אתה נמצא כאן: דף הבית » שאלות אחרונות » דינים שונים » סיורים בכנסיות

סיורים בכנסיות

שאלה:

האם מותר ללכת לסיור ברובע הנוצרי ולראות את ההכנות שלהם לחג המולד הקרב ובא [הסיור כולל כניסה לכנסיות וכדו'].

תשובה:

מותר לערוך סיור בעיר העתיקה, ואף ברובע הנוצרי, אבל אין להיכנס לתוך כנסיות. כמו כן יש לשמור מרחק (שם ד' אמות) מפתחיהם של כנסיות.

יש להימנע מעריכת הסיור ביום חגם ממש, מחשש שיש בכך גילוי של הזדהות, אהדה ויקר לחגם ומשמעו.

מקורות:

בגמרא (עבודה זרה יא, ב) מבואר שאסור ליכנס לבית עבודה זרה, וברמב"ם בפירוש המשניות (ע"ז פ"א, מ"ד) כתב שכמעט אסור אפילו להביט בו, והביאו להלכה הש"ך סי' קמ"ט סק"א, וכן כתב בחכמת אדם פד, טז.

גם במקום צורך, החמירו הפוסקים וכתבו שאין להיכנס לכנסייה. בספר שבילי דוד (סימן קנד) כתב שכיון שמדובר באיסור תורה, אין להתיר את הכניסה לכנסייה גם במקום חשש איבה (ע"ש שגם במקום הפסד פרנסתו אסור להיכנס לשם). כך גם בשו"ת פרי הארץ (ב, ד) נשאל אודות אנשי ציבור יהודיים שנועדו ביום הזיכרון של אחד משרי המדינה ונכנסו לבית תיפלתם לטקס אשכבה, והשיב שעברו על עבירה חמורה שיש בה שורש איסור עבודה זרה, שאפילו במקום איבה אין מקום להתירו כלל, ע"ש שצריכים כפרה ותשובה שלמה על כך. כך בשו"ת חיים ביד (סימן כו) כתב בחומרא רבה אודות הכניסה לבית עבו"ז של עכו"ם, וכן הורה בשו"ת ערוגת הבושם (סימן קטו, ע"ש שמי שהצטרף לתפילתם אין לצרפו למניין), וכך כתבו פוסקים נוספים (ראה גם באריכות בשו"ת יביע אומר, ח"ב, סימן יא, וכתב שם שקל וחומר אם רב בישראל הוא, שיש בכך חילול ה' גדול).

מנגד, יש שהתירו להיכנס לבית עבודה זרה משום איבה, כמו שהביא בשו"ת חיים ביד הנ"ל מס' אורחות חיים (ע"ש שמי שנכנס לבית ע"ז עומר "אשרי שישלם לכם כגמולכם", ועוד כללים ע"ש), ובש"ת יבי"א הנ"ל כתב שצ"ל שמדובר במי שנכנס מפני פיקוח נפש, וזה דחוק כמובן. כך בשו"ת וישיב משה (ח"א, סימן רלה) כתב להתיר במקום שיש חשש לאיבה ושנאה, אך הדגיש שאין להתיר אלא לפי הצורך. גם במקרה של צורך, נראה שדעת המקלים בכך בטלה בפני דעת המחמירים.

במסגרת הדיון על הכניסה לכנסיות יש מקום לדון על מעמדם של נוצרים וכנסיות בזמנינו. עיון בפוסקי הזמן מגלה שרובם לא הבחינו בין נוצרים כנסיותיהם של זמנינו לבין אלו של ימי קדם: ראה בשו"ת יביע אומר הנ"ל ובשו"ת יחוה דעת ח"ד סימן מה, וראה גם ברכי יוסף קמט, ב, מנחת אלעזר ח"א סימן נג, רבבות אפרים ח"ג סימן תצו, שערים מצוינים בהלכה קסז, ט, ועוד. אך באמת ראוי לציין שאופיים המהותי של כנסיות הנוצרים השתנה מאד עם רבות השנים, וכיום רבים מתוכם רחוקים מאד מכל עניין עבודה זרה (ובפרט אצל הפרוטסטנטים), ולכן לא ברור שתוקף האיסור כיום יהיה כמו שהיה בזמני קדם על כל כנסייה באשר היא. אך בעיר העתיקה, שנמצאים בה דווקא כנסיות מהסוג היותר אדוק ומסורתי (קתוליים/מזרחיים), בוודאי שאין להקל משום כן.

לכן, בשאלה דנן, כשמבובר שלא לצורך של איבה וכדו' אלא לסיור של סקרנות בלבד, בוודאי שאין להקל להיכנס לתוך כנסייה. כמו כן יש להיזהר שלא להתקרב תוך ד' אמות לכנסייה, כמו שנאמר בשולחן ערוך (יו"ד קמב, י; קנ, א; רמ"א קמט, ב).

יש להדגיש בתקופה זו של חג המולד האיסור מקבל תוקף-יתר, שכן ב"יום אידם" יש להתרחק עוד יותר מעבודה זרה ועובדיה, מחשש שלא לייקר ולהזדהות עם חגם. משום כן כתבנו שלא כדאי לערוך את הסיור במשך חג המולד עצמו.

הגב על הנושא

לתחילת הדף