אתה נמצא כאן: דף הבית » שאלות אחרונות » חגים וזמנים » משלוח מנות ממוצרים שברכתם שוה

משלוח מנות ממוצרים שברכתם שוה

שאלה:
האם יש ענין ששני המאכלים הנשלחים במשלוח מנות ברכתם תהיה שונה, כגון אחד מזונות ואחד שהכל, ולא שנייהם שהכל?
תשובה.

מימי לא שמעתי שיש מי שהצריך כך, ואדרבה מדברי הפוסקים נראה שמועיל משלוח מנות אף כאשר הם שני מיני אוכלים שברכתם שווה.

מקורות.

כתב הרמב"ם (הלכות מגילה וחנוכה פרק ב הלכה טו): "וכן חייב אדם לשלוח שתי מנות של בשר או שני מיני תבשיל או שני מיני אוכלין לחבירו שנאמר (אסתר ט) ומשלוח מנות איש לרעהו, שתי מנות לאיש אחד". מדבריו מבואר שאף אם שני המנות הם בשר, די בכך, אף ששניהם ברכתם שהכל.

וראה בספר שמחת יהודה (על מסכת סופרים פכ"א ה"ד) שכתב, דלפי מ"ש בתרומת הדשן שמשקה בכלל מנות, מסתברא שאף בשני מיני משקים נפיק בהו ידי חובת משלוח מנות. ע"כ. וכן מבואר בספר צרור החיים לרבינו חיים בן שמואל תלמיד הרשב"א (עמוד קיח), וזו לשונו, וחייב אדם לשלוח ב' מתנות של בשר או מיני אוכלין "או משקין" לחבירו. עכ"ל. וכן פסק בפשיטות בערוך השלחן (סי' תרצה סי"ד).

אמנם באשל אברהם מבוטשאטש (סו"ס תרצה) כתב להסתפק אם יוצאים ידי חובה במנות שוות, ובעובדות שבדברי חז"ל היו ב' מנות חלוקות. וסיים: ודעתי נוטה שאינו יוצא י"ח בשוות. ע"כ. וכ"כ גם בערוך השלחן (סי' תרצה סי"ד), שברור שצריך לשלוח ב' מיני אוכלין, אבל ב' חתיכות ממין אחד לא מהני, דאטו מפני שחתכן נחשבים לשנים. ומ"ש הרמב"ם הנ"ל שמועיל לשלוח שתי מנות בשר, ע"כ צ"ל דהיינו משני מיני בשר, או שטעות ספוס הוא, וצ"ל: שני מיני בשר, כמו שני מיני אוכלין. וכ"כ בשו"ת מי יהודה (חאו"ח סי' פו), שהשולח ב' אתרוגים וכדומה לא יצא, כי מלשון הרמב"ם מתבאר דבעינן שיהיו ב' מינים חלוקים, כמ"ש שצריך להיות ב' מיני אוכלין או ב' מיני תבשיל. ומ"ש ב' מנות בשר, ולא כתב ב' מיני בשר, אולי שהוא טעות הדפוס, אלא שקשה לשבש הספרים, ואולי י"ל דחתיכות בשר שאני, שכששולח ב' חתיכות חלק מהבטן וחלק מהירך, או הראש והירך, הו"ל כב' מינים ממש. ואילו כתב הרמב"ם ב' מיני בשר הו"א דבעינן ב' מינין ממש דהיינו בשר עוף ובשר עגל וכדומה. ע"כ. ובשו"ת שם משמעון פולאק (סי' לא) כתב, דבודאי דקפדינן על ב' מינים ממש, ומה שכתב הרמב"ם "ב' מנות בשר", וכן הוא בשו"ע (סי' תרצה ס"ד), היינו ודאי ב' מיני בשר כגון בשר עגל ובשר בהמה דקה או עוף, אבל מבעל חי אחד ודאי שאין יוצאים י"ח משלוח מנות. עש"ב. ואינו מוכרח, שיש לומר כנ"ל. והביא כ"ז ועוד מו"ז זצוק"ל בספרו חזון עובדיה (פורים). ומ"מ מבואר דאין קפידא כלל שתהיה ברכת המנות שונה, אלא די בכך שהם מנות שונות.

הגב על הנושא

לתחילת הדף