אתה נמצא כאן: דף הבית » תשובות מורינו הרב אשר וייס » נר חנוכה ונר שבת באור החשמל

נר חנוכה ונר שבת באור החשמל

במה ששאל לדעתי אם אפשר לברך על הדלקת נר שבת ונר חנוכה במאור החשמל.

בשאלה זו כבר דנו האחרונים מאז שהשימוש באור החשמל הפך להיות נחלת הכלל. יש הסוברים שיוצא יד"ח, יש שחילקו בין נר שבת לנר חנוכה, (ובשו"ת כוכבי יצחק לש"ב הג"ר יצחק שטרנהל זצ"ל בסימן ה' הביא בשם מרן הגר"א קוטלר זצ"ל שיוצאים יד"ח נ"ש בחשמל עי"ש), אך רוב האחרונים נקטו שאין לברך לא בנר שבת ולא בנר חנוכה אלא שנחלקו בטעם הדברים, ואבאר.

בשו"ת בית יצחק יו"ד ח"א סימן ק"כ כתב דיוצאים יד"ח נר שבת בחשמל אבל לא מצות נ"ח, דלכתחלה צריך שמן זית, ועוד דצריך פרסומי ניסא, ובחשמל שמשתמשים בו כל השנה אין פרסומי ניסא. (ועיין מש"כ עוד ביו"ד ח"ב במפתחות לסימן ל"א).

ולפי דבריו נמצא דאם ידליק בחנוכיה חשמלית שיש בה פרסומי ניסא יצא יד"ח.

ובשו"ת פקודת אלעזר (להג"ר אלעזר לעוו זצ"ל) סימן כ"ג כתב דאינו יוצא יד"ח משום דצריך שיהיה שמן כדי לדלוק כשיעור ובחשמל לא שייך שיהיה בו כדי שיעור, דאם יהיה הפסקת חשמל נמצא שלא היה בו להדליק. וכעין זה כתב הגרש"ז אוירבך בספר מאורי אש (פ"ה ענף ב') דצריך שיהא שמן כשיעור בתוך הנר, ובחשמל אין כמות חשמל בתוך הנר, עי"ש.

וסברא זו קלושה מאד, דבאמת אין זו הלכתא דצריך שמן שיש בו כדי להדליק חצי שעה, אלא דצריך שיהיה ראוי לדלוק חצי שעה בשעת ההדלקה, ופשוט עד למאד דכיבוי נר של שמן ופתילה מסיבות רבות שכיח טפי מהפסקת חשמל, וא"כ פשוט דבשעת ההדלקה הוי ראוי לדלוק כשיעור. ועוד יש להעיר לשיטתם, וכי אם ידליקו באור חשמל ממצבר יצא יד"ח, ולכאורה נראה דבמצבר הו"ל כאילו יש כאן שמן כשיעור.

וגם מש"כ בשו"ת לבושי מרדכי סימן י"ט דצריך כעין שמן שבמנורה שיש בו שמנונית כעין שמן או שעוה וכדו', תמוה בעיני וכי מנ"ל דבר זה ושמנונית זו מהי, ואין אלה אלא דברי נביאות.

ולדידי נראה פשוט דאין יוצאים יד"ח בחשמל כלל לא בנ"ש ולא בנ"ח, דבכל מצוה דרבנן צריך לקיים את המצוה כפי שתוקנה ע"י חז"ל, ולא בכל דבר אמרינן זיל בתר טעמא, ומשו"כ נראה דאף דבאור החשמל יש שלום בית וכבוד שבת, וכן בחנוכה יש בו פרסומי ניסא, מ"מ אין כאן אש, וחז"ל תיקנו להדליק אש, וכיון שבזמניהם לא היה להם אור החשמל ופשוט שתקנת חז"ל היתה להדליק אש, לא יוצאים יד"ח אלא בהדלקת האש.

ודבר זה כלל גדול ופשוט בעיני.

וראיה לדברינו נראה מדברי הרא"ש בשבת פ"ב סימן ז' שכתב דכיון דהדלקה עושה מצוה צריך שיהיה כשיעור שמן בנר בשעת ההדלקה ואם בירך והדליק ואח"כ הוסיף שמן כדי שיעור לא יצא יד"ח. והקשה בהגהות הרא"מ הורביץ מפינסק דהלא המוסיף שמן לנר חייב משום מבעיר כמבואר בביצה כ"ב ע"א וא"כ בעצם הוספת השמן כשיעור יוצא ידי הדלקה. והנראה בזה דאף דלגבי מלאכת הבערה המוסיף שמן לנר הוי כמבעיר אש, מ"מ אין יוצאים בזה יד"ח נר חנוכה, דתקנת נר חנוכה היתה להדליק את הנר כפשוטו ובהוספת שמן אין קיום מצות ההדלקה. ויסוד הדבר דבמצוות דרבנן צריך לקיימן בדרך שתיקנו חז"ל ואין המהות וההגדרה הפנימית קובעת את פרטי ההלכה.

הגב על הנושא

לתחילת הדף