אתה נמצא כאן: דף הבית » שאלות אחרונות » אישות ומעמד אישי » שם של מאומץ בכתובה.

שם של מאומץ בכתובה.

שאלה:
הנני בן מאומץ להורי שגידלוני, ובכתובתי נכתב צבי בן… שם האב הביולוגי… דמתקרי צבי בן… שם האב המאמץ, ואחר שמצאתי בפוסקים שמאומץ אף על פי שיודע מי הוריו האמיתיים אם מתבייש שידעו אחרים מזה, כותב בכתובה רק שם אביו המאמץ, ועל כן חוששני מאיזה פסול בכתובה, האם אכן כך?
תשובה:

לפי הבנתי כולם סבורים שאביך המאמץ הוא אביך הביולוגי, וכך אתה גם נקרא כשאתה עולה לתורה. ואם כך נראה שיש לכתוב בכתובה כפי שכתבו לך. ובכל מקרה ודאי שהכתובה אינה פסולה.

 מקורת והרחבת הדברים:

כתב בשו"ת שבט הלוי (ח"ד סי' קעד) כי למרות שבשאר שטרות ניתן לכתוב ע"ש אביו החורג או המגדלו, (ראה שו"ת חת"ס אבה"ע ח"א סי' עו) מ"מ בכתובה יש להזהר יותר שהרי כתב בנחלת שבעה שמקפידים על השמות בכתובה כדי שאם יאלצו להשתמש בה כדי לדעת את שמותיהם לצורך הגט יהיו השמות כדבעי. ובגט כשיש בן מאומץ כתב בשו"ע סי' קכט סעי' כי אם לא ידוע שם האב שיכתוב רק את שמו. אמנם הביא משו"ת בנין ציון (ח"ב סי' כא) כי מה ששינה שם אביו בגט הגט פסול, זה רק אם ידוע ששם אביו היה אחר, אבל אם לא ידוע ששינה שמו (כמו שמאומץ שכולם סבורים שהוא אביו( הגט כשר. (למעשה, לכתחילה נוהגים כיום בבתי הדין שלא לכתוב באומץ את שם האב כלל). ומסקנת השבט הלוי שם כי ניתן לכתוב את שמו האב המאמץ בכתובה (פלוני בן פלוני), שהרי בשטרות יש לכתוב כך, ובגיטין אין זה פוסל את הגט כמבואר. וראה עוד שם בחלק י' (סי' רצב אות ב') שכתב לאחר שהזכיר את פסק דינו הנ"ל: "אבל במקום שאפשר טוב יותר שלא להשתמש בהיתר זה". וכן ראיתי בתשובה (כת"י) למו"ר הגר"א וייס שליט"א שכתב לסמוך על החתם סופר הנ"ל ואפשר לכתוב בכתובה את שם אביו המגדלו.

ובאגרות משה (אבה"ע ח"א סי' צט) כתב בשאלה זו: "הנכון לע"ד לכתוב בנוסח כזה בן מי שנשכח שמו ונקרא בן פלוני שגידלו ובשעת הקריאה תחת החופה כנהוג אם ירגיש כתר"ה שאין זה כבוד להמגדלו יוכל כתר"ה לדלג התיבות הנוספות אבל בכתיבה יכתבו כאשר כתבתי. כי לכתוב בן אברהם אבינו אי אפשר שהרי יאמרו שהוא גר ואינו חתן זה ולא תוכל לגבות ממנו בשטר זה ונמצא שהיא כתובה פסולה. ואין לכתוב שם האם או שמו לבד משום דיאמרו שהוא שתוקי או אסופי ויוציאו לעז על זרעו. ולכתוב שם שגידלו לבד אף שיש מקום לכתוב סתם בן על המגדלו כדאיתא סברא כזו מ"מ לכתחלה אין לעשות כן אלא לכתוב דברים מפורשים".

כלומר, לדעתו אין לכתוב ללא שם האב כלל שמא יאמרו שהוא שתוקי או אסופי ימצא פסול בזרעו. ומצד שני לא כדאי לכתוב ע"ש אביו המגדלו, אלא יכתוב דברים מפורשים. ואם כך כתבו לך בכתובה, דמיתקרי צבי בן … ודאי שהכתובה כשירה.

הגב על הנושא

לתחילת הדף