אתה נמצא כאן: דף הבית » שאלות אחרונות » שבת » עשיית קידוש לפני התפילה לאשה

עשיית קידוש לפני התפילה לאשה

שאלה

האם אישה שרגילה להתפלל כל יום שחרית, בשבת  יכולה לשמוע קידוש ואחרי זה להתפלל ?

תשובה

אשה שרגילה להתפלל שחרית כל יום אסורה באכילה לפני שמתפללת אף אם מקדשת, ורק בשתיה מותרת לפני שמתפללת.

ביאורים:

יש להקדים שאכילה בשבת בבוקר יש בה שני בעיות הלכתיות.

א' אכילה לפני התפלה אסורה בכל יום וגם בשבת, משום דיני התפלה כמבואר בהלכות תפלה בשו"ע סי' פט' סעי' ג' והטעם, א' משום הפסוק "ואותי השכלת אחרי גוך" שלאחר שאכל ונתגאה קיבל עליו עול מלכות שמים. טעם ב' משום "לא תאכלו על הדם" ודרשו חז"ל שלא תאכלו לפני שהתפללתם על דמכם. וגם המ"ב בסי' פט' ס"ק כא' הביא טעמים אלו. ולכן אסור לאכול לפני התפלה ואין הקידוש בשבת יתיר אכילה זו כיון שאין זה מדיני השבת והקידוש אלא מדיני התפילה.

ב' בשבת בבוקר אסור לאכול לפני הקידוש ולמדו זה מהפסוק וקראת לשבת עונג במקום הקידוש שם תהיה האכילה, ולכן גם הדין שאין קידוש אלא במקום סעודה. וכיון שחובת הקידוש בשבת בבוקר היא רק לאחר התפילה, (ויש הסוברים רק לאחר תפילת מוסף ולא די בתפילת שחרית) לכן לפני התפילה אין איסור שתיה אף ללא קידוש, כיון שחובת הקידוש לא באה רק לאחר התפילה, אבל אכילה אסורה לא מדין הקידוש, אלא מדין אכילה קודם התפילה שאסורה בכל ימות השבוע.

ולכן אשה שרגילה להתפלל שחרית דינה כאיש ואיש אסור באכילה לפני התפילה אף אם יעשה קידוש, ורק אשה שאינה מתפללת שחרית שלגבה אין תפילה וחובת הקידוש אצלה כבר מהבוקר וחמור דינה שאסורה לשתות ללא קידוש מדין איסור אכילה ושתיה בשבת בבוקר ללא קידוש ורק באשה חולה או חלשה קצת יש להקל שתשתה ללא קידוש וכל דברינו מבוארים בתוספת שבת בסי' רפו' ס"ק ד' ע"פ המג"א בסי' קו' ס"ק ב' ובשו"ת אור לציון ח"ב עמ' קפה' וכה"ח בסי' רפו' ס"ק ל' ושש"כ פרק נב' סעי' יג'.

הגב על הנושא

לתחילת הדף