה אחת (דהיינו בב"א או עכ"פ ללא הפסקה) ולא באכילות נפרדות ולא ירבה באכילות, או שמא אין בכך קפידא ואין הדבר תלוי אלא בשיעור אכילתו ולא במעשי האכילה.

לענ"ד דאין בזה קפידא מדלא מצינו דין זה בפוסקים שצריך לדקדק בכך ולצמצם את חומר העון מדין הקל הקל. וכלל גדול הוא בהלכה דסתימת הפוסקים בשאלה מצויה יש בו הכרעה וכמ"ש החזו"א בשביעית סימן ז'.

ובטעם הדבר נראה דלכאורה שאלה זו תלוי במה שנחלקו הראשונים במכות כ"א ע"ב אם כל מה שאוכל בב"א הוי אכילה אחת או דכל שיעור כזית יש עליו שם מעשה אכילה בפנ"ע. דמדברי רש"י והריטב"א בשם התוס' מבואר דיש שם אכילה על כל שיעור ולדעת התוס' והריטב"א שם הוי הכל אכילה אחת אם לא דהתראה מחלקת. וא"כ לדעת רש"י אין בזה נפ"מ כלל ואף מי שאוכל בב"א הוי האכילות נפרדות (אך צ"ע אם זה רק באכילה בזאח"ז ללא הפסק או אף מה שבולע בבת אחת כמה שיעורים) ולדעת הריטב"א והתוס' דידן אפשר דיש בזה נפ"מ.

אך באמת נראה דע"כ לא נחלקו אלא לענין מלקות דא"א להלקות ב' על אכילה אחת אך לענין חומר העון אין בזה נפ"מ כלל ואין חומרא יתירא בב' מעשי אכילה מבאכילה אחת והכל תלוי רק בכמות האיסור דהלא השריש הרמב"ם בסהמ"צ ל"ת קפ"ז דלא אסרה תורה עצם מעשה האכילה במאכ"א אלא הנאת אכילה נאסרה וא"כ נראה לענ"ד דלגבי חומרא וקולא אין בין אכילה אחת לב' אכילות אלא בריבוי אכילת הכמות שיש בו הנאת אכילה מרובה ומטעם זה לא מצינו קפידא שיאכל באכילה אחת ולא בריבוי מעשי האכילה, ודו"ק בכ"ז כי קצרתי מאוד.

בידידות עמוקה

והוקרה מרובה

אשר וייס

 

הגב על הנושא

לתחילת הדף