אתה נמצא כאן: דף הבית » שאלות אחרונות » חגים וזמנים » תינוק הנולד בניתוח ויום השמיני חל בשבועות

תינוק הנולד בניתוח ויום השמיני חל בשבועות

שאלה:

בני נולד בשעה טובה ביום רביעי כח אייר בניתוח קיסרי, ויום השמיני ללידתו יחול ביום רביעי ו' סיון חג השבועות. שאלתי מתי נעשה לבן ברית מילה האם ביום חמישי מיד לאחר החג, או בשבוע הבא ביום ראשון ?

תשובה:

תינוק שנולד בניתוח קיסרי וחל יום השמיני ללידתו ביום טוב שאין מילתו דוחה את השבת ואת יום טוב, יש למולו ביום חמישי מיד לאחר החג ולא להמתין עד לשבוע הבא ביום ראשון, אף לספרדים שנוהגים שברית דחויה אין מלים אותה ביום חמישי וביום שישי, במקרה זה יש למול התינוק ביום חמישי.

ביאורים:

הנה נחלקו הפוסקים לגבי תינוק שברית המילה שלו נידחית כגון שהיה חולה, ונהיה ראוי מבחינת בריאותית למולו ביום חמישי או ביום שישי, שדעת התשב"ץ בח"א סי' כא' שאין למולו ביום חמישי מחשש שיצטרכו לחלל עליו את השבת כיון שיום השלישי למילה כואב יותר, ודעת הט"ז ביו"ד סי' רסב' ס"ק ג' וכנסת הגדולה באו"ח סי' שלא' ושו"ת רב פעלים ח"ד יו"ד סי' כח', וכן דעת מרן הגרע"י בשו"ת יבי"א ח"ה סי' כג' שאין למול תינוק זה לא ביום חמישי ולא ביום שישי, אלא אם כן יש מנהג ברור למולו אז, שיש לנהוג כן, וכן מנהג רוב הספרדים שאין מלים ביום זה.

אמנם דעת הש"ך ביו"ד סי' רסו' ס"ק יח' והמג"א באו"ח סי' שלא' ס"ק ט' והמ"ב בסי' שלר' ס"ק לג' שמלים אף ביום חמישי וכן מנהג האשכנזים.

ובעניינו יש מקום לחלק כיון שאין הברית נדחית מחמת בריאותו אלא מחמת ההלכה שיוצא דופן מילתו אינה דוחה לא שבת ולא יום טוב כמבואר בשו"ע או"ח סי' שלא' סעי' ה', ויש מקום לחלק שרק מחמת חולי לא נימול ביום ה' ויום ו' כדי שיתחזק יותר אבל דחיה מחמת ההלכה, יש מקום לומר שנימול ביום חמישי וביום שישי, ואכן דעת תפלה למשה הביאו הפ"ת ביו"ד סי' רסו' ס"ק טו' שנימול ביום חמישי אם נדחה מחמת יום טוב, ולכן בענייננו ביוצא דופן נימול ביום חמישי.

וכן משמע דעת מרן הגרע"י בשו"ת יבי"א ח"ה סי' כג' שכתב לגבי מי שנולד בבין השמשות בין יום שני לשלישי, ובשבוע אחר כך חל ראש השנה ביום שלישי ורביעי, מכריע שם הרב שיש למולו ביום חמישי, אתה הראת לדעת שדחיית ברית מחמת ההלכה, נימול גם ביום חמישי וביום שישי.

ולכן למעשה אף לספרדים שענין זה יש למול התינוק ביום חמישי.

הגב על הנושא

לתחילת הדף