אתה נמצא כאן: דף הבית » שאלות אחרונות » שבת » סעודת ליל שבת למקבל שבת מבעוד יום

סעודת ליל שבת למקבל שבת מבעוד יום

שאלה:

אני נוהג בשעון קיץ להתפלל תפילת ערבית מבעוד יום ולא לחכות לצאת הכוכבים. רצית לשאול האם יש מגבלה על הזמן של תחילת סעודת ליל שבת ועשיית קידוש. וביותר לפעמים קורה ואני מסיים את תפילת ערבית בפלג ומגיע הביתה אחרי השקיעה, האם מותר לי לעשות קידוש לפני צאת הכוכבים?

תשובה:

ראשית אין לסיים ערבית בפלג אלא להתחיל ערבית בפלג, שתפילת ערבית לפני הפלג אינה ערבית ואין זו קבלת שבת, ומי שהתפלל ערבית לפני פלג המנחה, חוזר ומתפלל ואין זו קבלת שבת.

ולגבי זמן האכילה ראוי שלא להתחיל לאכול חצי שעה לפני צאת הכוכבים, אך הרוצה לאכול בזמן זה יש לו על מי לסמוך.

ולגבי החייב לעשות קידוש מיד לאחר התפילה, מעיקר הדין אין חיוב להתחיל הקידוש מיד בכניסת השבת, והמהדר בזה באופן שאין שום קושי בעונג שבת לו ולאורחיו תבא עליו ברכת טוב.

ביאורים:

1.      לגבי תפלת ערבית וקבלת שבת לפני זמן פלג המנחה, אין זו קבלה ולא תפלה כמבואר ברמ"א בסימן רסא' סעיף ב'. וכתב המשנה ברורה בסימן רסז' ס"ק ד' שאפילו בדיעבד אם התפלל לפני כן צריך לחזור ולהתפלל.

2.      השו"ע בסימן רסז' סעיף ב' כתב 'ובפלג המנחה יכול להדליק ולקבל שבת בתפלת ערבית ולאכול מיד'.

וכתב המג"א בס"ק ב' שאסור להתחיל לאכול חצי שעה קודם זמן קריאת שמע שהוא חצי שעה לפני צאת הכוכבים כמבואר בשו"ע בסימן רלה' סעיף ב'.

והנה המשנה ברורה בסימן רסז' ס"ק ו' כתב שיש ליזהר כדברי המג"א אבל הוסיף שהנוהג להקל בזה אין למחות בידו דיש לו על מי לסמוך.

ודעת הגאון רבי יוסף שלום אלישיב זצ"ל הובא בספר זכרון דרור יקרא עמ' שעב' שאף לצורך ילדים קטנים עדיף להתפלל מנחה גדולה, ולקדש ולאכול לאחר פלג המנחה, ובסיום הסעודה לילך להתפלל ערבית כמבואר במג"א בסימן רעא' ס"ק ח' ובתחילת סימן רעב', ויאכל בצאת הכוכבים עוד כזית . אבל מנהג העולם אינו כן אלא מתפללים לאחר פלג המנחה ועושים סעודה לאחר התפלה. וכן הוא ע"פ הסוד שאין לסעוד לפני התפילה כמבואר בכף החיים בסימן רעא' ס"ק כב' בשם האר"י בספר שער הכוונות.

3.      ולגבי אם צריך לאכול מיד, בשו"ע בסימן רעא' סעיף א' כתב "כשיבא לביתו ימהר לאכול מיד" ונחלקו האחרונים בדין זה אם סיים תפלתו מבעוד יום, שלדעת הטורי זהב והביאו הביה"ל בסימן רעא' בד"ה מיד שאפילו לפני הלילה אם סיים תפלתו יש לו לאכול מיד ובביה"ל שם ע"פ המג"א בסימן רסז' אינו כן שתוך חצי שעה לפני צאת הכוכבים אין להתחיל לאכול מיד.

ובמ"ב בסימן רעא' ס"ק א' מבואר שמצוה מן המובחר לאכול כשהוא רעב ותאב ואפילו שאוכל יותר מאוחר אם זה לא על חשבון בני ביתו אורחיו שהם רעבים.

 

הגב על הנושא

לתחילת הדף