אתה נמצא כאן: דף הבית » תשובות מורינו הרב אשר וייס » שליח ציבור שאינו מתענה ביום הכיפורים

שליח ציבור שאינו מתענה ביום הכיפורים

כ"ו אלול תש"ס

לידי"נ ויקיר לבבי

בר אוריין ובר אבהן

הרב חיים מילר שליט"א

רמות

בדבר שאלתו בבעל תפילה קבוע לימים נוראים אדם חשוב עד למאוד שלא עלינו חלה ורופאיו ציוו עליו לאכול ביום הכיפורים להחיות נפשו, האם רשאי הוא לעבור לפני התיבה ביוה"כ.

שאלה זו במחלוקת היא שנויה בין גדולי האחרונים, דהנה בסימן תקס"ו נשנו שתי הלכות בזאח"ז בסעיף ה' איתא דמי שאינו מתענה לא יהיה ש"צ בימי התענית, ובס"ו מבואר די"א דמי שאינו מתענה אינו עולה לתורה. ולגבי הלכה זו כתב בשו"ת רעק"א קמא סימן כ"ד דחשיב"ס האוכל ביוה"כ אינו עולה לתורה אלא שכתב לחדש דקריאת התורה שחרית אינה משום התענית אלא משום קדושת המועד ולפיכך יכול לעלות בה ובקריאת התורה של מנחה נסתפק אם היא משום קדושת היום ויכול לעלות או משום התענית ולא יעלה. ובהשמטות שם הוסיף דביו"כ שחל בשבת ודאי יכול לעלות. אמנם בעמק ברכה חלק עליו והוכיח מדברי הראשונים שהקריאה משום התענית היא, ומאידך מצינו במרחשת ח"א סימן י"ד שטען דאף במנחה משום קדושת היום היא, עי"ש.

אמנם החת"ס בשו"ת או"ח סימן קנ"ז כתב דחולה האוכל בת"ב יכול לעלות לתורה מג' טעמים: א. דמלבד אי' אכילה אסור בה' ענויים. ב. אסור לו לאכול יותר מן הצורך לרפואתו. ג. אף אם אינו מתענה מ"מ יש בו אבילות דכל ישראל ולא כתענית בה"ב דלמי שאינו מתענה אינו יום תענית כלל. וכל אלו הטעמים שייכי ביוה"כ בק"ו, הרי שחולק על כל הנחת האחרונים הנ"ל בהלכה זו.

ומ"מ נראה דמה דשנינו בסעיף ה' דמי שאינו מתענה לא יעבור לפני התיבה הלכה אחרת היא, ומקורה ממה שהביאו הטור והאבודרהם מרבינו נתן דמי שאינו מתענה אינו עובר לפני התיבה משום שא"י לומר עננו ומבואר מדבריהם דרק משום כך אינו עובר לפני התיבה אבל לא משום עצם התפלה, דהלא מתפלל אדם כל יום ואין עצם התפלה משום התענית. ולפי"ז נראה לכאורה דביוה"כ דאין אומרים בו עננו ואין מזכירין בתפלה שהוא יום תענית לכאורה יכול לעבור לפני התיבה.

ואם אינו אוכל אלא פחות מכשיעור ודאי יכול להיות ש"צ וכמ"ש שם במרחשת כיון דבכלל התענית הוא, אך אף אם נאלץ לאכול כשיעור נראה דיש על מה לסמוך להחזיק בחזקתו ובפרט שהוא אדם חשוב ומרוצה לקהל ושליח נאמן לשולחיו, וה' ישלח דברו וירפאם.

בברכת כוח"ט

ובאהבה יתירה

אשר וייס

הגב על הנושא

לתחילת הדף