אתה נמצא כאן: דף הבית » שאלות אחרונות » עסקים וממונות » קנס מורה לתלמיד

קנס מורה לתלמיד

שאלה:

אבקש לדעת האם מורה רשאי לקנוס את תלמידו וליטול מידו מכשיר שמתעסק בו בזמן השיעור ומפריע למהלך הלימודים.

תשובה:

בגמרא בבבא בתרא (כא, א), "א"ל רב לרב שמואל בר שילת: כי מחית לינוקא [כאשר אתה מכה ילד כדי לחנכו], לא תימחי אלא בערקתא דמסנא [לא תכהו אלא ברצועה קלה, שלא יוזק בה], דקארי – קארי [אם הוא לומד, שילמד], דלא קארי [ואם לא הועיל הדבר ואינו לומד] – ליהוי צוותא לחבריה [אל תכהו שוב, אלא ישב עם חבריו בצוותא, וסופו לתת לב ללימוד (רש"י)]". וכן פסק בשולחן ערוך (יו"ד סי' רמה סע' י): "לא יכה אותו המלמד מכת אויב, מוסר אכזרי, לא בשוטים ולא במקל, אלא ברצועה קטנה".

וכן אמרו חז"ל עוד במס' מכות (ח, א): "יצא [מחיוב גלות] האב המכה את בנו, והרב הרודה את תלמידו [והרגו בשוגג], ושליח ב"ד; לימא: כיון דאילו גמיר לאו מצוה, השתא נמי לאו מצוה! התם אף על גב דגמיר – מצוה [אפילו אם היה לומד מעצמו כראוי, עדיין יש מצוה להכותו], דכתיב (משלי כט, יז): יסר בנך ויניחך ויתן מעדנים לנפשך". הרי שגם לרב יש מצות הכאה לתלמידו, כדי להעלותו על דרך המלך.

על פי זה כתב בספר משפטי התורה (ח"א סי' עז): "מותר למורה לקחת את המחשב מהתלמיד בתור אמצעי ענישה". וכן כתב בפתחי חושן (הל' גניבה פ"א ס"ק יז): "ומצוי במלמדי תינוקות שלפעמים יש ביד התינוק חפץ שעל ידו נמנע או מפריע לאחרים מללמוד. והוא נאלץ ליטלו ממנו, ובודאי שגם גזל קטן אסור, ועוד אפשר שהוא של אביו, ומ"מ נראה שמותר ליקח ממנו החפץ ע"ד להחזירו, ואפילו אם לפי ראות עיני המלמד רצוי שלא להחזירו עד זמן מרובה, מותר. אבל ליקח ע"ד שלא להחזיר כלל, וכ"ש לאבדו נראה שאסור, אא"כ לפי ראות עיניו יש לאבדו לתקנת התלמידים, נראה שמותר". ובקובץ בית הלל (כה עמ' פב) כתב הרב אברהם בן חיים: "ויש לחזק את דבריו, דכיום ההורים וקרובי המשפחה יודעים שהילדים נתונים תחת הנהגת המחנכים והמנהלים בתלמוד תורה, ולכך אמדינן באומדנא ברורה, שכל מי שנותן להם צעצוע או מכשיר כתיבה, הוא גומר בדעתו לתתו לילד בתנאי שהוא לא יפריע בזה בכיתה, אבל אם הוא יזיק עם זה בלימודו או בחברתו, הרי הוא מכוון מעיקרא להפקיע את המתנה אם הילד ישתמש עמה שלא כראוי, וממילא אחרי שהמתנה לא נתפסה אצלו, יכול המלמד להחרימה על דעת נותן המתנה שהוא מרשה לו לעשות עם זה כפי חכמתו בדרך חינוכו לתורה וליראה". וכ"כ הרב שטיימנץ בקובץ אור ישראל שם: "עוד נראה שכל מי שהולך ללמוד באיזה מוסד, הוא הולך אדעתא דהכי לקבל עליו כל התקנות של הישיבה, וא"כ בודאי אינו יכול לבוא בטענות על תקנות הישיבה, ובפרט בתיקון גדול כזה דאדעתא דהכי לומד שם לקבל עליו כל מה שיחליטו הישיבה שראוי לנהוג כן לצורך חינוך התלמידים של הישיבה".

והוסיף עוד: "מותר להם מתוקף תפקידם לצורך חינוך לקחת מהם המשחק לתקופה לחנכם שבשעת השיעור אסור לשחק משחקים וכד', ומקור דין זה הוא ע"פ המבואר בהל' מלמדים (יו"ד סי' רמה) שמותר להכות את התלמידים לצורך חינוך, וא"כ נראה פשוט שבאופן שלצורך חינוך אינו מספיק בזה אם יקחנו לתקופה, בודאי מותר מטעם חינוך אף לשוברו".

אכן ראוי לציין בזה את מכתבו של מו"ז מרן הגר"ע יוסף זצ"ל מכ"ו אייר תשכ"ט למנהל תלמוד תורה יבנה הרב י. מ. קורלנסקי (הובא בספר המנהיג): "בני התלמיד דוד נ"י מסר לי כי חייבתם אותו קנס לירה אחת, ושהוזהר שאם לא יביא את הקנס, לא יורשה ליכנס היום לכיתה. הנני שולח לכם את הלירה, למרות שלא קיבלתי שום הודעה בכתב, אולם בעיני יפלא על סמך איזה יסוד בהלכה חייבתם אותו קנס, חסדא חסדא קנסא קא מגבת בבבל? והאם היה בירור יסודי שהיה אשם בעבירה כל שהיא? לדברי בני אין עליו אשמה במה שעשה, ושחבריו הנוכחים שם יוכלו להעיד על כך. עכ"פ אינני יודע אם זוהי דרך ישרה וחינוכיתלאיים על תלמיד שלא יורשה ליכנס לכיתה אם לא יביא קנס. ואני גם רוצה לדעת לשם איזה מטרה תשתמשו בלירה. הכותב בצער ע. יוסף הרב הראשי וראב"ד ת"א יפו".

הגב על הנושא

לתחילת הדף