אתה נמצא כאן: דף הבית » שאלות אחרונות » שבת » ניעור שלג מהבגדים בשבת

ניעור שלג מהבגדים בשבת

שאלה:

האם מותר בשבת לנער את השלג מעל הבגדים.

תשובה:

שלג שירד על הבגד, כל זמן שהשלג רך מותר לנערו מעל הבגד, [כדין נוצות], אך יזהר לנערו בנחת, ואם השלג נמס בתוך הבגד והבגד הוא שחור וחדש, והאדם מקפיד שלא ללבוש את הבגד הזה בלי לנערו מהרטיבות שעליו, אסור לנערו בשבת משום שהניעור הזה מייפה את הבגד ומועיל לו כמו כיבוס.

מקורות והרחבת הדברים:

הנה בגמרא (שבת דף קמז, א) המנער טליתו בשבת – חייב חטאת. ולא אמרן אלא בחדתי, אבל בעתיקי – לית לן בה. ולא אמרן אלא באוכמי, אבל בחיורי וסומקי – לית לן בה. והוא דקפיד עלייהו.

וכתבו התוספות (שם ד"ה המנער טליתו) פי' ר"ח מן הטל שעליו דהיינו כיבוס וליבון חייב חטאת, [דלא כפירש"י ועוד ראשונים, עיי"ש].

וכן נפסק בשולחן ערוך (אורח חיים סי' שב סעיף א) המנער טלית חדשה, שחורה, מן הטל שעליה, חייב שהניעור יפה לה כמו כיבוס. והוא שמקפיד  עליה שלא ללבשו בלא ניעור. הגה: וכ"ש שאסור לנער בגד שנשר במים או שירדו עליו גשמים. ודוקא בבגד חדש שמקפיד עליו, … אבל מותר להסיר הנוצות מן הבגד בשבת.

וכתב באליה רבה סימן שב אות א*, בטל. והוא הדין שלג (אגודה שבת סי' קפג). הביאו בביאור הלכה שם ד"ה מן הטל, אכן כתב, ונ"ל דאם עדיין השלג לא נמס כלל מותר דהוא כעין נוצות המבואר לקמן בהג"ה משום דעומדין מלמעלה ולא נכנסין בתוכו אך יזהר לנער בקל דאף אם היה נמס קצת ולא מינכר לא יפול כ"א ממשות השלג העומד מלמעלה,

מ"מ יזהר מלנערו מן המים בחוזק בענין שיבוא לידי סחיטה באותו הניעור כידוע כשהבגד בלוע ממים הוא נסחט יפה ע"י הניעור [ש"ג והביאו הא"ר] (משנה ברורה ס"ק ד')

העולה להלכה: בגד שחור או כהה שיש על גביו טל או שלג שהחל להנמס, והאדם מקפיד שלא ללבוש את הבגד הזה בלי לנערו מהרטיבות שעליו, אסור לנערו בשבת משום שהניעור הזה מייפה את הבגד ומועיל לו כמו כיבוס, אבל מותר לנער שלג שעדיין לא נמס משום שדינו כמו חוטים המונחים על גבי הבגד שאין איסור להסירם.

הגב על הנושא

לתחילת הדף