אתה נמצא כאן: דף הבית » תשובות מורינו הרב אשר וייס » שינה בסוכה בשנה ראשונה

שינה בסוכה בשנה ראשונה

כבוד האברך היקר…

במה ששאל אם לישון בסוכה היות ונשא את אשת נעוריו רק לפני כשלש חדשים ושמע שמרן כ"ק האדמו"ר מצאנז זצ"ל בעל הדברי יציב הורה למעשה דבשנה ראשונה אין לישון בסוכה.

הנה בשו"ת דברי יציב למו"ר זצוק"ל או"ח ח"ב סימן רע"ד חידש דחתן בשנה ראשונה פטור מן הסוכה כיון שחייב לשמח את אשתו ובכלל מצות השמחה גם תשמיש כמו שהביא מפירוש הטור על התורה.

ולענ"ד כתלמיד הדן לפני רבותיו בקרקע קשה לומר כן דא"כ למה אין הלכה זו מוזכרת באף אחד מן הפוסקים לדורותיהם שעסקו בענין זה דהלא הרמ"א בסימן תרל"ט ס"ב והט"ז שם בס"ק ט' והמג"א בס"ק ח' והנשמ"א כלל מ"ז אות א' עסקו כל אחד בדרכו וטעמו ונימוקו בשאלה אם כל אדם יישן בסוכה עם אשתו או לא ולא מצינו בדבריהם שיחלקו בין שנה ראשונה לשניה, וכבר כתב החזו"א בשביעית סי' ז' על שתיקת הפוסקים בהלכה שכיחה דהוי ראיה דלא ס"ל וכתב "זו אצלי ההכרעה היתירה מכל הראיות" וכן בני"ד.

ועוד דחז"ל אמרו בסוכה כ"ה דחתן ושושביניו פטורים מן הסוכה כל ז' ימי המשתה הרי דכל שנה ראשונה חייב, אמנם יש לדחות דכל ז' פטורין לגמרי מסוכה משא"כ בשנה ראשונה דאינו פטור אלא משינה, וז"פ.

וגם מסברא תימה דאטו מקיים כל לילה מצות עונה ולמה יפטר כשאינו משמחה בביאה ולמה יפטר בימי נדתה ובז"נ, וכל דברי מו"ר מושתתים על פי' הטור והש"ך עה"ת, אך סתימת כל הפוסקים שלא העלו על לבם כלל לחלק בין שנה ראשונה לכל הימים. ומשו"כ אומר אני דכל מי שאחוז בשיפולי דגלימיה של מרן זצוק"ל ודאי חייב לנהוג כהוראתו, אבל מר שאינו נמנה כלל על עדת החסידים אלא גדל בישיבות לאורם ובדרכם של גדולי ליטא, ינהג כמנהג רבותיו וכסתימת הפוסקים שלא חילקו בין שנה ראשונה לשאר הזמנים.

הגב על הנושא

לתחילת הדף