אתה נמצא כאן: דף הבית » כתבות שפורסמו על ידי הרב חיים וידאל
הרב חיים וידאל

מספר כתבות : 9

הנחת תפילין דרבינו תם בתשעה באב

שאלה: אני נוהג להניח תפילין של ר"ת בכל יום. כיצד עלי לנהוג בהנחת תפילין ביום תשעה באב? תשובה: א.      מנהג בני ספרד הנפוץ כיום בארץ ישראל הוא, להתפלל בציבור בהנחת תפילין של רש"י ושל ר"ת. ב.      הנוהגים להניח תפילין דר"ת בשחרית יכולים גם לקרות ק"ש ופרשת קדש. ג.        למנהג זה, טוב להניח תפילין דר"ת מיד אחר העמידה, כדי שיחשב שמניחם בתפילת שחרית ולא אחר גמר התפילה. ד.      מקצת קהילות של בני ספרד בארץ ובעולם ...

קרא עוד

חלוקת ביצים ואפרוחים בין בעל תרנגול ובעל תרנגולת

שאלה: לראובן תרנגול ולשמעון תרנגולת. ראובן ושמעון הניחו את התרנגול והתרנגולת בכלוב אחד. לימים, הטילה התרנגולת ביצים, או שנולדו אפרוחים. למי שייכים האפרוחים והביצים? תשובה: א.      במקרה שהביצים אינם ביצי רביה, הדין פשוט וברור שהביצים שייכות רק לבעל התרנגולת. ב.      נראה שביצי רביה, או אפרוחים, אף אם ברור שבאו מתרנגול מסוים, לכל היותר נדון כמו זיתים ללא גושיהן במקרה שמתייאש מהם, וממילא כל היוצא מהם הוא לבעל ...

קרא עוד

פיצויי פיטורין לעובד שמעל בתפקידו או נתפס שגנב מממונו של מעבידו

שאלה: ראובן עבד כמנהל מכירות בחנות שבבעלות שמעון במשך 27 שנה במסירות וכשרון רב. בשנה האחרונה, חשד שמעון בראובן שהוא גונב כסף מהקופה. כדי לאמת את החשד, התקין שמעון מצלמה נסתרת בחנות. למצער, ראובן צולם בשעת שהוא גונב מהקופה. עקב כך, החליט שמעון לפטר את ראובן, וגם הודיע לו בכתב שהוא אינו משלם לו פיצויים. שמעון טוען להגנתו, שהוא בכלל לא גנב מהקופה, ושמעון זייף את הצילום באמצעים טכנולוגיים, במטרה למצוא עילה לפטר ...

קרא עוד

תשלום על הוצאת תב"ע

שאלה: חלק מבעלי דירות בבנין משותף, פנו לאדריכל במשותף במטרה להוציא תב"ע חדשה להרחבת דירתם. שאר בעלי הדירות בבנין, לא פנו לאדריכל ולא שילמו עבור הוצאת התב"ע, אך הוסכם בין כל בעלי הדיות בבנין, שמי שירחיב את דירתו בפועל, בהתאם לתב"ע החדשה שהוצאה - ישא בתשלום עלות הוצאת התב"ע ביחד עם מי שכבר שילם. ראובן, שהיה אחד מבעלי הדירות, שבזמנו השתתף בתשלום הוצאת התב"ע [כיון שהוא הרחיב את דירתו בהתאם לתב"ע], מכר את דירתו ...

קרא עוד

קטן שהתגייר והגיע לגיל מצוות

שאלה: בן קטן שהתגייר עם אמו  עומד להיכנס למצוות, האם יש חיוב על פי ההלכה שהבן יקבל מצוות בפני בי"ד? תשובה: לא מצאנו שיש חיוב על הקטן שהתגייר עם אימו, שיצטרך לקבל מצוות לפני שהגדיל בפני בי"ד. ההלכה היחידה שמצאנו בענין זה [ראה כתובות י"ג ע"א ושו"ע יור"ד סימן רס"ח ס"ז – ח] היא שיש ביכולתו של קטן למחות - שאינו רוצה לקבל על עצמו יהדות לפני שיגדיל, וממילא מכאן ולהבא דינו כגוי. אולם, בסתם, כשלא מיחה, אנו מפרשים את ...

קרא עוד

התגיירה עם בנה ונולד בן נוסף מי מהם חייב בפדיון

שאלה:  ראובן נשא אשה נוכריה והוליד ממנה בן, האשה התגיירה ביחד עם בנה, ולאחר מכן ילדה בן נוסף. איזה בן חייב בפדיון הבן? תשובה: שני הבנים פטורים מפדיון הבן. הבן הראשון פטור, כיון שלא נולד מרחם של יהודיה, והבן השני פטור, כיון שאימו כבר ילדה מקודם, וממילא הבן השני פטור כיון שאינו 'פטר רחם' מקורות והרחבת הדברים: שנינו במשנה בכורות מ"ו ע"א: "מי שלא היו לו בנים, ונשא אשה שכבר ילדה עודה שפחה ונשתחררה, עודה עובדת כו ...

קרא עוד

ראובן מכר חמצו ובליל פסח הביא לשמעון בקבוק ויסקי

שאלה: ראובן עשה מכירת חמץ כנהוג. לליל הסדר הוזמן ראובן לביתו של שמעון. ראובן הביא עימו לסעודת החג בקבוק ויסקי יקר ערך, בחושבו לתומו, שויסקי אינו בכלל חמץ. כשראה שמעון את בקבוק הויסקי, גילה דעתו מיידית שאינו רוצה לזכות בו. הבקבוק נשאר ברשות שמעון כל ימי הפסח, וכעת השאלה אם נדון כחמץ שעבר עליו הפסח. תשובה: מעיקר הדין, אין לאסור את הוויסקי מטעם חמץ שעבר עליו הפסח. מקורות ונימוקים: א. האם הויסקי כלול במכירת חמץ ...

קרא עוד

חיוב תלמוד תורה של האב כלפי בנו

מובא בגמרא  בקידושין דף ל ע"א: "עד היכן חייב אדם ללמד את בנו תורה? אמר רב יהודה אמר שמואל: כגון זבולון בן דן, שלימדו אבי אביו מקרא ומשנה ותלמוד, הלכות ואגדות. מיתיבי: למדו מקרא - אין מלמדו משנה; ואמר רבא: מקרא - זו תורה! כזבולון בן דן ולא כזבולון בן דן, כזבולון בן דן - שלמדו אבי אביו, ולא כזבולון בן דן - דאילו התם מקרא, משנה ותלמוד, הלכות ואגדות, ואילו הכא מקרא לבד". מפשטות דברי הגמרא עולה, שחיוב ת"ת של האב ...

קרא עוד

כתיבת שם בכתובה לחתן שאביו גר

שאלה: בענין מי שנולד מאב יהודי ואם גויה, ושוב נתגיירו אמו והוא ואביו חזר בתשובה שלימה, והם מדקדקין בקלה ובחמורה. ועכשיו עומד הוא לפני נישואיו ושואל איך לכתוב שמו בכתובה. בחור זה היה רוצה להימנע מלכתוב בכתובה  פלוני בן אברהם אבינו משום כבוד אביו ואמו, ושאל אם יש דרך לכתוב שם אביו מולידו או לכל הפחות להמנע מלכתוב בן אברהם אבינו. תשובה: יש לכתוב בכתובה את שמו של החתן 'פלוני בן אברהם אבינו', או 'פלוני הגר'. בזמ ...

קרא עוד
לתחילת הדף