אתה נמצא כאן: דף הבית » שאלות אחרונות » עסקים וממונות » חיוב אשה בצדקה

חיוב אשה בצדקה

שאלה:

האם אשה נשואה חייבת במצוות צדקה?

תשובה:

אשה נשואה שכל רכושה ומעשי ילדיה לבעלה אינה חייבת במצוות צדקה, שהרי היא אנוסה. ולמרות שמותר לה לתת צדקה מועטת ללא ששאלה את בעלה קודם לכן, בכל זאת היא פטורה ממצוות צדקה.

מקורות:

נראה שלמרות שהאשה רשאית לתת מנכסי הבעל מתנה מועטת לצדקה, אין בכך כדי לחייבה בקיום מצוה זו.

בשו"ת עצי הלבנון (יו"ד סי' נט) כתב לחדש, דכיון שהטעם שמקבלים מן האשה מעות מועטות לצדקה הוא משום דאמדינן לדעתיה דבעל דמתרצה בכך, ממילא, שכר הנתינה הוא של בעל, שהרי משלו היא נותנת, וכ"כ בס' ישמח משה (פ' בשלח ד"ה הנני ממטיר). אלא שהוסיפו, שאף האשה תקבל שכר על עצם עיסוקה וטירחתה בנתינת הצדקה.

[ונראה שסברו, שאף על פי שמותר לאשה לתת דבר מועט מנכסיו, אין כוונת הדברים שהיא זוכה באותן מעות ומשום כך מותרת היא ליתנם לאחרים, אלא דניחא ליה לבעל שתתן מעות מנכסיו. וכיון שהנכסים יוצאים מרשותו עד שיזכו בהם עניים, שכר המצוה שלו].

וביותר נראה כן, לפמש"כ בספרי (פ' כי תצא פ' רפג) דמי שאבד לו דינר ומצאו עני ונהנה ממנו, אין הקב"ה מקפח שכרו, וכ"ש כאן שנתנה מעות אלו לצדקה ברשותו [ומכל מקום נראה שאינו נוטל שכר גמור על הנתינה, דהא בירושלמי שקלים פ"א ה"ד נתבאר, דאף שאין נוטלים קרבנות מן הנכרים מותר ליטול מהם לבדק הבית, דכיון שכוונתם לקרבן ומאליהם הם באים לבדק הבית, אין שכר הנתינה שלהם, וה"ה לכאורה נמי בדידן, וראה מש"כ בזה בשו"ת בית שערים או"ח סי' סא].

 

הגב על הנושא

לתחילת הדף