אתה נמצא כאן: דף הבית » שיעורי מורינו הרב אשר וייס » פרשת פנחס – בענין הבועל ארמית ובגדר רודף

פרשת פנחס – בענין הבועל ארמית ובגדר רודף

"פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם ולא כליתי את בני ישראל בקנאתי" (כ"ה י"א).

הנה כבר כתבו הראשונים דבודאי אין פנחס רודף ממש דא"כ היה משה רבינו וכל ישראל מצווין להרגו אלא ע"כ דבודאי אין פנחס רודף שהרי כך ניתנה הלכה שהבועל ארמית קנאין פוגעין בו ולא רשות בלבד יש להרגו אלא אף עושה מצוה בקנאו קנאת ה' צבאות אלא שאין בזה חיוב והבא לשאול אין מורין לו, וא"כ אי אפשר שיהא לו דין רודף ממש, אלא דלגבי זמרי בלבד אמרו שדינו כרודף, כך כתבו הרמ"ה והרא"ש בסנהדרין שם, וכ"ה בטור בב"י ובסמ"ע בחושן משפט סי' תכ"ה עי"ש.

וביאור דין זה דרודף לחצאין ביארתי באריכות במנחת אשר לפסחים סימן ג' ובמנח"א לשמות סימן ל"ט דיש שני דינים ברודף, מלבד הדין הכללי של רודף שכל בני ישראל מצווין להציל את הנרדף בנפש הרודף יש דין נוסף של "הבא להרגך השכם להרגו", וחלוקים הם שני דינין אלו ביסודן, ואף באופן שלא נתמלאו תנאי דין רודף הכללי יש דין מסויים לגבי הנרדף שמותר לו להרוג את הרודפו משום דין הבא להרגך השכם להרגו. ודבר זה מתבאר מלשונות חז"ל, דבכל סוגיית רודף בסנהדרין ע"ג – ע"ד לא מצינו לשון זה "הבא להרגך השכם וכו'" ורק בסוגיא דמחתרת בדף ע"ב ע"א אמרו לשון זה, ומצינו עוד ברש"י בברכות נ"ח ע"א ושם בדף ס"א ע"א דילפינן דהבא להרגך השכם להרגו מהבא במחתרת, הרי דאין דין זה מושתת על דין רודף אלא דין אחר הוא, ובמאירי בסנהדרין ע"ב ע"א כתב מקור אחר לדין זה דהשכם להרגו מקרא ד"צרור את המדינים כי צוררים הם לכם", ומ"מ חזינן מדבריהם דיש דין מסויים דהשכם להרגו הנאמר לנרדף מלבד הדין הכללי של רודף אחר חבירו להרגו שניתן להצילו בנפשו, וכן הוא בזמרי ופנחס דאף שאין לפנחס דין רודף ממש זמרי היה פטור אילו הרגו דהתורה אמרה הבא להרגך השכם להרגו וכיון שפנחס בא להרגו ללא רשות בי"ד וללא חיוב הותר לזמרי להרוג את פנחס.

ועוד מצינו גדר זה בברכות ס"ב ע"ב בדוד שאמר לשאול במערה "מן התורה בן הריגה אתה שהרי רודף אתה והתורה אמרה הבא להרגך השכם להרגו אלא צניעות שהיתה בך חסה עליך", ולכאורה יש בזה תימה גדולה והלא אסור לחוס על נפש הרודף וכל הנמנע מלהרגו עובר בעשה ול"ת ואיך חס עליו דוד וביטל מצות התורה להרוג את הרודף, אלא נראה דלא היה לשאול דין רודף גמור דהרי חזינן שדוד הכניעו במערה ולא נהרג על ידו אלא דמ"מ היה בכלל הבא להרגך כיון שרצה להרוג את דוד ורדפו ללא הרף ומשום כך אמר לו דוד "והתורה אמרה הבא להרגך השכם להרגו" והוסיף רש"י כדילפינן מהבא במחתרת, דלא בדין רודף עסקינן אלא בדין הבא להרגך. (ואפשר בזה דרך אחר שדוד לא הרג את שאול במערה אלא קרע את כנף מעילו ורצה להוכיח שאינו מורד במלכות כדי ששאול יפסיק רדיפתו ובזה בודאי אין איסור אלא מצוה, וכעין יכול להצילו באחד מאיבריו, דאינו מצווה להרוג את הרודף אלא בעודו רודף אבל ודאי דעדיף לעשות מעשה והשתדלות לבטל את רדיפתו וזו היתה כונת דוד במערה, אך פירוש זה דחוק ואינו משמע בדברי הגמ').

ועוד נראה בדרך זה ביאור שיטה שהביא המאירי בסנהדרין שם דהאשה עצמה המתקשה בלידתה מותר לה להרוג את ולדה אף שכבר יצא ראשו "דהנרדף מיהא במקום שאין אחרים מחזיקין את הרודפו כרודף הוא עצמו רשאי", ולכאורה זה תימה דממ"נ אם רודף הוא למה אין נוגעין בו אחרים, ואם אינו רודף למה מותר ליולדת להורגו, ובאמת מבואר בגמ' דאין בו דין רודף דמשמיא קא רדפי לה, אלא נראה כנ"ל דאף שאין בזה דין רודף מ"מ יש בו דין השכם להרגו דאף במקום שאין אחרים מחזיקין את הרודפו כרודף הוא עצמו רשאי.

והנה חידש המזרחי בפרשת וישלח דע"כ לא אמרו דביכול להצילו באחד מאבריו והרגו נהרג עליו אלא באחרים אבל הנרדף עצמו פטור אם הרגו אף ביכול להצילו באחד מאיבריו, ולפי המבואר יש לבאר גם את שיטתו בדרך הנ"ל דרק בדין רודף יש סייג זה דאם יכול להצילו באחד מאבריו לא הותר דם הרודף דכל עיקר דין רודף הצלה היא כמ"ש "ניתן להצילו בנפשו" אבל בדין הבא להרגך השכם להרגו לא אמרו סייג זה דאין עיקר דינו הצלה בלבד אלא היתר הריגה וכפשטות לשונם "השכם להרגו" והדברים מתיישבים ביותר לשיטת רש"י דילפינן דין זה דהשכם להרגו מהבא במחתרת וכבר כתב בשו"ת שבות יעקב (ח"ב סימן קפ"ז) דבבא במחתרת אין דין דצריך להצילו באחד מאבריו וה"ה בהשכם להרגו דילפינן מיניה.

אך באמת אין בכך הכרח, ומסתבר טפי דאף דנתבאר דהלכה זו דהבא להרגך השכם להרגו גדר בפני עצמו הוא ולא דין כללי ברודף שניתן להציל את הנרדף בנפש הרודפו, מ"מ מסתבר דאף הלכה זו עיקרו משום הצלת הנפש אלא שלנרדף יש רשות לדון את הרודפו בדין רודף אף במקום שלגבי אחרים אין לו דין רודף כמבואר, אבל כשיכול להציל עצמו באחד מאבריו מסתבר דגם לנרדף לא ניתן רשות להרגו דלא נתנה תורה רשות להרוג את המשכים להרגו אלא כשאינו יכול להציל את עצמו באחד מאבריו ובאמת מבואר כן ברש"י בסנהדרין מ"ט ע"א וכן גם בדף נ"ז ע"א ובדף ע"ד ע"א עי"ש, והרי רש"י הוא מרא דשמעתתא דילפינן דין זה מהבא במחתרת, וע"כ צ"ל באחד משני דרכים, או דס"ל דגם הבא במחתרת לא הותר דמו אם יכול להצילו באחד מאבריו ולא כשיטת השבות יעקב הנ"ל, או דס"ל דאין דינו כבא במחתרת ממש לענין דין דיכול להצילו באחד מאבריו.

ואף את שיטת האחרונים הנ"ל, דהנרדף פטור אם הרגו ביכול להצילו באחד מאבריו ביארו בדרך אחר, וסברתם דא"א לחייב את הנרדף הבהול להציל נפשו לכוין ולשפוט נכונה אם יכול היה להצילו באחד מאבריו דאדם בהול על נפשו, כ"כ המל"מ שם ורעק"א בכתובות ל"ג, אמנם המזרחי כתב בדרך הראשונה הנ"ל.

ב

והנה תמהו האחרונים על הלכה זו דאילו נהפך זמרי והרגו לפנחס פטור דפנחס רודף הוא, והלא אף ברודף גמור אם ניתן להצילו באחד מאבריו והרגו חייב דלא התירה תורה הריגה אלא כדי להציל את הנרדף בלבד ואם יכול להציל את הנרדף באחד מאברי הרודף אסור להרוג את הרודף ואם הרגו נהרג עליו כמבואר בסנהדרין מ"ט ע"א, נ"ז ע"א, וע"ד ע"א, ואם כן למה פטור היה זמרי אילו הרג את פנחס והלא היה יכול להציל את עצמו מיד פנחס הרודפו על ידי פרישה מן החטא דאילו היה זמרי פורש מבעילת הארמית כזבי בת צור היה אסור לפנחס לפגוע בו כמבואר בסנהדרין שם וכ"כ הרמב"ם בפי"ב מאיסורי ביאה הלכה ה' "ואין הקנאי רשאי לפגוע בהם אלא בשעת מעשה כזמרי שנאמר ואת האשה אל קבתה אבל אם פירש אין הורגין אותו ואם הרגו נהרג עליו", ולכאורה לא גרע מיכול להצילו באבריו דנהרג עליו וק"ו בזמרי שיכול היה להציל עצמו ע"י פרישה מן החטא בלי להרוג את פנחס ולמה פטור היה אילו הרגו שלא בדין.

אמנם באמת לא קשה מידי על דברי חז"ל לגבי זמרי דהלא מבואר בסנהדרין שם דששה נסים נעשו באותה שעה ואחד מהם שהיה לו לזמרי לפרוש ולא פירש (בתרגום יב"ע איתא די"ב נסים נעשו ועיין במדרש שבא מלאך ודבקן זב"ז כדי שלא יפרוש זמרי ויתקדש שם שמים) וא"כ מאחר ונעשה נס שלא היה יכול לפרוש שוב היה מותר לו להרוג את פנחס כדי להציל את עצמו, אך חזינן מדברי הרמב"ם שם שכתב הלכה זו לדורות ולא רק אצל זמרי שלא היה יכול לפרוש וא"כ שוב קשה כנ"ל דכיון שבידו לפרוש מן החטא וצריך להציל עצמו מיד הקנאי למה פטור אם הרגו.

ולכאורה היה נראה דמטעם זה שינה הרמב"ם מלשון הגמ' וכתב שם "אם בא הקנאי להרוג את הבועל ונשמט הבועל והרג הקנאי כדי להציל עצמו מידו אין הבועל נהרג עליו" הרי שכתב נשמט הבועל ולא נהפך כלשון הגמ', ולכאורה משמע מלשונו דמיירי שנשמט מן החטא ופירש ורק בכה"ג פטור אם הקנאי עדיין בא להרגו והציל את עצמו בנפש הקנאי אבל כל זמן שלא פירש הוי ליה כיכול להצילו באחד מאבריו. וראיתי בקרית ספר להמבי"ט שפירש את כונת הרמב"ם בלשונו נשמט שפירש מן הארמית אבל במים חיים להפרי חדש כתב דאף כונת הרמב"ם לאופן שלא פירש דאם פירש הרי אסור לקנאי לפגוע בו ולרדפו עי"ש (ומדברי הראשונים והפוסקים הנ"ל שביארו דאין לקנאי דין רודף אלא לגבי הבועל בלבד מוכח שפירשו דמיירי בלא פירש מן הארמית דאילו היה פורש ועדיין הקנאי בא להרגו שלא כדין פשוט שרודף הוא לגבי כל אדם).

ולשיטת המזרחי (לעיל אות א') דרק אחרים מצווים להציל את הרודף באחד מאבריו ולא הנרדף בעצמו לכאורה ניחא דזמרי שהוא הנרדף פטור הוא אם הרג את פנחס, אך לכאורה אין זה ברור, דלפי מה שנתבאר בסברת האחרונים דהתורה לא חייבה את הנרדף הבהול על נפשו לשפוט אם יכול הוא להציל את עצמו באחד מאברי הרודף ולכוין להכותו באבר זה שצריך דיוק והוא בהול להציל נפשו אינו יכול לדייק בכך יש לעיין בני"ד דכיון שאינו צריך אלא לפרוש מן החטא ואין זה צריך כונה ודיוק אפשר דבכה"ג אף הוא נהרג אם הרג את הרודפו כיון שבידו היה להציל את עצמו בלא הריגה, אך יש לטעון דאף זאת אין הנרדף יכול לעשות מרוב בהילות וטרדה, אמנם לפי מה שאמרנו עוד בביאור שיטה זו דאפשר דבעיקר דין "השכם להרגו" אין צריך להצילו באחד מאבריו לכאורה מסתבר דכן הדין גם בזמרי דכיון דפנחס בא להרגו הותר לו להרוג את פנחס אף ביכול להצילו באחד מאבריו.

אמנם כבר נתבאר לעיל דמדברי רש"י מבואר בכמ"ק דלא כשיטה זו אלא דאף הנרדף נהרג כשלא הציל את עצמו באחד מאברי הרודף וא"כ עדיין צריך ביאור ויישוב בקושיא זו.

ג

והנה הרמב"ם בפ"א מהלכות רוצח הי"ג כתב דמי שלא הציל את הנרדף באחד מאברי הרודף אלא הרגו "הרי זה שופך דמים וחייב מיתה אבל אין בי"ד ממיתין אותו", ולכאורה לשיטתו לק"מ דהרי גם בזמרי לא אמרו חכמים דמותר היה לו להרוג את פנחס אלא דאילו הרגו "אין נהרג עליו" ולשונו זה משמע דבדיעבד אינו נהרג והרי זה דין היכול להציל ולא הציל אלא הרג את הרודף דאין בי"ד ממיתין אותו.

אך באמת אין זה נראה כלל דכבר נתקשו בדברי הרמב"ם בזה דהלא בסנהדרין שם (בג' מקומות כנ"ל) אמרו דהיכול להציל בא' מאבריו ולא הציל "נהרג עליו" ואיך כתב הרמב"ם שאינו נהרג ובכס"מ שם כתב דהוי מיתה בידי שמים, אך לכאורה זה דוחק גדול דלשון "חייב מיתה" יש לפרש בדוחק למיתה בידי שמים אבל לשון "נהרג עליו" ודאי משמע בידי אדם דבמיתה ביד"ש מתאים לשון מיתה ולא לשון הריגה, ובשו"ת שואל ומשיב מהדורא ג' חלק ג' סי' מ"ט כתב דאין ב"ד ממיתין אותו משום שאין ביד בי"ד לקבוע אם יכול היה להצילו באחד מאבריו ואין דין זה מסור לבי"ד לדונו בפועל, משו"ה אין בי"ד ממיתין אותו בפועל אף שחייב מיתת בי"ד בכח עי"ש.

ובחי' הגרי"ז על הרמב"ם שם הביא בשם הגר"ש איגר דרך אחר בזה ותו"ד דהרמב"ם סובר כדעת המזרחי דהנרדף עצמו פטור אם הרג את הרודפו אף שיכול היה להצילו באחד מאבריו, וכיון שכן נחשב הרודף לגברא קטילא ואף אחרים פטורים אם הרגוהו אף שיכולים היו להצילו ועליהם מוטלת חובה לעשות כן, והגרי"ז חלק בתוקף על דרך זה מכמה טעמים ובאמת חידוש הוא לומר דמשום היתר הנרדף להרוג את הרודף נחשב גברא קטילא לפטור את ההורגו דלא מצינו גדר זה ד"גברא קטילא" אלא בשני דברים, א' בטריפה (סנהדרין ע"ח ע"א), דעצם חיותו לא חיות גמורה ושלימה היא ונקרא גברא קטילא לפטור את ההורגו, ב' במי שנגמר דינו להריגה ויוצא לההרג (ערכין ו' ע"ב), וני"ד אינו דומה לשני המקרים דרודף זה חיותו שלמה ואין עליו דין מיתה אלא היתר הריגה בלבד ולא מסתבר דמשום כך יהא גברא קטילא לפטור את ההורגו.

והגרי"ז שם האריך לבאר דיש שני דינים ברודף ומלבד המצוה להרגו כדי להציל את הנרדף, יש בו דין נוסף "אין לו דמים" וזה גזה"כ ודין נוסף ברודף דאין לו דמים וההורגו פטור עי"ש. ולגבי הדין דאין לו דמים אין נפ"מ אם יוכל להציל בא' מאבריו דמ"מ רודף הוא ורק לגבי דין ההצלה שמצוה עליו להרגו אמרו דאם יכול להצילו בא"מ ואין הכרח להרגו בהצלת הנרדף אסור לו להרגו עי"ש.

ויש לעיין לכל הדרכים האלה בביאור שיטת הרמב"ם, האם נכונו הדברים אף לגבי זמרי ופנחס ליישב את מה שהקשו למה אין זמרי אם הרג את פנחס במקום לפרוש מן החטא, ונחזי אנן, לשיטת הכס"מ דכך ניתנה ההלכה דההורג רודף כשיכול להצילו באחד מאבריו חייב מיתה ביד"ש בלבד ה"ה בני"ד דאין זמרי חייב אלא מיתה ביד"ש, אך להבנת השואל ומשיב דאין בי"ד ממיתין אותו משום שאין בידם לקבוע אם יכול היה להצילו בא' מאבריו מסתבר לכאורה דבזמרי יהרג דודאי יכול היה לפרוש מחטאו ע"מ להנצל (אך יש מקום לטעון דאף בזה דעתו של הנרדף בהול ומטורף כנ"ל באות ב').

ולפי דרכו של הגר"ש איגר דברי הרמב"ם מיוסדים על שיטת המזרחי וכבר נתבאר לעיל דלאו דכו"ע היא ולא מצינו בראשונים שורש לשיטה זו ומדברי רש"י בכמה מקומות היא נסתרת כמבואר לעיל, ולשיטת הגרי"ז דיסוד הוא בדין רודף דאין לו דם וההורגו פטור נראה דאין זה אלא בדין רודף אבל בדין הבא להרגך השכם להרגו שאין בו דין רודף מסתבר דיש לו דמים ואין ההורגו פטור, ולפי"ז אין בזה כדי ליישב קושייתנו הנ"ל.

אך באמת נראה לענ"ד רחוק מאד ליישב בד"ז את דברי הרמב"ם אף אם נניח לכל הנ"ל, דהלא לשון הגמ' ביכול להצילו באחד מאבריו הוא "נהרג עליו" (אלא שהרמב"ם חידש דבפועל אין בי"ד ממיתין אותו כלל) ולשון הגמ' בזמרי ופנחס הוא אילו נהפך זמרי וכו' "אינו נהרג" ואיך נפרש שלדבר אחד נתכוונו כשהלשונות סותרים זא"ז, וע"כ דשאני דין זמרי שהרג את פנחס מדין רודף שיכול להציל באחד מאבריו וז"פ.

ועוד דשיטת הרמב"ם יחידאי היא והראב"ד תמה עליו בפ"ט ה"ד מהל' מלכים מהא דסנהדרין מ"ט ע"א דיואב הרג את אבנר על שהרג את עשהאל אף שעשהאל רדף אחריו כיון שיכול היה להצילו באחד מאבריו הרי שנהרג ממש בהרג את רודפו במקום שהיה יכול להציל באחד מאבריו (והמנחת חינוך במצוה ת"ג שהקשה קושיא זו על הרמב"ם מדעתא דנפשיה ולא שת אל לבו שהראב"ד כבר השיג בזה על הרמב"ם בהל' מלכים) וגם רש"י בסנהדרין שם כתב להדיא דאף הרודף נהרג עליו אם לא הציל את הרודפו בא' מאבריו אלא הרגו, ושוב צ"ב בישוב הקושיא הנ"ל.

ד

ומריש הוי אמינא וכן כתבתי במכתב לת"ח אחד והוא נדפס במנחת אשר לפסחים סי' ג' וזכיתי לכוין לדעת גדולים מרן הגרש"ז אוירבך במנחת שלמה סימן ז' ומרן הגר"ש רוזובסקי בספר זכרון שמואל סי' פ"ג אות ב' לחלק בין הא דיכול להציל באחד מאבריו להא דזמרי שנהפך והרג את פנחס ולא פירש מן הארמית, דהנה זה נראה ברור דאם אחד מאיים על חבירו להרגו נפש אם לא ישמשנו ויעשה רצונו בכל דבר שאין חבירו חייב להכנע לו ולקבל עול עבדותו ושימושו אלא יכול לומר לו איני חפץ בשימושך ואם בא אתה להרגני התורה אמרה הבא להרגך השכם להרגו, ואינו נידון כרוצח משום שיכול היה להציל את עצמו ע"י שישמשנו ויעשה רצונו, דמסתבר דרק במה שקשור באופן טבעי להצלה ולהסרת הרדיפה חייב להמנע מאיבוד נפש הרודפו וכגון שיכול להכותו במכה מועטת באחד מאבריו דאסור לו להכותו במכה רבה ולהרגו, אבל במה שאינו קשור בהצלתו באופן טבעי אלא באופן מלאכותי ושרירותי ע"י דרישת חבירו לשעבדו ולנצלו באיום הריגה אינו מחוייב לעשות רצונו ע"מ להמנע מהריגתו, דאל"כ אין לדבר סוף וכי כל ימי חייו יוכל לשעבדו ולנצלו באיום הריגה.

ויתירה מזו נראה, דאף במי שעובר על איסור תורה כגון האוכל ביום הכיפורים או מחלל את השבת ובא עליו קנאי ואומר להרגו אם לא יבטל מעשיו המקולקלים ואמר החוטא לקנאי אין דיני מסור בידך אלא ביד בי"ד (במחלל שבת) וביד שמים (באוכל ביוה"כ דחייב כרת) ואם מתעקש אתה להרגני אשכים להרגך וכך עשה, דפטור עליו דאף שמחוייב הוא להמנע מחטאו מ"מ אין זה ענין לרדיפת הקנאי ולא ניתנה לו רשות לרצוח נפש וכרודף הוא ואם הנרדף הרגו פטור עליו ואף שיכול היה להציל עצמו ע"י שיפרוש מן החטא אין הוא נידון כיכול היה להצילו באחד מאבריו דאין הפרישה מן החטא קשור בעצם לאיום ההריגה, (ולכאורה דינו כרודף ממש בזה באופן אף לגבי האחרים ולא רק לגבי הנרדף דאין היתר לקנאי להרוג את המחלל שבת וכדו' וכל הרואהו רודף מצווה להציל את הנרדף בנפש רודפו, אלא שיש לדון דהחוטא דינו כמומר ואין מצוה להחיותו, וכיון שאין מצוה להצילו בודאי אסור להצילו בנפש רודפו, ומ"מ לגבי הנרדף עצמו הוי כרודף מדין הבא להרגך השכם להרגו כמבואר לעיל באות א' ודו"ק).

והוא הדין בהא דזמרי ופנחס אף דזמרי חוטא וניתנה רשות לקנאי להרגו כיון דאין הקנאי מחויב לעשות כן אלא רשות היא בידו ונחשב כרודף אומר זמרי לפנחס אף שמצווה אני לפרוש מן החטא ולא להיות מכעיס לפני המקום אין זה ענין לגביך ואם הרגו פטור עליו דהבא להרגך השכם להרגו ואין הפרישה מן החטא הצלה כעין הכאה באחד מאברי הרודף.

אך באמת לבי נוקפי במהלך זה דלכאורה נטיית השכל לחלק בין כל הני שבהם אין רשות כלל לרודף לפגוע בנרדף משא"כ בפנחס וזמרי דכך ניתנה הלכה וזה דין הבועל ארמית שהקנאי רשאי להרגו ואף יש בזה מצוה אף שאין בו חובה, וא"כ מסתבר דהבועל מצווה לפרוש מן החטא ולא להרוג את הרודפו דאין הקשר בין חטאו לאיום הקנאי קשר שרירותי ומלאכותי אלא קשר עצמי ומהותי לפי משפט התורה דכך ניתנה הלכה לממ"ס דהקנאי רשאי להרוג את הבועל ארמית ולכאורה אין הדעת סובלת שמותר לבועל להמשיך בחטאו ולהרוג את הקנאי, וצ"ע.

ובגוף הענין יש לעיין מה הדין באחד האומר לחבירו קטע ידי ואם לא אהרגך, וחבירו טוען לעומתו שאין רצונו לקטוע ידו וכשבא עליו להרגו קם עליו והשכים להרגו, ולפי הסברא הנ"ל פטור הוא עליו דאינו חייב לקטוע ידו כמו שאינו חייב להשתעבד לרצונות הרודף ולעשות רצונו במה שאינו קשור לעצם ההצלה, אך מאידך גיסא תמוה מאוד שיפטר אם הרגו דהלא יכול היה להצילו באחד מאבריו ממש וכיצד יותר לו להרגו אם יכול להציל את עצמו באחד מאבריו, הגע בעצמך פלוני מחזיק ביד ימינו כלי הריגה ומאיים על אלמוני לקטוע את יד שמאלו ולכאורה שורת הדין שאם יכול לקטוע את יד ימינו ולא עשה כן אלא הרגו נהרג עליו שהרי יכול היה להצילו באחד מאבריו, אבל אם יכול לקטוע יד שמאלו ולא עשה כן אלא הרגו פטור עליו כיון שאין קטיעת היד הזו מונעת את יכולת הרודף להרגו בדרך הטבע אלא מסירה את איום ההריגה בדרך מלאכותי ואת זה אינו מחוייב לעשות, ואעפ"י שאפשר שבאמת כן הוא שורת הדין ויקוב הדין את ההר, מ"מ חוכך אני בדבר ולכאורה אין הדעת סובלתו.

והנראה עיקר לענ"ד דאם הבועל חושש שמא יהרגנו הקנאי אף אם יפרוש מן הארמית מתוך חוסר שימת לב או מתוך רוב קנאותו, או שמא לא ידע הלכה זו דאם יפרוש שוב אסור לו להרגו, ומשו"כ הרג את הקנאי פטור עליו, דהו"ל כנרדף שמסופק אם יוכל להציל עצמו באחד מאבריו, ודו"ק בזה.

 

הגב על הנושא

לתחילת הדף