אתה נמצא כאן: דף הבית » שאלות אחרונות » דינים שונים » שימוש בתולעים חיים לצורך דייג

שימוש בתולעים חיים לצורך דייג

שאלה

האם מותר להשתמש בתולעים חיים כפיתיון לצידת דגים, או שיש לחוש לצער בעלי חיים? [דרך הדייגים להשחיל תולעים חיים בתוך החכה, לפני הטלתה לים. והדגים המזהים את התולעים בולעים אותם, וניצודים בחכה.]

תשובה

כיון שהדבר נעשה לצורך הדייג דקל יותר לגרות הדגים על ידי בעלי חיים מותר, אך ראוי להורגם ולא להשחילם חיים לחכה דבכך יש להם צער רב.

מקורות ונימוקים

איסור 'צער בעלי חיים', הוא איסור דאוריתא, כמבואר בגמרא בבא מציעא (דף ל"ב עמוד ב) שהחיוב של 'עזוב תעזוב עמו', הוא משום צער בעלי חיים.

ואיסור זה נפסק ברמב"ם בהלכות רוצח ושמירת הנפש [פרק יג הלכה יג]. ובשולחן ערוך חושן משפט [סימן ערב סעיף ט' – י']

והנה בשו"ת תרומת הדשן [ח"ב בפסקים סימן קה] כתב להתיר צער בעלי חיים, לצורך האדם. כגון מריטת נוצות מהעופות. דכל שהוא לצורך האדם אין בו איסור, שלכך נוצרו הבעלי חיים לשמש את האדם.

וכן פסק הרמ"א באבן העזר [סימן ה' סעיף יד] שכל שיש צורך לאדם, לרפואה או לשאר דברים אין בו איסור משום צער בעלי חיים. וכן פסק המגן אברהם באורח חיים [סימן שה סעיף קטן יד].

אמנם בשו"ת נודע ביהודה [תנינא יורה דעה סימן י] האריך בענין זה, והעלה שכל שעושה לצורך פרנסתו אין חשש. אבל אם לצורך תחביב וכדומה, כגון צידה לצורך תחביב. אף שמעיקר הדין אין איסור בזה, אבל מעשה אכזריות הוא. ואין זה מן יושר ההנהגה כך לנהוג.

ועין בשו"ת אגרות משה [חושן משפט חלק ב סימן מז אות א] שדן לגבי הריגת חרקים, פרעושים, ועכברים שמציקים לאדם. והעלה שכל שיש צורך לאדם, אין בזה איסור. אבל אם אפשר טוב שלא יהרגם בידיים, אלא על ידי הנחת דבר אחר שיהרגם באופן שיכול לעשות כן, (למעט פרעושים על גופו שרשאי להורגם בידיים). וטעמו משום שמרגיל עצמו למעשה אכזריות. ועיין עוד בשו"ת אגרות משה [אבן העזר חלק ד סימן צב אות ג] שלא כל צורך האדם מותר, ולכן אסר לפטם בעלי חיים לצורך מקח וממכר.

והנה יש עוד קולא בענין צער בעלי חיים שבשו"ת נודע ביהודה [תנינא יורה דעה סימן י'] נקט שאיסור צער בעלי חיים נאמר רק כשמצערו ומשאירו בחיים, אבל אם הורג את הבעל חיים אין בזה משום צער בעלי חיים, ורק משום בל תשחית יש בזה (באופן שאינו לצורך).

והנה בענייננו אף שהוא לצורך האדם לדוג דגים, אבל דרך זו ליתן לדגים תולעים אינה הכרחית שהרי יכול ליתן להם לחם וכדומה. ואמנם יותר קל ענין זה שהרי דרכו של עולם שבעלי חיים מאכלם הוא בעלי חיים, ולא גרע מאדם האוכל בשר כבש אף שהורג בעל חי לצורך מאכלו אפילו שיש לו מאכל אחר לאכול. ואף זה ידוע שמאכלם של הדגים הוא גם מהתולעים, וא"כ אינו נחשב סתם צער.

אך נראה שראוי לפחות שלא לצער את התולעים ולהשחיל את המחט שבראש החקה לתוך בשרם, אלא להורגם קודם על ידי מעיכה בראש התולעת, ולא להסתפק בהכנסת המחט בבשרם שפעמים שאף לאחר כניסת המחט בגופם אינם מתים מיד אלא מפרפרים ויש להם צער רב, ולכן עדיף להורגם מקודם.

הגב על הנושא

לתחילת הדף