אתה נמצא כאן: דף הבית » שאלות אחרונות » עסקים וממונות » רכש עבור חבירו וקיבל מתנה

רכש עבור חבירו וקיבל מתנה

שאלה:
הנני מלמד בת"ת בנתיבות. נשאלתי לאחרונה ע"י תלמיד כך:
חבר בקש ממני לקנות לו חפיסת שוקולד ושילם על כך מראש.כשהגעתי לחנות היה מבצע על השוקלד 1+1 דהיינו משלמים עבור אחד ומקבלים את השני בחינם. שאלתי- למי שייך השוקולד השני?אשמח לקבל מראה ציון לסוגיה בכדי ללמוד יחד את הנושא ולהגדיל תורה .
יישר כח !

תשובה:

מאחר והשליח רכש את השוקולד בממונו של המשלח,והמבצעים מיועדים לכלל האוכלוסיה, ולא ניתנו לשליח בדוקא, השוקולד שייך למשלח.

מקורות:

דין זה מבואר בגמ' בכתובות (דף צח.). ופסקה מרן בשו"ע (חו"מ סי' קפג סעיף ו), בראובן שאמר לשמעון שיקנה לו איזה דבר, והלך שמעון וקנה עבורו, אלא שהמוכר הוסיף לשליח במנין או במשקל או במדה, אם היה השער קצוב וידוע, הרי הוא של שניהם, וחולק התוספת השליח עם בעל המעות. אלא שמבואר בראשונים שם (עי' רי"ף שם נז: מדה"ר, ורא"שפי"א סי' טו) הטעם, משום שמצד אחד הריוח נבע מחמת קשריו או עבודתו המיוחדת של השליח, ומצד שני לולא כספו של בעה"ב שבו נקנה החפץ לא היה השליח מקבל את הריוח, למרות קשריו המיוחדים עם המוכר. ולכן שותפים הם בגרימת הריוח, ויתחלקו בו באופן שוה. וכ"כ הסמ"ע (ס"קיח) והש"ך (שם ס"קיב). וע"ע בט"ז ובנתה"מ שם.

אולם, נתבאר לן ב' תנאים כדי שיהיו שותפים בריוח, א. שהשליח עשה איזה פעולה שמחמתה זכה בתוספת, דהיינו מחמת טרחתו, או היכרותו עם המוכר. ב. שהמעות היו של המשלח. דבכה"גדוקא יש כאן שותפות ברווחים. אך אם גם בלא טרחתו של השליח היה מקבל את הריוח, או שלכולי עלמא ישנם מבצעים כאלו, א"כ אין השליח נוטל חלק בריוח.

ומאידך, אם השליח קנה את החפץ מכספו שלו, הרי אין כאן שותפות עם בעה"ב, והשליח יקבל את הריוח לבדו.

ועי' בזה עוד בספר משפטי התורה (שפיץ, ח"א מעמ' רלו עד רנ) ובספר משפטיך ליעקב (ח"ד עמ' לט –נג).

וזאת יש לציין, כי במבצעים הנהוגים בזמן הזה, שהמתנה איננה מתנה אמיתית, כי בעבור המתנה מחירו של הפריט הראשון שנרכש גבוה יחסית, ואין זה אלא צורת מסחר כדי למכור פריט נוסף, א"כ גם לולא כל הנ"ל, א"כ ודאי שהמתנה שייכת למשלח. ובכה"ג יתכן ואם השליח יקח רק את הפריט הראשון ולא את השני, יוכל המשלח לתבעו ע"כ. ודו"ק.

הגב על הנושא

לתחילת הדף