אתה נמצא כאן: דף הבית » שאלות אחרונות » חגים וזמנים » ויסקי שהתקבל בפסח

ויסקי שהתקבל בפסח

שאלה:
שלום לכבוד הרבנים הגאונים,
רציתי לברר דין הלכה למעשה, קיבלתי בקבוק ויסקי ערב שביעי של פסח מבת דודה שלי שנשואה לגוי .זה נקנה בדיוטי פריי באנגליה ואני חושב שהוא שילם הם שמו את הבקבוק בבית שלנו עם החמץ ( שכמובן נמכר לגוי ) מה דינו של הבקבוק ?
אשמח לקבל תשובה בהקדם.
תשובה:

בהיות וויסקי דינו חמץ גמור, וניתן לך בעיצומו של חג, אין להשתמש בחמץ זה כלל, ואף לא ליהנות ממנו ע"י מכירתו לאחרים וכיו"ב.

מקורות:

הנה אמנם מרן בשו"ע (או"ח סי' תמח ס"ב) כתב: גוי שמביא לישראל דורון חמץ ביום טוב אחרון של פסח, לא יקבלנו הישראל, וגם לא יהיה ניכר מתוך מעשיו שהוא חפץ בו, וטוב שיאמר בפירוש שאינו רוצה שתקנה לו רשותו. ע"כ. וכ"מ בדברי רוב הראשונים. ולפי"ז לכאורה בנדון זה, כיון שהנחת את הווסקי בארון המכור לגוי, י"ל שהוכחת שאינך רוצה לזכות בזה. אם כי, קשה לומר כן, מאחר ומסתמא בדעתך היה שיהיה זה בכלל המכירה, אך לא היה בדעתך שלא לזכות בזה מיד לאחר הפסח. ומצד המכירת חמץ שמכרת בערב הפסח, הרי לא שייך מכירה על דבר שלא בא לרשותו, כמבואר בשו"ע (חו"מ סי' רט). [ורק אם היה בדעתך בשעת המכירה גם על חמץ זה, אז באופנים מסוימים, יש מן הפוסקים שכתבו שהמכירה חלה גם ע"ז. וגם זה רק במכירה הנערכת ע"י בדצי"ם מסוימים, וגם ע"ז רבו החולקים].

אלא שבנדון זה, גם אם כוונתך מתחילה היתה לא לזכות בזה, וגם אם נאמר שהגוי קנה זאת מכספו, נראה שאין לכך משמעות, שכן ע"פ החוק החמץ, כשאר כל נכסיהם שייך לשניהם – והיינו גם ליהודיה, וכמ"ש האגרות משה (או"ח ח"ה סי' כ) בזה"ל: הנה ודאי בדיני התורה, כיון שאין קידושין תופסין לישראל מומר בנכרית, אין להישראל שום זכות בנכסי אשתו הנכרית. אבל בדיני הערכאות, אם בדיני המדינה איכא זכות לבעל הנוכרי בנכסי אשתו, הרי גם לישראל המומר יש לו זכות בנכסי אשתו הנוכרית. וכיון שיש לישראל המומר בעלה זכות בערכאות, נמי אין למכור לה. עכ"ל. הרי מבואר דאף אי נימא דאמרי' מה שקנתה גם ביהודיה הנשואה לגוי, מ"מ יש לאסור את החמץ מצד דיני הערכאות, שכן גם לאשה יש זכות בנכסיו, וכיון שכן הרי יש גם ליהודיה חלק וזכות בווסקי זה, ודינו כחמץ שעבר עליו הפסח שאסור בהנאה.

וה' יערה רוח טהרה ממרום ללמד טועים בינה, להחזירה בתשובה שלמה.

הגב על הנושא

לתחילת הדף