אתה נמצא כאן: דף הבית » תשובות מורינו הרב אשר וייס » טבילת כוס של אליהו

טבילת כוס של אליהו

שאלה:

האם כוס של אליהו הנביא שאין שותין ממנו צריך טבילה.

תשובה:

לכאורה אין צריך טבילה דרק כלי סעודה חייבין בטבילה כמבואר בעבודה זרה ע"ה ע"ב, ואף דכתבו הפוסקים דגם כלי שבו מכינים את האוכל חייב בטבילה אף שאין אוכלים בו כגון סירים ומחבתות, וכן מבואר ביו"ד סימן ק"כ ס"ד במחבר לגבי פדיליאש שצולין עליו בשר וסעיף ז' ברמ"א לגבי רחיים של פלפלין ומשפכות עי"ש, אין זה אלא בכלים אלה שהם צרכי סעודה דהיינו הכנת האוכל, אבל כוס של אליהו שממלאים אותו רק לשם מנהג אבל אינו לא כלי סעודה שאוכלים ושותים בו, וגם לא כלי שמכינים בו מאכל ומשקה, לכאורה אין צריך טבילה.

אך מ"מ נראה דיש לטובלו בלא ברכה, דהנה שם בסעיף ה' כתב המחבר דסכין של שחיטה אין צריך טבילה, והרמ"א כתב דיש חולקין "וטוב לטובלו בלא ברכה" וטעם הפוטרין משום דלאחר שחיטה עדיין הבשר מחוסר תיקון בישול או צליה עי"ש בש"ך ס"ק י', אמנם לגבי הברזלים שמתקנים בהם את המצות כתב שם הרמ"א שפטורין מן הטבילה והש"ך בס"ק י"א הקשה על הרמ"א דמה בין ברזלים אלה לסכין של שחיטה שלדעת הרמ"א יש להטבילו בלי ברכה, וכתב דסכין של שחיטה עדיף מפני שראוי לשמש למאכל אחר.

ועיין בפתחי תשובה סק"א שהביא כעין זה מהחכמת אדם לגבי יורות גדולות שמבשלין בהם שכר שפטורות מן הטבילה כיון שלאחר הבישול עדיין השכר צריך תיקון וסינון, ואעפ"כ כתב דכיון דיורות אלה ראוי לבישול דברים אחרים הו"ל כסכין של שחיטה שראוי לטובלו בלא ברכה, עי"ש.

והנה בני"ד יש לעיין אם דומה לסכין של שחיטה וליורות הנ"ל, דמצד אחד הני עדיפא דמ"מ משמשים להכנת האוכל, אך מאידך כוס של אליהו אפשר דעדיף דמ"מ היין ראוי לשתיה מיידית, אך מ"מ נראה דכיון שפסקו גם בסכין וביורה דכיון שהם ראויים לחיתוך ובישול שאר אוכלין הראוים לאכילה מיד אף שאין כלים אלה מיוחדים לאוכלים ההם, הוי בכלל כלי סעודה, יש לחשוש כן גם בכוס של אליהו. וק"ו הדברים דהלא כוס או גביע זה דומה ממש לשאר הכוסות, ומשו"כ נראה דיש לטובלו בלי ברכה.

 ונראה להוסיף בזה עוד טעם לחייבו בטבילה, דהלא מצוי שלאחר מספר שנים שהשתמשו בכוס מסויים לכוס של אליהו, מצא אחרת נאה הימנה ומשתמשים בכוס זה לשימוש רגיל, ואם לא יטבלנו מיד בתחילת שימוש הכוס של אליהו ודאי לא יזכור לאחר זמן שכוס זה לא טבול, ויכשל באיסור טבילת כלים.

ומשום כ"ז נראה דיש להטבילו בלי ברכה.

ובכל גדר טבילת כלים, פרטיה ודקדוקיה יעויין מה שכתבתי במנחת אשר במדבר סימן ס"ח.

הגב על הנושא

לתחילת הדף