אתה נמצא כאן: דף הבית » שאלות אחרונות » עסקים וממונות » שימוש בקיאק הושכר לאדם אחר

שימוש בקיאק הושכר לאדם אחר

שאלה:

בנחל הירדן יש חברות המשכירות סירות גומי ["קייאקים"] ומשוטים עם חגורות הצלה למשך מסלול קצוב מנקודת היציאה עד נקודת הסיום [יש מסלולים שאורכים שעה וחצי ויותר] והנה ראובן ושמעון יצאו עם משפחותיהם לנפוש שם, וראובן שכר קייאק להנאתו עם בני משפחתו, ובאמצע המסלול יצא אל גדות הנחל ונתן את הקייאק לשמעון ומשפחתו עד לנקודת הסיום, האם היה הדבר מותר או לא.

תשובה.

לעניות דעתי, מלבד שיש בזה חילול ה', גם איסור יש בזה.

מקורות.

כתב השו"ע (סי' שטז ס"א) "המשכיר בית לחבירו לזמן קצו ורצה השוכר להשכיר הבית לאחר, משכיר עד סוף זמנו, והוא שלא יהיה מנין בני בית האחד יותר מבני ביתו". ומקור דינו מספינה המבוארת בסי' שיא, ע"ש. אלא שבכסף הקדשים שם כתב דנראה דלא כתב השו"ע שרשאי להשכיר לאחר, אלא בזמנם שכיון שיתכן ואם יהיו דיורים רבים יתקלקל הבית ויצטרך המשכיר לתקנו, לפיכך אינו רשאי להרבות דיורין. אולם בזה"ז שכותבים בשטר השכירות שחייב השוכר להחזיר הבית כמו שקיבלו, ואפילו אם לא כתבו הוי כמנהג המדינה. א"כ מה לי אם יש שם ה' דיירים או י' דיירים, הרי בכ"מ יהיה חייב להחזירו לו כפי שקיבלו, והו"ל זה נהנה וזה לא חסר. אא"כ הבנין רעוע ואם יהיה יותר דיירים יש חשש שהבנין יפול וכדומה, שאז ודאי שאין להרבות דיורין. עכ"ד. והנה משמע מדבריו שהבין שבזה"ז חייב השוכר לתקן כל מה שנתקלקל בבית אפילו מבלאי סביר, וחייב להחזירו לו בדיוק כפי שקיבלו, וע"כ כתב שרשאי להרבות דיורין. אכן, כבר כתב הגרי"ש אלישיב בקובץ תשובות ( ) שאף שנהגו לכתוב שחייב להחזיר לו כפי שקיבלה, מ"מ בלאי סביר אינו צריך לתקנו לו. וכיון שכאשר יש יותר אנשים יש גם בלאי גדול יותר, א"כ מטעם זה אף בזה"ז אין להרבות דיורין.

ובפרט שבזה"ז נהגו לכתוב בשטר השכירות שאין השוכר רשאי להשכיר, וא"כ הכל לפי תנאם. ואפילו אם לא כתבו כן במפורש בשטר השכירות, הרי מאחר וכן המנהג, ע"ד המנהג השכיר, ואינו רשאי להשכיר לאחר. וכן הסכמת רבים מדייני זמנינו. עי' במ"ש בזה במשפט השכירות (עמ' רמד).

ויש שהחמירו שמשום כך אף אין רשאים להחליף דירות בימי בין הזמנים, או להשכיר את הדירה לימי בין הזמנים וכיו"ב. אכן, עי' בספר שים שלום (פסקי הגריש"א שבסוף ספר משפט כהלכה עמ' נה) שכתב שלזמן קצר, רשאי להשכיר לאחר אף אם ב"ב של השני מרובים משל הראשון, שכן המנהג שלא להקפיד לזמן קצר. וע"ע בזה בספר דרכי שלום (סטול, בקונטרס התשובות סי' א ס"ק ג ד"ה הנה).

אולם,  בכלי שיט, מאחר והמשכיר מבטח את כל השוכרים, ויש לו אחריות כלפיהם, הרי יש לו קפידא גדולה שלא להחליף שוכרים או להעלות אנשים אחרים, ולכן נראה שקשה להתיר לעשות כן. וד"ל.

הגב על הנושא

לתחילת הדף