אתה נמצא כאן: דף הבית » תשובות מורינו הרב אשר וייס » שטיפת הפה ביום כיפור

שטיפת הפה ביום כיפור

חולה שסובל מיובש קיצוני בפיו, ובקומו כל בוקר פיו יבש לחלוטין ואינו מסוגל לפתוח פיו, לדבר, ולהזיז את לשונו עד ששוטף את פיו במים, ושאל אם מותר לו ללחלח את פיו עם ממחטה לחה, כדי להקל על צערו, וכדי שיוכל להתפלל.

הנה כתב המחבר בסימן תרי"ג ס"ד "מי שהוא איסטניס ואין דעתו מיושבת עליו עד שיקנח פניו במים מותר", אך הרמ"א חלק עליו וכתב "ונהגו בזה להחמיר ואפילו ברחיצת העינים שהיא קצת רפואה נהגו להחמיר ואסור לרחוץ פיו ביוה"כ" וכ"כ הרמ"א גם בסימן תקס"ז סעיף ג' עי"ש. ובמשנ"ב ס"ק י"א ביאר דאסור מחשש שמא יבלע קצת מים.

ולפי"ז נראה לכאורה דאם המים לא יהיו ראויים לשתיה מותר לשטוף פיו, דאף אם ישתה אין כאן איסור דאורייתא וכיון שאין כאן אלא חומרא לא מסתבר להחמיר בכה"ג, ומשו"כ נראה שיערב מיץ לימון במים או אף מי פה המיוצר לשם שטיפת הפה ויערבם במים במידה הפוגמת טעם המים וכך לשטוף את פיו, ולכאורה עדיף לעשות כן מאשר ללחלח את פיו בממחטה לחה דיש בה חשש סחיטה. ואף שכתבתי במק"א (שו"ת מנחת אשר ח"א סימן י"ד – י"ז) להקל בשימוש בממחטות לחות לניקוי תינוקות, אין זה אלא משום דאין כונתו לסחוט ממחטות אלה ולא ניח"ל בריבוי נוזלים, אבל בני"ד שכל כונתו לנוזלים מתכוין הוא לסחוט, ואף אם אינו מתכוין מ"מ הוי פסי"ר דניח"ל.

אמנם לכאורה יש לפקפק בזה דהנה יש להסתפק אם יש איסור לשטוף פיו ביוה"כ משום איסור רחיצה דלא גרע ממה שאמרו לא יושיט אצבעו במים, וכיון דמשום רחיצה אסור, אין בין מים הראויים לשתיה לאלה שאינם ראויים אך באמת אין להחמיר משום כך, דכבר מבואר במשנ"ב סימן תרי"ג סק"י דאין איסור רחיצה במקום רפואה ולא נאסר אלא רחיצת תענוג, וא"כ מצד איסור רחיצה אין חשש איסור בני"ד, ומשום חשש בליעה יש להקל אם אין המים ראויים לשתיה כנ"ל.

ובאמת נראה טפי דאין איסור רחיצה כלל בשטיפת הפה דכל תענוג הרחיצה אינו אלא ברחיצת הגוף ולא ברחיצת חלל הפה דאין בו תענוג רחיצה כלל, וכן מבואר להדיא מתוך דברי המשנ"ב דאין איסור כלל לשטוף את פיו אלא מחשש בליעת מים ולא משום רחיצה, עי"ש, ואף שראיתי במטה אפרים סי' תרי"ג ס"ג ובאלף למטה שם דנקט דיש איסור רחיצה בפיו, אין הכרח בדבריו, עי"ש.

ושוב ראיתי בשו"ת דובב מישרים ח"א סימן קכ"ד שנקט דבאמת יש איסור רחיצה בשטיפת הפה, ומ"מ הקיל לשטוף את פיו במים שאינם ראויים לשתיה דבחולה לא אסרו רחיצה ובמים שאינם ראויים אין חשש בליעה כנ"ל.

סוף דבר כיון דבשעת הדחק גדול עסקינן יש להקל כה"ג.

הגב על הנושא

לתחילת הדף