אתה נמצא כאן: דף הבית » שאלות אחרונות » דינים שונים » מכירת מוצרי חשמל לאינו שומר תורה ומצוות

מכירת מוצרי חשמל לאינו שומר תורה ומצוות

שאלה :

חשמלאי הוזמן לתקן מערכת חשמל שקרסה במסעדה שמוכרת בין השאר המצרים גם טריפות. האם מותר לו לקבל את העבודה הזו? או שהוא מסייע לדבר עבירה . בדומה לזה האם מותר למכור מוצרי חשמל לאדם שאינו שומר תורה ומצוות אשר מן הסתם הוא עתיד להשתמש בו גם בשבת? .

תשובה :

בשני המקרים אין בזה משום מסייע לדבר עבירה ומותר .

מקורות :

ראשית יש לדון מהו האיסור שעליו אנו דנים דהנה באיסור לפני עיוור לא תתן מכשול שהוא איסור דאורייתא  כפי המבואר בגמ' בע"ז ו' ע"א אין האיסור אלא בתרי עברא דנהרא שאם לא יסייע לו אין החוטא יכול לעשות העבירה ללא עזרת המכשיל . ולא בחד עברא דנהרא .

ובעצם השאלה מה נחשב כתרי עברא דנהרא נחלקו הפוסקים אם מה שיכול להשיג את האיסור ע"י גוי אחר נחשב כתרי עברא דנהרא דעת המל"מ שאם אינו יכול להשיג אלא ע"י ישראל אחר אז הישראל המכשיל עובר בלפני עוור דאורייתא משום שסוף סוף אינו יכול להשיג בלא שמשהו יעבור איסור אך כל שיכול לקנותו במקום אחר ע"י גוי אין הישראל עובר בלפני עור. אך דעת הגר"א שם ס"ק ז' שאפשרות קניה ע"י אחר לא הופכת את האיסור לחד עברא דנהרא ואפי' אם יכול לקנותו ע"י גוי אלא כדי שהיה נחשב כחד עברא דנהרא צריך שהאיסור היה מונח לפני החוטא בלא שיש לו צורך לקנותו מאחר .

ולכן עצם העובדה שהמסעדה יכולה להזמין חשמלאי אחר או שיכול החוטא לקנות את המכשיר חשמל בחנות אחרת לדעת הגר"א אינה הופכת את המצב לתרי עברא דנהרא ולכן נשאר איסור דאורייתא של לפני עוור . אך לדעת המשנה למלך בכה"ג אין איסור של לפני עוור.

אך מ"מ כתבו הרבה מן הראשונים הר"ן והריטב"א בע"ז שם והתוס' והראש בגמ' שבת דף ג ע"א שגם בחד עברא דנהרא מ"מ איכא איסור דרבנן של מסייע לדבר עבירה . אך כפי שדייק הדרכי משה יו"ד סי' קנא מסתימת התוס' והרא"ש בע"ז שלא הזכירו איסור זה של מסייע משמע שלא סבריה להו איסור זה. ולכך הרמ"א שם סעי' א' כתב שיש בזה מחלוקת וי"א שכל האיסור למכור דברים השייכים לע"ז הוא דוקא אם אין להם אחרים כיוצא בזה אבל אם יכולים לקנות במקום אחר מותר למכור להם, ויש מחמירים ונהגו להקל כסברא ראשונה וכל בעל נפש יחמיר על עצמו .

 אך בנידון דידן יש מקום להתיר משני סיבות:  א. דעת הש"ך סי' קנא ס"ק ו' שבמומר אין איסור אם מכשילו כשקאי בחד עברא דנהרא ובדגול מרבבה שם תמה עליו שמכל מקום ישראל שחטא ישראל הוא.  וביאר בדגמ"ר שאין ההיתר דוקא במומר אלא כל שעושה הישראל המזיד אינו עובר משום מסייע דהלעיטהו לרשע וימות ב"ק סט.  ונראה עוד לומר שלדעת הרא"ש פ"א סי' א' במסכת שבת שיסוד איסור מסייע לדבר עבירה מושתת על דין תוכחה וא"כ מומר שאינו מכלל עמיתך א"צ להוכיחו וכמו שמצינו בבהי"ל סי' תרח ד"ה אבל שפורקי עול לגמרי כמו מחלל שבת בפרהסיא אינו חייב להוכיחו .

ב. כבר נשאל המהרש"ם ח"ב סי' קפד בנוגע להשכרת חנות לספר המגלח בשבת , האם מותר . ופסק בזה שאין בזה משום איסור מסייע, משום שהאיסור נאמר רק אם עושה את האיסור מיד ומכון שברגע ההשכרה אינו עובר איסור, אינו נחשב כמסייע . כמו כן בנידון דידן גם החשמלאי שמוזמן לתקן וגם במוכר מכשירי החשמל אין מדובר כאן באיסור מיידי שייעשה כתוצאה מהסיוע אלא איסור שלא ימלט שיבא במשך הזמן, ובכה"ג אינו נחשב מסייע .

ובנוסף יש לצרף כאן גם את סברתו של האג"מ יו"ד ח"א סי עב שנשאל בנוגע להשכרת אולם שמחות לאירוע של חתונה עם ריקודים מעורבים וכתב שהאין האיסור אלא באחד שנותן לחברו דבר המיועד למעשה העבירה כגון יין העומד לשתייה אבל דבר שעיקרו עומד להיתר כגון אולם שעיקר ייעודו הוא לערוך בו חתונה אלא שהלקוח משתמש בו גם לריקודי תערובות אין זה בכלל לפני עוור .

וכן בנוגע למכירת מכשירי החשמל שיש להם שימושים רבים לבד משימוש אסור וכן בנוגע למסעדה יש מקום לומר שאם היא מוכרת מיני מאכלים שונים שאין בהם איסור וגם קיים בה מוצרים אסורים אינו נחשב שהמסעדה מיועדת לטריפות ולכן מותר ויש לבדוק כל מקרה לגופו .

הגב על הנושא

לתחילת הדף