אתה נמצא כאן: דף הבית » שאלות אחרונות » שבת » חיתוך ירקות במכשיר סלייסר

חיתוך ירקות במכשיר סלייסר

שאלה:

רציתי לברר האם מותר בשבת לחתוך סלט ירקות באמצעות מכשיר הנקרא 'סלייסר' בו יש סכינים בגדלים שונים החותכים את הירקות על ידי לחיצה על המכשיר. שאלתי היא האם יש בזה איסור טוחן, וכן האם יש בזה איסור תקיעה כאשר מכניסים את הסכין למקומו. תודה רבה.

תשובה:

אסור לחתוך את הירקות במכשיר הסלייסר, היות והכלי מיועד במיוחד לקציצת ירקות, יש בו איסור טוחן גם כאשר קוצץ את הירקות סמוך לסעודה.

לענין הרכבת הסכין אין איסור תקיעה בדבר שאינו נתקע בחוזק, אך בלאו הכי כלי זה הינו מוקצה שכן הוא כלי שמלאכתו לאיסור ולכן יש איסור לטלטלו.

מקורות והרחבת הדברים:

בשולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שכא סעיף יב נפסק "המחתך הירק דק דק, חייב משום טוחן. הגה: וכו', וכל זה לא מיירי אלא בחותך ומניח, אבל אם לאכלו מיד, הכל שרי מידי דהוי אבורר לאכול מיד, דשרי (תשובת הרשב"א והר"ן פרק כלל גדול), כדלעיל סי' שי"ט". הרי שהמקצץ ירקות דק דק אסור משום מלאכת טוחן.

בדברי השו"ע שכתב "מידי דהוי אבורר לאכול מיד דשרי", יש לעיין האם כללי איסור טוחן בחיתוך ירקות דומים הם לכללי איסור בורר הן לאיסורים שבהם והן להיתרים שבהם, או אפשר שהדמיון הוא רק להיתר בהגדרת המלאכה שמלאכה שהיא חלק מסדר האכילה אינה נחשבת למלאכה אלא לדרך אכילה כמו שמצינו בבורר.

והנפק"מ בזה היא לגבי מי שחותך את הירק סמוך לסעודה אך חותכו בכלי המיועד לכך, אם איסור טוחן הוא דומה בכל פרטיו לאיסור בורר, יהיה זה אסור, כמו הבורר בכלי שאין לו היתר גם סמוך לסעודה, כמו שפסק בשולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שיט סעיף א "הבורר אוכל מתוך פסולת או שהיו לפניו שני מיני אוכלים ובורר מין ממין אחר, בנפה ובכברה חייב; בקנון ובתמחוי, פטור אבל אסור. ואם ביררם בידו כדי לאכול לאלתר, מותר". הרי שאך ורק באופן שבירר בידו יש את ההיתר אם בירר כדי לאכול לאלתר, אבל אם בירר בכלי אסור.

הכרעת הפוסקים היא שאיסור טוחן דומה בהגדרתו למלאכת בורר, הן לאיסור והן להיתר, שאם עושה פעולתו בכלי המיועד לכך אין לו היתר של סמוך לסעודה, וממילא הדין  לגבי טוחן שאסור לקצץ ירקות בכלי המיועד לכך,

כן פסק המשנה ברורה סי' שכא סעיף יב, ס"ק מה, וז"ל "ועיין בבה"ל דההיתר שזכר בהג"ה היינו כשחותכו בסכין, אבל כשחותכו בכלי המיוחד לכך נראה דאסור בכל גוונא כשחותכו דק דק, דגם בבורר גופא אם בכלי המיוחד לברירה בכ"ג חייב". וכן כתב גם בביאור הלכה סימן שכא סעיף יב ד"ה מידי דהוה אבורר עי"ש.

לגבי הבעיה של מוקצה, ותקיעה בחוזק (בנין בכלים) נרחיב אי"ה בעתיד.

הגב על הנושא

לתחילת הדף