אתה נמצא כאן: דף הבית » שאלות אחרונות » אישות ומעמד אישי » טעות בשם האב בכתובה

טעות בשם האב בכתובה

שאלה:
מה דין מקרה ששם אבי האשה 'סעדיה שלמה', ובעיון בכתובה רשום בטעות 'משה' האם אפשר לתקן את זה לבד או שיש צורך בכתובה חדשה?
תשובה:

יש לגשת לרב ולכתוב כתובה חדשה.

הרחבת הדברים:

אמנם יש לדון אם כתובה זו פסולה או לא. בגט מבואר בשו"ע (אבה"ע סי' קכט סעי' ט') מבואר שאם שינה שם אבי המגרש הגט פסול. אולם דעת העבודת הגרשוני (סי' נה) כי בשינה שם האב כשר בדיעבד, אלא שכל האחרונים חלקו עליו ולא סכמו על היתר זה. יחד עם זה באבי המתגרשת יש שהכשירו, ראה בגט פשוט (ס"ק מט בסופו מה שהביא בשם המהראנ"ח), וכן בשו"ת אור שמח (ח"א סי' י'), ואין טעם להאריך בזה כאן. משום שלא כל הטעמים שנכתבו בגט שייכים בכתובה. אבל זה ברור שאם בגט בדיעבד זה כשר כש"כ בכתובה.

מלבד זאת, יש שפסול טעות בשם האב רק מדרבנן (עי' שו"ת דבר אברהם ח"ב סי' ל'), כלומר, הטעם שגט כזה פסול, הוא משום חשש לעז, חשש זה קיים כמובן רק בגט ולא בכתובה. האמת היא שניתן לומר שגם אלו שפוסלים את הגט מדאורייתא, (עי' חזו"א סי' צב) יש מקום לומר שזה רק בגט ולא בכתובה.

נקודה נוספת מהווה סיבה להכשיר טעות כזו בגט בדיעבד הוא בגלל שהשינוי שנעשה כאן הוא בשם השני של האב, ולא בשמו העיקרי. עי' שו"ת עין יצחק (ח"ב סי' כח), שו"ת נחלת אבות (לבעל השער משפט סי' יד), שו"ת עמודי אור (סי' צא). אמנם רבים חולקים (עי' בספר אהלי שם כלל א' אות יג).

עוד ראוי להוסיף, כי אם מופיע בכתובה שם המשפחה, זו סיבה נוספת להכשיר את הכתובה בדיבעד. אולם מ"מ מאחר שניתן לכתוב כתובה חדשה בודאי יש לעשות כן ולא לסמוך על הנ"ל.

בדיבעד אפשר גם לתקן את הכתובה, ואם העדים זוכרים את הנישואין שיחתמו שוב למטה לאחר שיכתוב כי בשורה פלונית נעשה תיקון, ויכתבו והכל שריר וקיים, ושוב יחתמו. ובשום אופן, אין לתקן את הכתובה לבד. אבל בודאי שמן הראוי לכתוב כתובה חדשה אצל רב מוסמך לכך.

הגב על הנושא

לתחילת הדף