אתה נמצא כאן: דף הבית » שאלות אחרונות » דינים שונים » חיתוך חוטי הציצית

חיתוך חוטי הציצית

שאלה:

חוטי הציצית אצלי ארוכים, ואני רוצה לקצרם, האם יש הלכות מיוחדות לזה.

תשובה:

נוהגים שלא לחתוך את חוטי הציצית בסכין של ברזל, כמו שנאמר במזבח "לא תניף עליהם ברזל" (דברים כז, ה). ויש שחותכים אותם בשיניים, ויש רמז לזה, שהשינים הם שלושים ושתים כנגד שלושים ושנים חוטים שיש בארבע כנפות הטלית.

מקורות והרחבת הדברים:

כתוב בחידושי מהרש"ל על הטור (סימן יא) "מצאתי בשם ר' דוד בר מנחם שיפסוק ראשי החוטין של ציצית בשניים שהן ל"ב ויעסקו בחוטין של ציצית שהן ל"ב ואל יחתוך בסכין משום שנאמר לא תניף עליה ברזל" וכ"כ כמה פוסקים (עיין במג"א סימן י"א סקי"ח בשם של"ה (ריש מסכת חולין סד"ה ומאחר) ומטה משה (סימן י"ג)) ומביאם המשנ"ב (סי' י"א ס"ק ס"א).

וכתב בטעמי המנהגים (עניני ציצית אות י"ט) בשם ספר מסורת הברית, עפ"י המשנה במדות (פ"ג מ"ד) שהברזל פוסל בנגיעה במזבח, דהמזבח נברא להאריך ימיו של אדם ואילו הברזל נברא לקצר ימיו, ואינו בדין שיונף המקצר על המאריך, ע"כ. ואיתא בגמ' שבת (לב, ב) בעון ציצית בניו מתים, וא"כ הציציות נבראו להאריך ימיו של אדם, ואינו בדין שיונף המקצר עליו ולכן אין חותכין בסכין, ע"כ.

וכתב בבית ברוך (סי' י"א אות קכ"א), שיש לעיין בדין זה שהרי כתבו המהרש"ל ושאר הפוסקים על מה שכתב הטור ושו"ע (סוסי' י"א) שיש ליזהר לחתוך החוטים קודם שיכרוך אותם בבגד, וא"כ דדוקא שם בחותך החוטים קודם שיכרוך אותם בבגד, יש ליזהר בזה, משום דעל ידי החתוך משלים המצוה, אבל כאן שמקצרן מפני שהם ארוכים יותר מדי דמצד ההלכה אינו מעלה ומוריד, א"צ ליזהר בזה, וכן אם נפסלו ציציותיו אין להחמיר בזה, וכן ברוצה להחליפן ביותר מהודרות, אע"פ שיש מחמירין לכתחילה להתירן אם אי אפשר להתירן אין להחמיר מלחתכן.

עיין בארצות החיים (המאיר לארץ סימן ט"ו סקי"ד-ט"ו) שכתב דבאם נתבטל מצות ציצית לגמרי מותר לחתוך אף בסכין, משא"כ היכא שעדיין מצותן קיימת אין רשאי לקלקל מצותן.

אבל בכף החיים (י"א אות י"ז) נראה שסובר שאין לחתוך חוטים ארוכים בסכין, בכל אופן, עיי"ש.

עיין עוד בספר לקט הקמח החדש (י"א אות כ"ג) שהקשה ותמהני מה שכתבו שלא לחתוך הציצית משום לא תניף עליהם ברזל אשר לא שערום אבותינו בעלי התלמוד, וכי עדיף מתפילין וטלית שהם מאריכין ימים כמנחות והוא חייך, והתם לא אפשר לחתוך בלי חתיכת ברזל, ומה נשתנה מצוה להרחיק כבמזבח, ולבדות מלבינו רמזים אין קץ,

הגב על הנושא

לתחילת הדף