אתה נמצא כאן: דף הבית » שאלות אחרונות » מחשבה יהודית » קבלת התורה

קבלת התורה

שאלה:
שלום וברכה,
בלימוד עם סטודנטים לקראת חג השבועות יצא לי להביא את המדרש שהקב"ה הסתובב בין העמים להציע להם את התורה ולאחר ששמעו מה כתוב בה לא רצו לקבל, ורק עם ישראל אמר 'נעשה ונשמע'. [דרך אגב אשמח לקבל את המקור של המדרש בחיפוש לא יסודי מידי לא מצאתי אותו] ונשאלתי וכי אם עם מסוים היה מסכים לקבל אז הוא היה מקבל ולא עם ישראל? וכי אם עם ישראל היה מסרב אז באמת לא היינו מקבלים תורה? כל יציאת מצריים הייתה בשביל לקבל את התורה, הקב"ה בחר בנו לעם עוד הרבה לפני המדרש.
תודה רבה.
תשובה:

המקור הוא במה שנאמר בתורה "…וזרח משעיר (=אדום) למו, הופיע מהר פארן (=ישמעאל) וגו'".

וכך מבואר במדרש רבה איכה פרשה ג פסקה א:

משל למלך שכעס על מטרונה ודחפה והוציאה חוץ לפלטין הלכה וצמצמה פניה אחר העמוד נמצא המלך עובר ורואה אותה.

אמר לה אקשית אפיך (=העזת פניך, שלא יצאת מהפלטין אלא נשארת כאן מולי)

אמרה לו אדוני המלך כך יפה לי וכך נאה וכך ראוי לי שלא קבלה אותך אשה אחרת אלא אני

אמר לה אני הוא שפסלתי כל הנשים בעבורך

אמרה לו אם כן למה נכנסת למבוי פלוני ולחצר פלוני ולמקום פלוני לא בשביל אשה פלונית ולא קבלה אותך?!

כך אמר הקב"ה לישראל אקשיתון אפיכון

אמרו לפניו רבש"ע כך יפה לנו וכך נאה לנו וכך הגון לנו שלא קבלה אומה אחרת תורתך אלא אני

אמר להם אני הוא שפסלתי כל האומות בשבילכם

אמרו לו אם כן למה החזרת תורתך על האומות ולא קבלוה

דתניא בתחלה נגלה על בני עשו הה"ד (דברים ל"ג) ויאמר ה' מסיני בא וזרח משעיר למו ולא קבלוה החזירה על בני ישמעאל ולא קבלוה הה"ד (שם) הופיע מהר פארן ולבסוף החזירה על ישראל וקבלוה הה"ד (שם) ואתה מרבבות קדש מימינו אש דת למו וכתיב (שמות כ"ד) כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע".

מהמדרש עולה שהקב"ה החזיר את התורה על כל האומות ונתן להם אפשרות לקבל אותה, אלא שלא רצה שיקבלו אותה. אולי יש כאן שאלה של ידיעה ובחירה, אבל מ"מ ברור היה שאין העמים מתאימים בתכונתם לקבל את התורה ושלא יקבלו אותה.

וכן מבואר עוד במדרש תנחומא על פרשת וזאת הברכה:

"אמר רבי אבהו גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שאין או"ה מקבלין את התורה".

כלומר, לפי טבעם ותכונתם ודרכם הרעה היה ברור שלא יחפצו בתורה המעולה.

אך, ממשיך המדרש –

"מפני מה יצא ידיהם? אלא כך מדותיו של הקב"ה עד שיצא ידי בריותיו ואח"כ טורדן מן העולם לפי שאין הקב"ה בא בטרוניא על בריותיו" כלומר נתן להם אפשרות לבחור בתורה. נראה שאילו היו בוחרים בתורה, היו יחד עם ישראל בשייכות לתורה, אין זו סתירה. ועוד ממשיך המדרש "מדה שנייה מפני מה יצא ידיהם? – מפני פייס האבות" כלומר לפייס אבותיהם אברהם ויצחק שיהיה ניכר לעין כל שישמעאל ועשיו לא רצו לקבל את התורה.

חידוש לא מפורסם יש בדברי הרמב"ם שהדרך שבה ה' בא לאומות העולם לקבל את התורה היתה על ידי נביא שנשלח אליהם מאומתם לפני שמשה רבינו נשלח לעם ישראל. כך אומר הרמב"ם באגרת תימן

"…ועל הדרך שבארוהו חכמים ז"ל שהקב"ה שלח נביא לאדום קודם משה רבינו להורות להם התורה ולא רצו לקבלה וכן שלח לישמעאל והראה אותה להם ולא קבלוהו ממנו ואחר כך שלח לנו משה רבינו וקבלנוה ואמר (שמות כ"ד ג') כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע. וכל זה דבר שהיה קודם מתן תורה".

בשולי הדברים יש לציין שהרחבת הדברים כיצד בא הקב"ה לכל אומה, נמצא בפרקי דרבי אליעזר – פרק מ – "ר' טרפון אומ' זרח הב"ה ובא מהר סיני ונגלה על בני עשו שנ' ויאמר ה' מסיני בא וזרח משעיר למו ואין שעיר אלא בני עשו שנ' וישב עשו בהר שעיר אמ' להם הב"ה מקבלים אתם עליכם את התורה אמרו לו ומה כתוב בה אמ' להם לא תרצח אמרו לו אין אנו יכולין לעזוב את הדבר שבירך יצחק את עשו שאמ' לו ועל חרבך תחיה ומשם חזר ונגלה על בני ישמעאל שנ' הופיע מהר פארן ואין פארן אלא בני ישמעאל שנ' במדבר פארן אמ' להם הב"ה מקבלים אתם את התורה אמרו לו ומה כתוב בה אמ' להם לא תגנוב אמרו לו אין אנו יכולין לעזוב את הדבר שעשו אבותינו שגנבו את יוסף והורידוהו למצרים שנ' כי גונוב גונבתי מארץ העברים ומשם שלח מלאכים לכל אומות העולם אמ' להם אתם מקבלים עליכם את התורה אמרו לו ומה כתיב בה אמ' להם לא יהיה לך אלהים אחרים על פני אמרו לו אנו רואין שאין אנו יכולין להניח דת אבותינו שעבדו את האלילים אלא תן תורתך לעמך שנ' ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום ומשם חזר ונגלה על בני ישראל שנ' ואתא מרבבות קדש ואין רבבות אלא ישראל שנ' ובנוחה יאמר שובה ה' רבבות אלפי ישראל".

הגב על הנושא

לתחילת הדף