אתה נמצא כאן: דף הבית » שאלות אחרונות » דינים שונים » מרחק הנסיעה שצריך לומר תפילת הדרך

מרחק הנסיעה שצריך לומר תפילת הדרך

שאלה:
מה המרחק נסיעה שצריך לומר תפילת הדרך?
תשובה:

המנהג הנפוץ בקרב בני אשכנז הוא לברך על כל נסיעה בינעירונית, כל שהמרחק בין סוף העיר האחת לתחילת השנייה הוא יותר מ-4 קילומטרים.

אולם, יש שמקפידים (בפרט בני ספרד) שלא לברך תפילת הדרך על נסיעה שאורכת פחות מ-72 דקות.

מקורות:

הגמרא קובעת (ברכות כט, ב): "אמר ליה אליהו לרב יהודה אחוה דרב סלא חסידא: כשאתה יוצא לדרך – הִמלך בקונך וצא. מאי המלך בקונך וצא? אמר רבי יעקב אמר רב חסדא: זו תפלת הדרך. … אימת מצלי? – אמר רבי יעקב אמר רב חסדא: משעה שמהלך בדרך. עד כמה? – אמר רבי יעקב אמר רב חסדא: עד פרסה".

נחלקו הראשונים בביאור דברי הגמרא. לדעת רש"י הכוונה ב"עד פרסה" היא לברך שעד פרסה ניתן לברך, "אבל לא לאחר שהלך פרסה". כיון שיצא אדם שיעור פרסה מתוך העיר, שוב אינו רשאי לברך תפילת הדרך.

מנגד, לדעת 'הלכות גדולות' (בה"ג) כוונת הגמרא היא לבאר שאין לברך אלא על מרחק של 'פרסה', כמו שהביא רש"י בשמו: "ובהלכות גדולות מפרש: עד כמה יבקש לילך שיהא צריך להתפלל – עד פרסה, אפילו אין לו לילך אלא עד פרסה, אבל דרך פחות מפרסה – אין צריך להתפלל תפלה זו".

ב'שולחן ערוך' (סימן קי, סעיף ז) פסק כדעת הבה"ג, והוסיף הרמ"א שלכתחילה יש לחוש לשיטת רש"י ולאומרה בפרסה ראשונה של נסיעתו.

במדידת שיעור 'פרסה' יש דעות שונות בין האחרונים: יש הסוברים ש'פרסה' הינו שיעור זמן (נסיעה בת 72 דקות), ואילו רוב הפוסקים נוקטים שמדובר בשיעור מרחק, דהיינו המרחק שניתן ללכת בהליכה רגילה של 72 דקות – דהיינו 3.8 קילומטרים לדעת הגר"ח נאה ו-4.6 קילומטרים לדעת החזו"א (עי' 'ביאור הלכה', סימן קי; שו"ת שבט הלוי, ח"י, סימן כא; בשו"ת תשובות והנהגות, ח"א, סימן קסט; אך בשו"ת זכרון יהודה סימן מב כתב שהוא שיעור זמן).

המנהג הנפוץ הוא כדעת רוב הפוסקים, דהיינו להחשיב את השיעור במרחק. אולם הרב עובדיה יוסף (יביע אומר ח"א סימן יג) והרב בן ציון אבא שאול (אור לציון ח"ב, פ"ז, אות כז) פסקו שיש לברך רק על נסיעה בת לפחות 72 דקות.

הגב על הנושא

לתחילת הדף