אתה נמצא כאן: דף הבית » שאלות אחרונות » הבית היהודי » טבילה עם גבס

טבילה עם גבס

שאלה:
מה דין אישה עם גבס ביד/רגל לעניין טבילה?
תשובה:

תשובה:

אין לאשה לטבול כל זמן שהגבס עליה, ולהוי ידוע שברוב המקרים יש אפשרות להוריד את הגבס לכמה שעות ואח"כ להחזירו, והטוב ביותר לבקש גבס פלסטיק שאותו אפשר להוריד ולהחזיר בקלות.

מקורות :

שולחן ערוך יורה דעה הלכות נדה סימן קצח סעיף י, רטיה שעל המכה, חוצצת. ובסעיף כג, השירים והנזמים והטבעות והקטלאות אם הם רפוים, אינם חוצצים; ואם הם מהודקים, חוצצים.  וכן הדין באגד שעל המכה וקשקשים שעל השבר.

ונחלקו האחרונים בדין רטיה העשויה להיות זמן ממושך ואין מסירים אותה כל אותו הזמן כגון תחבושת גבס שעושים על היד שנשברה ומונחת למשך כמה שבועות או חדשים ואין מסירים אותה כל אותו הזמן, אם גם זה בכלל רטיה החוצצת, או דדוקא ברטיה שהדרך להסירה לפעמים הוי חציצה, אבל מה שעשוי להתקיים זמן רב ורוצה בקיומו כל הזמן אינו נחשב חציצה.

וכתב בחכמת אדם שער בית הנשים כלל קיט סעיף ז, רטיה שעל המכה ואפילו שעל בית הסתרים (סעיף מ"ג) חוצצים שהרי בעינן ראוי לביאת מים. וצריך עיון באם אי אפשר להסירן דמאי שנא מפילץ לייז בסימן הקודם היכא דאי אפשר להסירן אין חוצצין וכן ברטיה באינה מקפדת עיין באורח חיים סימן קס"א ובסדרי טהרה ס"ק כ"ד.

עיין בשו"ת הר צבי יו"ד סי' קס"ה שאינו מתיר לטבול בגבס כי אם בשעת הדחק גדול, עי"ש.

ועין עוד בשו"ת דברי חיים יו"ד ח"ב סי' ס"ה, שהקיל קר במקום שסכנה הוא להורידה, עיי"ש.

וכתב בשיעורי שבט הלוי נדה סי' קצ"ח סעיף י' אות ב', וז"ל, בשו"ת כתב סופר (סי' צ"א) כתב במי שהוצרכה רטיה זמן רב ולפי המצב שלה מקפידה שיהי' מונח כך דאינו חציצה, וסבר להתיר כיון דאין מורידין כלל וגם דא"א להסיר אלא ע"י כאב גדול, אך מצא בתשובה מאהבה (ח"ג סי' קצ"ח) שהורה דחוצץ ושכן הורו כמה גדולים וכיון שכבר הורו זקנים להתמיר אינו מיקל בזה, וכן מחמירים, ולכן תחבושת או גבס כשיש שבר או שמניחים לוחות עץ (קשקשים ברעטלאך) ואפילו בשבר פתוח וסכנת אבר, חוצצים ואף אם נשאר זמן רב כבנידון דהכתב סופר, ואין מתירים למעשה מלבד בשעת הדחק גדול, (עי' לקמן סמ"ג) וצריך שאלת חכם.

ע"כ להלכה אין לטבול כל זמן שהגבס עליה, ולהו ידוע שברוב המקרים יש אפשרות להוריד את הגבס לכמה שעות ואח"כ להחזירו, והטוב ביותר לבקש גבס פלסטיק שאותו אפשר להוריד ולהחזיר בקלות.

הגב על הנושא

לתחילת הדף