אתה נמצא כאן: דף הבית » שאלות אחרונות » עסקים וממונות » שומת חפץ חדש

שומת חפץ חדש

שאלה:

חפץ שניזוק בחנות, וערכו כפי שנמכר בחנות שונה מהעלות של השגתו על ידי המוכר. כיצד שמין את הנזק האם לפי הערך שנמכר באותה חנות  או כפי הערך העלות של המוכר?

תשובה:

א.      השאלה מה היו העלויות  של הניזק בהשגת החפץ אין לה משמעות בדיני שומת הנזק, משום שלעולם אין שאלת השומא נידונת כפי כמה עלה לניזק להשיג את החפץ, וכמו שאין חילוק אם השיג את החפץ בממון או שקבלו במתנה,  אלא השומא היא לפי מה שוויו של החפץ והיינו בכמה הוא נמכר .כל היא   משמעות הגמ' ב"מ צט ע"ב שדנה בחביצא דתמרי שאפשר לקנות את החבית או תמר תמר או חביצא אחת גדולה ומקשה הגמ' ששומת הנזק תהיה כפי מה שהמוכר יכול היה למכור תמר תמר לחוד, אבל אין הגמ' מעלה אפשרות שנשום כפי מה שהמוכר קנה את החביצא כולה שזהו מחיר זול יותר מאשר במכירת תמרים בודדות. .

ב.      באם ישנם אזורים שונים שהחפץ בהם נמכר בזול יותר מאשר החנות שבה החפץ ניזוק   אך     כפי שנפסק להלכה בשו"ע סי' קיט סעי' א' שקיי"ל כרב פפא ב"ק ז ע"ב שיכול לשלם בשווה כסף אפי' אם יש ברשותו כסף. אזי בכל מקרה הוא יכול לקנות חפץ במחיר שהוא משיג ולהחזיר חפץ חלופי לבעל החנות

ג.       באם הוא רוצה לשלם בכסף ולפי ערכו של החפץ יכול לשום כפי שהחפץ נמכר בחנות הזולה בתנאי שהחנות שמוכרת בזול נמצאת  באותו אזור שבה הוא הזיק ולא בעיר אחרת   כפי מצינו בגמ' ב"מ עו ע"ב לגבי שליח ששכר פועלים ולא קצץ איתם על שכרם דאמרינן בגמ' שבמקום שיש ששוכרים בתלתא ויש ששוכרים בארבעה נותן לו תלתא וכתב הריטב"א שם שאפי' אם רובא בד' ומיעוט בג' נותן לו ג'  ג' משום שאין בממון אחר הרוב וה"ה בנידון דידן ודוקא לפי הערך שבאותו המקום כפי שמוכח מדברי השו"ע חו"מ סי' קג סעי' א' וז"ל כששמין כפי השער שנמכרין הקרקעות באותו המקום עכ"ל אע"פ ששם מדובר על שומת קרקע ועל שומת נכסי הלווה נראה שה"ה למטלטלין ולשומת הניזק .

הגב על הנושא

לתחילת הדף