אתה נמצא כאן: דף הבית » שאלות אחרונות » דינים שונים » שהחיינו אימוץ ילדים

שהחיינו אימוץ ילדים

שאלה:

האם יש לברך ברכת שהחיינו על אימוץ ילדים?

תשובה:

אין לברך שהחיינו אלא בלידת בת, באימוץ לא מברכים שהחיינו.

מקורות:

מקור ההלכה שמברכים שהחיינו בלידה הוא בשו"ע או"ח סי' רכ"ג סעי' א' ילדה אשתו זכר מברך הטוב והמטיב וכו'. ושם במשנה ברורה סק"ב כתב מדסתמי הפוסקים משמע דאפילו היו לו כמה זכרים ותאב שיולד לו בת כדי שקיים מצוות פריה ורביה אפ"ה אם נולדה בת אין מברך על זה. ומ"מ נראה לי פשוט דבפעם ראשון כשרואה אותה מברך ברכת שהחיינו דמי גרע ממי שרואה את חבירו לאחר ל' יום ושמח בראייתו שמברך שהחיינו כדלקמן בסימן רכ"א ס"א עכ"ל

כלומר, אף להסוברים שבבת יברך שהחיינו שלא גרע ממי שרואה את חבירו, נראה שבבת מאומצת לא יברך שהחיינו וכך הביא בספר "על בן אמצת לך" פרק ב' בשם הגר"ח קנייבסקי שליט"א שבבן או בבת מאומצים אינו מברך שהחיינו. ושמא, רק כשקיבל לאמץ תינוק קודם הברית ובשעת הברית מברך שהחיינו על פרי חדש או על מלבוש חדש לצאת ידי הספק.

הגב על הנושא

לתחילת הדף