אתה נמצא כאן: דף הבית » שאלות אחרונות » דינים שונים » כיבוד אב ואם כשיש מכך צער

כיבוד אב ואם כשיש מכך צער

שאלה:

האם יש מצבים שאוכל לסרב לבקשת הורים, כיון שהורי באים לבקר את משפחתי בשבת ובאופן קבוע שלחן השבת נהפך לשלחן של מריבה כיון שאימי פוגעת בנכדים ובכל מי שנמצא, ושאלתי האם אני חייבת להזמינם.

תשובה:

אפשר להמנע מלהזמין את ההורים כדי שלא יגרם צער ועוגמת נפש.

מקורות והרחבת הדברים:

בגמרא במסכת קידושין דף לא. מובא שאלו את רבי אליעזר עד היכן כיבוד אב ואם אמר להם כדי שיטול ארנקי ויזרקנו לים בפניו ואינו מכלימו ופסק כן הרמב"ם בהל' ממרים פ"ו הל' ז' וכן פסק השו"ע ביו"ד הל' כיבוד אב ואם סי' רמ' סעי' ח' והוסיף שלא רק שלא יכלימם אלא שלא יצער בפניהם ולא יכעס כנגדם אלא יקבל גזירת הכתוב וישתוק.

והנה בערוך השולחן בהלכות כיבוד אב ואם סי' רמ' סעי' כז' כתב למעשה פרט חשוב בדין זה ודבריו נותנים אור לכל סוגי הדוגמאות בעניין זה, שכתב שם שגם לדעת הרמב"ם כל מה שנאמר אפילו שאביו זורק ארנקו לים ישתוק הוא לאחר שזרק אבל לפני שזרק רשאי למנוע את אביו מלזורקו ולהציל ארנקו (בדרך כבוד) ולפי דבריו יוצא לנו יסוד שאם ההורים מזיקים ופוגעים בבניהם ונכדיהם אין חיוב להביאם אצלם ורשאים למונעם מלהזיקם (גם פגיעה בכבוד הוא היזק) וכמובן דרך כבוד ורק אם הזמינם כבר ופגעו בו חייב לקבל גזירת שמים ולשתוק וכמו כן באירוע של שמחה משפחתית ויודע הבן או הבת שההורים באים והם יהרסו את השמחה רשאי שלא להזמינם ואם הם באים בכח כדי להזיקו רשאי להעמיד שומר שלא ליתן להם ליכנס (בדרך כבוד) כדי שלא יגיע למצב שיבואו אליו לביישו ולבזותו ולהרוס את שמחתו.

הגב על הנושא

לתחילת הדף