אתה נמצא כאן: דף הבית » שאלות אחרונות » דינים שונים » חיוב שמירה על חתן

חיוב שמירה על חתן

שאלה:

שמעתי שיש המקפידים ללוות את החתן ולשמרו, שאלתי, האם אכן יש להקפיד על זה, ובאלו ימים יש להקפיד כן.

 תשובה.

מנהגים שונים מצאנו בזה, המנהג הנפוץ ביותר ללוות את החתן ולשמרו בדרך בשבעת ימי המשתה שלו. אלא שיש שכתבו שאם הולך עם כלתו, נחשב זה כשמירה. וכל עדה תנהג לפי מנהגה, כפי המבואר במקורות.

מקורות.

הנה בגמרא ברכות (נד:) מבואר, שחתן וכלה צריכים שימור מן המזיקין, משום שהמזיקין מתקנאים בהם. וכן הוא בהרי"ף והרא"ש שם. וכן הוא במג"א (או"ח סי' רלט סק"ז).

אולם בפרקי רבי אליעזר הנ"ל (פרק יז) מצאנו טעם אחר להא דחתן צריך שמירה, דאיתא התם, חתן דומה למלך, מה מלך אינו יוצא יחידי לשוק, אף חתן כן. והובא ברמ"א (אה"ע סי' סד ס"א).

ולכאו' אי' נפ"מ בין הטעמים, האם מה שאמרו שצריך שימור וליווי, הוא גם ביום כהא דמלך אינו יוצא יחידי בשוק, או דוקא בלילה, משום המזיקין הנמצאים בלילה.

ואכן בערוה"ש (סי' סד ס"ג) כתב וז"ל: אבל כמה מהראשונים פירשו דגם היציאה לבדו בלא משא ומתן יש איסור לחתן בשוק, ולאו דווקא שוק אלא כל מקום שרבים מצויים שם, שלא יראוהו בודד לבדו. ע"כ. ואח"כ הביא דברי הגמ' בברכות, והוסיף "ולשון הש"ס שצריך שימור משמע דגם בביתו לא ישב לבדו ואף ביום צריך שימור". ומשמע שנקט עיקר כדברי הפרקי דר' אליעזר וגם ביום הדין כן, ומדכלל דברי הגמ' בחדא מחתא, משמע דס"ל דחדא הוא. וכ"כ בספר שמירת הנפש (אות ש סעי' שלח) דגם ביום צריך שימור. וע"ע בכה"ח (סי' רלט אות יח).

ומכל אילין מבואר שרק לאחר חתונתו שכבר נחשב חתן, יש צורך בשמירתו. אמנם בספר נטעי גבריאל (ח"א פ"ט הע' כב) הביא מנהג סקווירא שכבר מלילה קודם החופה אין הולכים יחידי ברחוב. ובמקו"א (ח"א פ"ד ס"ה) הביא עוד מספר בכורי יעקב (סי' תרסט סק"ג) דחתן בשבוע שיהיה הנשואין מקרי מלך, ומלך אינו יוצא לבדו בשוק. וכן מנהג כמה מקהילות החסידים שלא ילכו החתן והכלה לבדם בשוק בלא שומר החל משבת שלפני החתונה, וביאר הטעם, מפני המזיקים שכוחות הטומאה מנסים לפגוע בהם, והכלל שככל שהאדם נמצא במדרגה גדולה יותר, כך כוחות הטומאה ומזיקים מנסים בתחבולות למשכו אליהם, ולכן בחתן וכלה ההולכים לבנות מקום להשראת השכינה, צריכים שמירה מפני המזיקים. והביא עוד גם מס' הליכות תימן (עמ' קיא) שמנהגם ששבוע קודם החתונה אין החתן הולך לבדו. ע"ש. וגם באליה רבה (סימן תרסט ס"ק טז) אי' דחתן קודם הנישואין נקרא מלך, ולא ביאר מאימתי נקרא מלך, וכתב בעדות לישראל (סוף פרק א') דאפשר שהוא מאותו שבוע שיהיו הנישואין. ע"כ. ובקובץ מבקשי תורה הביא בשם הגרש"ז אויערבאך זצ"ל שאמר ג"כ שהשמירה היא החל ממוצ"ש שקודם החופה, אלא שכתב שעיקר השמירה ליזהר בהליכתו במקומות המסוכנים קצת, כגון לילך בכביש, ואחר הנישואין צריך שמירה טפי, ויש ללוותו אף ברחוב וגם בשעות היום, אך די ללוותו עד האוטובוס, שהרי אינו לבדו באוטובוס, שיש שם אנשים. ע"ש.

אמנם מנהג הספרדים, שגם בתוך ז' ימי המשתה אין מקפידים ע"ז, וכ"כ בספר ילקו"י (שובע שמחות פי"ח ס"י) משמו של מו"ז מרן זצוק"ל שמנהג הספרדים שלא להקפיד על ליווי, ובפרט היכא שהחתן אינו מוצא מי שילווהו, שמותר לו לצאת יחידי בתוך העיר, וכגון ללכת להתפלל בצבור, וכדומה. וכן אם הדבר יגרום לביטול תורה למי שילווה אותו בכל שבעת ימי המשתה, אין צריך להקפיד על זה אפילו בלילה. והספרדים לא הקפידו בזה. וכן כתב בספר בית חתנים (פרק יז סעיף כא) בשם הגרב"צ אבא שאול זצ"ל שהספרדים לא הקפידו בזה בתוך העיר. אמנם בספר נתיבי עם (עמ' שכט דיני קדושין ס"ו) כתב: מה יפה ומה נעים מנהג עיה"ק ירושלים ת"ו שהחתן כל שבעת ימי חתונתו איננו יוצא לשוק כלל, ואפילו לבית הכנסת אינו הולך לבדו כלל, אלא אוהביו ושושביניו מלוים אותו בכניסתו וביציאתו בכל יום, וזה בשחרית. אבל במנחה וערבית מתפללים עמו בביתו, ואינו יוצא אפילו לבית הכנסת. ואין צריך לומר שהחתן אינו עושה שום מלאכה כל שבעת ימי המשתה, דאיקרי מלך ואסור לו לעשות מלאכה, וכמבואר כל זה בפרקי רבי אליעזר שהביא מרן הבית יוסף (סימן סד). וכ"פ בשו"ע (שם), והרמב"ם (פרק י' מהלכות אישות הלכה יב). ועיין בדרישה (סי' סד סק"ב). עכ"ל.

הגב על הנושא

לתחילת הדף