אתה נמצא כאן: דף הבית » שאלות אחרונות » דיני יום יום » שימוש במכשיר יבוש לניגוב ידים אחר נטילת ידים

שימוש במכשיר יבוש לניגוב ידים אחר נטילת ידים

שאלה:

לאחרונה החל שימוש גובר, בעיקר בתחנות דלק ובמסעדות, במכשיר ליבוש ידים מהיר. בניגוד למכשיר שהיה קיים בעבר שבו אויר חם זרם מהמכשיר והמשתמש כיוון את ידיו תחתיו כרצונו, המכשיר החדש מעוצב באופן שהמשתמש מעביר את ידיו בין שני לוחות פלסטיק שדרכם מוזרם אויר בלחץ גבוה, האויר מייבש את הידים.

המכשיר מעוצב כך שיש להעביר את הידים מלמעלה למטה וממטה למעלה כמה פעמים במשך כעשר שניות, עד שהאויר מעיף את טיפות המים מעל הידים ומייבש אותן.

האם ניתן להשתמש במכשיר זה לניגוב ידים אחרי נטילת ידים לסעודה במקום מגבת. השאלה היא האם יש חשש שהמכשיר מעיף מים ממקום למקום, ומחזיר מים טמאים על ידיו. יש לציין שבמקומות שמכשיר זה מותקן בד"כ אין מגבות או מגבות נייר, משום שמכשיר זה מותקן כתחליף הגייני וחסכוני, למגבות.

תשובה:

יטול ידיו ברביעית מים לכל יד שיגיעו מים ברווח על כל היד, ויטול עד מקום חיבור היד עם הזרוע, ואז יכול להשתמש במכשיר ללא חשש.

הרחבה:

בהלכות נטילת ידים לסעודה, או"ח סימן קסב מבוארים דיני הגבהה ושפשוף הידים בנטילה. ושם בסעיף א כתב המחבר: "הנוטל צריך להגביה ידיו (דהיינו ראשי אצבעותיו) למעלה, שלא יצאו מים חוץ לפרק ויחזרו ויטמאו הידים".

היינו שמים שהיו חוץ לפרק נטמאו בכך וכשהם חוזרים על הידים הם מטמאין אותן.

וכתב הרמ"א בהג"ה: "וה"ה אם משפילן מתחילת הנטילה עד סופה דשפיר דמי, רק שיזהר שלא יגביה תחילה ראשי אצבעותיו ואח"כ ישפילם, דאז יצאו המים חוץ לפרק ויחזרו ויטמאו הידים (ב"י בשם מהר"י בן חביב) ".

אם כן, לכאורה בשימוש במכשיר המדובר המציאות היא שכאשר מעבירים את הידים הלוך וחזור ממעלה למטה אכן מים שעל היד זזים ממקום למקום, ויוצאים מחוץ לפרק וחוזרים ומטמאים את היד. ואם כן לכאורה אי אפשר להשתמש במכשיר זה לניגוב ידים אחרי נטילת ידים לסעודה.

אמנם כיון שכתב המחבר דכל זה כשאינו נוטל כל היד עד מקום חבור היד עם הזרוע, אבל אם נוטל עד שם, א"צ להגביה ידיו.

אלא שכתב המחבר שיש חולקים בזה וגם בכה"ג אסור להגביה ידיו שלא יחזרו עליו המים.

אלא שכתב עוד שאם ש"אם שפך על ידיו רביעית בפעם אחת, כיון דאין שם מים טמאים כלל, א"צ להגביה ידיו; וכן המטביל ידיו, א"צ להגביה ידיו. (י"א דאם שופך על ידיו ג"פ א"צ ליזהר בכל זה, וכן נהגו להקל) (אגור בשם א"ז והגהות אשרי)". וכתב משנ"ב  ס"ק טז: "וכן נהגו להקל – ויותר נכון לנהוג אם יש לו מים שיטיל רביעית על כל יד ויד או יותר שיבואו המים עליהם בשופי וכנ"ל בסימן קנ"ח וממילא לא יצטרך לדקדק בהגבהתם מדינא וכנ"ל וכן מוכח מח"א [דעל עצה זו דג' פעמים מפקפקים כמה אחרונים]".

ולפי"ז אם נוטל ידיו ברביעית מים לכל יד, אין מקום לחשוש לזה, וניתן להשתמש במכשיר זה לניגוב ידיו לסעודה, ללא חשש,.

הגב על הנושא

לתחילת הדף