אתה נמצא כאן: דף הבית » כתבות שפורסמו על ידי הרב יוסף זלושינסקי
הרב יוסף זלושינסקי

מספר כתבות : 6

ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה

"אמר רבי עקיבא ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה" (ספרא קדושים וירושלמי פ"ט מנדרים). עומדים אנו בעיצומם של ימי הספירה, ימים שאנו נוהגים בהם דיני אבילות, ויש לנו להתבונן בפרשה זו וללמוד ממנה דרך חיים ותוכחת מוסר. מוסר נשגב ונורא יש ללמוד בתורת המדות מתלמידי רבי עקיבא וקורותיהם דהנה מבואר ביבמות (ס"ב ע"ב) שהיו לו לר"ע כ"ד אלף תלמידים וכולם מתו בין פסח לעצרת על שלא נהגו כבוד זה בזה והיה העולם שמם עד שבא ר"ע אצ ...

קרא עוד

פרשת מטות – דיני מלחמה בשבת

 "ויאמר אלעזר הכהן אל אנשי הצבא הבאים למלחמה זאת חקת התורה אשר צוה ה' את משה" (ל"א כ"א). "ת"ר אין מפליגין בספינה פחות מג' ימים קודם לשבת במה דברים אמורים לדבר הרשות אבל לדבר מצוה שפיר דמי ופוסק עמו על מנת לשבות ואינו שובת דברי רבי רשב"ג אומר אינו צריך ומצור לצידון אפילו בע"ש מותר". "ת"ר אין צרין על עיירות של נכרים פחות מג' ימים קודם לשבת ואם התחילו אין מפסיקין וכן היה שמאי אומר עד רדתה אפילו בשבת" (שבת י"ט ...

קרא עוד

פסול ספר הפטרות

שאלה: ספר הפטרות שהודפס על דמוי קלף והודפס על פי הקרי , כלומר, מלים המופיעות בקרי וכתיב הודפסו לפי הקרי בלבד ואין זכר לכתיב. האם מותר לברך על ספר זה ולקרוא בו בציבוד בשבתות ובמועדים? תשובה: ספר הפטרות אינו נפסל לקריאה ואף מותר לברך על ההפטרה בקריאה ממנו, ואפילו שיש לו טעויות כתיב הפוסלים בספר תורה. ביאורים: ראשית כל תקנת קריאת ההפטרה כתב הטורי זהב בסי' רפד' ס"ק א' הטעם משום שפעם אחת גזרו גזרה שלא לקרות בתור ...

קרא עוד

המדליק לאחר הזמן אם צריך שיעור

לידי"נ הרב הגאון המופלג אוצר כל כלי חמדה רבי אשר ליכטנשטיין שליט"א רמת שלמה. במה שהעיר במבואר במשנ"ב סי' תרע"ב סק"ה דהמדליק לאחר הזמן של שקיעת החמה לא צריך שיעור חצי שעה אלא עד סוף זמן שתכלה רגל ויכול להדליק ולברך כמבואר בלשון השו"ע דאם לא הדליק מיד יכול להדליק ולברך עד שתכלה רגל, והקשה מאי שנא ממי שאין לו מספיק שמן שתדלק עד שתכלה רגל שאינו יכול לברך ומאי שנא תחילת הזמן שאינו מעכב בברכה מסוף הזמן שמעכב. לכא ...

קרא עוד

הפרשת חלה משני בצקים

שאלה: אם אני עושה 2 קילו בצק. אבל 2 סוגים שונים ז"א קערה אחת של בצק לחלות, וקערה אחת של בצק לפיתות שזה מתכון קצת שונה אני יכולה לעשות על זה הפרשת חלה, נכון? אפילו שזה 2 סוגי בצק? תשובה: שני בצקים שמקפידים שלא יתערבבו  זה בזה, אי אפשר לצרפם ולהפריש מהם חלה. מקורות: שו"ע יורה דעה סי' שכו סעיף א ברמ"א. וכן פסק הלכה למעשה בשמירת שבת כהלכתה [חלק ב פרק מה אות י] וזה לשונו "עיסה אחת המיועדת לחלות ועיסה אחרת המיועד ...

קרא עוד

נטילת הלואה בהיתר עיסקא עבור חברו

שאלה: האם שימוש בכרטיס אשראי של אדם אחר לקניה בקרדיט, כאשר המשתמש מחזיר לבעל הכרטיס את התשלום שגובה ממנו חברת האשראי, יש בזה בעיה של ריבית?   תשובה: אכן כן, ברכישת מוצרים עבור אדם אחר באמצעות כרטיס אשראי בריבית, אף שהרוכש עצמו אינו עובר על איסור ריבית, מאחר ויש היתר עיסקא לחברת האשראי, מכל מקום אחר שכבר נרכש המוצר, והשליח מעבירו לרשות המשלח ונוטל את הסך ששילם כולל דמי הריבית, שניהם עוברים בזה על איסור ריבית ...

קרא עוד
לתחילת הדף