אתה נמצא כאן: דף הבית » שאלות אחרונות » עסקים וממונות » מזגן המרעיש לשכן

מזגן המרעיש לשכן

שאלה:
שכן הגר בקומה התחתונה הניח מזגן מתחת לחלון החדר שינה .האם אני יכול לעכב עליו מפני שהדבר מפריע ע"י רעש ואויר חם הנפלט ממנו .אשמח אם תשיבו לי על ענין זה

תשובה:

דברים אלו תלויים במנהג המדינה, ובזמן הזה נראה שלדעת כולם אין מקום למנוע מהשכן להתקין מזגן בחצר המשותפת, מאחר וכך הוא המנהג, והוא חלק מצרכי הדיירים, ובכלל שימוש מקובל של שותפין, ויש לו זכות על עצם השימוש, והרי זה כעושה בתוך שלו. וכל שהתקינו במקום סביר ע"פ הנהוג והמקובל, א"א לעכב בזה. אלא דיש להשתדל להרחיק ולמנוע את הרעש כמה שאפשר, שלא יהיה בזה משום מדת סדום.

מקורות:

מרן בשו"ע (סי' קנו ס"ב) פסק וז"ל: חנות שבחצר, יכולים השכנים למחות בידו ולומר לו: אין אנו יכולים לישן מקול הנכנסים והיוצאים, אלא עושה מלאכתו בחנותו ומוכר לשוק. אבל אינם יכולים ללמחות בידו ולומר: אין אנו יכולים לישן מקול הפטיש או מקול הריחים, מאחר שכבר החזיק לעשות כן ולא מיחו בידו. ע"כ. הרי מבואר מדבריו דרק במקום שכבר יש לבעה"ב חזקה לעשות כן, דהיינו שהשכנים לא מיחו בו לאחר שנתברר להם מידת הנזק והרעש, אז אינם יכולים למחות בידו במה שעושה ברשותו הפרטי. אך הרמ"א שם הוסיף ע"ד בזה"ל: וי"א דכל מה שעושה בחנותו ובביתו, אפילו לכתחלה אינן יכולין למחות (המגיד פ"י דשכנים בשם הרמב"ם ורשב"ם וב"י בשם התוס' ומרדכי). ע"כ. הרי דלדעת הרמ"א אף אם לא החזיק, אין אפשרות למנוע בידו לעשות כרצונו ברשותו הפרטית. ועי' בסמ"ע (שם ס"ק י) שביאר, דכיון שמכה בפטיש בביתו או בחנותו אין השכנים יכולין לעכב על מה שאדם עושה בביתו, משא"כ בדינים הראשונים שהנכנסין ויוצאין והקול מהן הוא בחצר המשותפת לכולם, משום הכי יכולין למחות בו מלעשות להן היזק בחצירם. ע"כ.

ולפי"ז היה מקום להשיב לשואל, שהדין תלוי אם המזיק הוא מאותם שקיבלו ע"ע את הוראות מרן השו"ע, דאז לכתחילה כשבא להזיק ולהרעיש יש מקום למנוע בידו, משא"כ אם כבר החזיק ברעש. ואם הינו מהיוצאים ביד רמ"א, אף לכתחילה א"א למחות בידו.

ועוד היה מקום לומר, דגם אם החזיק שאינו יכול למנוע, היינו כשהרעש נעשה ברשותו הפרטית, משא"כ כשהתקנת המזגן היא בחצר או על קיר הבנין, שזה אינו רשות פרטית, דאז לכאו' יש מקום למחות בידו. והוא ע"פ מ"ש במרדכי (פל"י אות תקיב) וז"ל: נראה לרבינו יואל, דוקא בחנות יכול לתקן מלאכתו בעל כרחו, אבל בחצר, אמרי' בחזקת הבתים דבכל שותפות מעכבין זה את זה חוץ מן הכביסה. ע"כ. והביאו מרן בב"י (סי' קנו חלק הא').

אולם באמת, בזמנינו נראה שלדעת כולם אין מקום למנוע מהשכן להתקין מזגן בחצר המשותפת, מאחר וכך הוא המנהג, והוא חלק מצרכי הדיירים, ובכלל שימוש מקובל של שותפין, ויש לו זכות על עצם השימוש, והרי זה כעושה בתוך שלו. וכל שהתקינו במקום סביר ע"פ הנהוג והמקובל, א"א לעכב בזה. אלא דיש להשתדל להרחיק ולמנוע את הרעש כמה שאפשר, שלא יהיה בזה משום מדת סדום.

ואף אם השכן חולה, שכתב הרמ"א (שם) וז"ל: ודוקא בני אדם בריאים, אבל אם הם חולים והקול מזיק להם, יכולים למחות (ריב"ש סימן קצ"ו). ע"כ. מ"מ בכה"ג שכך הוא הדרך, אף שודאי יש להתחשב כמה שאפשר שלא לגרום לו צער ולהגביר את המחלה, מ"מ מדינא אין מקום עיכוב בזה. וכן העלו בספר משכן שלום (סי' י סעיף טז ס"ק סח, עמ' תפו). ובספר עמק המשפט (שכנים סי' לה). ובספר דרכי חושן (עמ' רלח). ובספר דרכי משפט (פ"ג ס"ב, עמ' נ).

הגב על הנושא

לתחילת הדף