אתה נמצא כאן: דף הבית » שאלות אחרונות » עסקים וממונות » קנית עליה מכספי מעשר

קנית עליה מכספי מעשר

שאלה:

האם מותר לקנות עליה לתורה או פתיחת ההיכל והגבהת ספר תורה בבית הכנסת ממעות מעשר כספים ?

תשובה:

הרוצה לקנות עליה לתורה בבית הכנסת פתיחת ההיכל או הגבהת ספר תורה ממעות מעשר כספים רשאי לעשות כן, אם יכוון בשעת הקניה שאת הכסף הוא יתן ממעשר כספים.

מקורות:

הנה הטורי זהב ביו"ד הלכות צדקה סימן רמט ס"ק א' כתב וזה לשונו "לענין לקנות מצות בבית הכנסת במעות מעשר נ"ל דאם בשעת קניית המצות היה דעתו על זה שרי דהא המעות לצדקה אזיל ואף שהוא נהנה במה שמכבד לקרות אחרים לס"ת אין זה איסור שהרי בכל מעשר יש טובת הנאה לבעלים מה שאין כן אם בשעת קניית המצות לא נתכוין ליתן ממעשר ואח"כ רוצה לפרוע ממעשר ה"ל כפורע חובו ממעשר כנ"ל בזה" ומפורש שאם כוונתו מתחילה לכך אין איסור בזה. וכן העלה למעשה מו"ר גאב"ד דרכי הוראה הגר"א וייס שליט"א בקובץ דרכי הוראה חלק י' עמ' צז' להקל בזה.

ומה שכתבנו שאין הבדל בין עליה לתורה לבין פתיחת ההיכל או הגבהת ספר תורה כן היא דעת הגרש"ז אוירבך זצ"ל הובא בספר הליכות שלמה תפילה פי"ב סעי' יט' עיי"ש.

הגב על הנושא

לתחילת הדף