אתה נמצא כאן: דף הבית » שאלות אחרונות » עסקים וממונות » עדות בבית משפט לטובת האבא

עדות בבית משפט לטובת האבא

שאלה:

בעל תשובה שאביו מנהל תביעה משפטית ורוצה שבנו יעיד כנגד הנתבע עדות שהיא שקר ואם לא ישמע לאביו אביו יפגע ממנו קשות וינתק עמו כל קשר, האם מותר לבן לילך להעיד כדי למנוע את ניתוק הקשר עם אביו.

תשובה:

אסור לבן להעיד עדות שקר אף בערכאות של גויים אף שאביו מצוה עליו לעשות זאת, ואם עושה כן הרי הוא בנידוי עד שישלם מה שהוציאו בית המשפט מאותו אדם מחמת עדותו.

ואמנם נסיון כיבוד אב ואם פעמים קשה עד מאוד עד כדי שמצינו מעשה בגמ' בקידושין דף לא' ונפסק בשו"ע יו"ד סי' רמ' סעי' י' שפעמים אדם יש לו לעזוב את עירו כדי שלא להיכשל בעוון כיבוד אב ואם ולפום צערא אגרא כגודל הקושי והניסיון כך שכרו מרובה עד מאוד וידועים דברי האור החיים הקדוש בענין ירידת בני ישראל לארץ מצרים שכל אדם יש לו פעמים מה לתקן במקום מסוים ולזה הוא בא לעולם וכמו כן בענין כיבוד אב ואם פעמים רואים שבורא עולם מוריד נשמה פלונית למשפחה פלונית ששם נסיון כיבוד אב ואם קשה עד מאוד אבל אין ניסיון בא לאדם אלא אם כן יכול לעמוד בו אף שיש בו קושי מרובה ובעזרת השם בזכות העמידה בנסיון שלא חלילה לעבור על חטא בורא עולם יתן בלב אביך שלא יכעס ותמצא חן ושכל טוב בעיני אלהים ואדם אמן.

ביאור ומקורות:

מובא בגמ' מסכת בבא מציעא דף לב. תנו רבנן: מנין שאם אמר לו אביו היטמא או שאמר לו אל תחזיר שלא ישמע לו שנאמר איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמרו אני ה' כולכם חייבין בכבודי.

וכ"פ הרמב"ם בהלכות ממרים פרק ו הלכה יב "מי שאמר לו אביו לעבור על ח דברי תורה בין שאמר לו לעבור על מצות לא תעשה או לבטל מצות עשה אפילו של דבריהם, הרי זה לא ישמע לו שנאמר איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמורו כולכם חייבין בכבודי".

וכ"פ השו"ע ביו"ד הל' כיבוד אב ואם סי' רמ' סעי' טו' "אמר לו אביו לעבור על דברי תורה, בין מצוה עשה בין מצות לא תעשה, ואפילו מצוה של דבריהם, לא ישמע לו".

ונמצינו למדים שכל איסור שהוא אסור לשמוע לאביו האומר לו לעבור איסור זה. וחמור מקרה זה שהרי הוא בנידוי כמבור בטור ביו"ד סי' שלד' שהביא כד' דברים שמנדים עליהם והדבר התשיעי שם זה שמעיד עדות שקר בערכאות על יהודי ומוציאים ממנו ממון על פיו שלא כדין ומנדים אותו עד שישלם.

הגב על הנושא

לתחילת הדף