אתה נמצא כאן: דף הבית » תשובות מורינו הרב אשר וייס » שמן צמר גפן אם יש בו דין קטניות

שמן צמר גפן אם יש בו דין קטניות

כבוד הרה"ג

ר' נפתלי צבי פרנקל שליט"א

ארה"ב

שלום רב לאוהבי תורתך.

מע"כ שאל לדעתי בענין שמן כותנה (cottonseed oil) אם מותר הוא לבני אשכנז הנוהגים איסור בקטניות.

קשה לומר בזה דבר ברור, ובאמת כל סוגיא זו דקטניות סוגיא עמומה וסתומה היא, שהרי רבותינו הראשונים שהם המקור לכל מנהג האיסור לא פירטו איזה מינים כלולים באיסור זה. ואכן מצינו בזה ספיקות רבים, ומאז ועד עתה לא מצינו בזה גדר ברור, ומשו"כ אומר אני דאין לנו בזה אלא המנהג.

ובגוף שאלה זו מצינו דעות חלוקות בין גדולי הזמן.

בשו"ת מנחת יצחק (ח"ג סימן קל"ח) נטה לאסור, ובשו"ת דברי יציב (או"ח ח"ב סימן קצ"ו) הקיל בזה כיון דודאי לא חמיר מאיסור דרבנן וספיקא דרבנן לקולא, עי"ש.

וזכרוני מילדותי בארצות הברית שנהגו כולם להשתמש בשמן זה בפסח וכמדומני שכל גופי הכשרות נתנו הכשר לשמנים אלה, אלא שלאח"ז התחילו להחמיר.

וכיון שכל עיקר האיסור בשמן קטניות לא מילתא ברירא היא ויש מן האחרונים שהקילו בזה, וכך דעת שני גדולי ההוראה של דור דעה, המהרש"ם (ח"א סי' קפ"ג) והגרי"א מקובנה (באר יצחק או"ח סימן י"א), אף שנהגו בזה איסור עפ"י פשטות דברי התה"ד והרמ"א (סימן תנ"ג ס"א) כשיש ספק וסברא להתיר מין מסויים ודאי יש להקל טפי בשמנו.

ומ"מ נוהג אני שלא להשתמש אלא בשמן זית בלבד, אך מ"מ אין למחות ביד המקיל בשמן כותנה כי יש להם על מה שיסמוכו.

ביקרא דאורייתא

אשר וייס

הגב על הנושא

לתחילת הדף