אתה נמצא כאן: דף הבית » שאלות אחרונות » הבית היהודי

סתימה בשיניים לענין חציצה במקווה

שאלה: מהו השיעור לסתימה זמנית שיש לאשה על השן, דאינה חוצצת דאפשר לה לטבול. תשובה: יש מי שכתב שיומיים שלושה בוודאי הוי חציצה, יש שדרשו לפחות שבעה ימים, יש שכתבו שהמנהג כיום שאם הסתימה נשארת למשך שלושים יום, איננה חוצצת, יש מי שכתב שיש צורך בחצי שנה, ויש מי שכתב שאין כוונת העניין לחלק בזמנים קצרים או ארוכים, אלא אם יש זמן קבוע להסרת הסתימה, אין היא חוצצת, והלכה למעשה אם נשאר שם שבוע אינו חוצץ.  מקורות והרחבת ...

קרא עוד

אשה שאיבדה הבדיקה

שאלה: אשה שבדקה עצמה והשליכה את עד הבדיקה ולא הלכה אצל חכם לשאול עליו, האם היא טהורה לבעלה או שהיא טמאה מספק וצריכה לספור שבעה נקיים ולטבול. תשובה: בכל אופן צריכה לשאול מורה הוראה, ואם ראתה וזוכרת צורת המראה היטב יוכל החכם להראות לה מיני צבע לשם השוואה, ורק אם תדע בוודאות דמראה כזה לא היה דומה כלל לאדום, יש לצדד ולהקל, מקורות והרחבת הדברים: א.      בשולחן ערוך יורה דעה (הלכות נדה סימן קפח סעיף ב) נאמנת אשה ...

קרא עוד

פדיון הבן על ידי הבכור עצמו

שאלה: האם אדם שהוא בכור לאביו ולאמו ואביו לא פדה אותו כשהיה קטן יכול לפדות את עצמו או שהחובה מוטלת על אביו בדוקא וגם שהוא גדול אביו מצווה לפדותו. [יש לציין שלא תמיד האבא מעונין לפדות וכגון במקרה שהאב אינו שומר תורה ומצוות] תשובה: הבכור כשגדל יכול לפדות עצמו, גם אם אביו לא מעונין להשתתף בה. יש לערוך התאמות מסוימות לנוסח הנהוג, באופן שהבכור אומר: "אני בכור פטר רחם והנני שלך", וכך בכך המשך הנוסח יש להשתמש בגוף ...

קרא עוד

טבילה עם גבס

שאלה: מה דין אישה עם גבס ביד/רגל לעניין טבילה? תשובה: תשובה: אין לאשה לטבול כל זמן שהגבס עליה, ולהוי ידוע שברוב המקרים יש אפשרות להוריד את הגבס לכמה שעות ואח"כ להחזירו, והטוב ביותר לבקש גבס פלסטיק שאותו אפשר להוריד ולהחזיר בקלות. מקורות : שולחן ערוך יורה דעה הלכות נדה סימן קצח סעיף י, רטיה שעל המכה, חוצצת. ובסעיף כג, השירים והנזמים והטבעות והקטלאות אם הם רפוים, אינם חוצצים; ואם הם מהודקים, חוצצים.  וכן הדין ...

קרא עוד

קטן שהתגייר והגיע לגיל מצוות

שאלה: בן קטן שהתגייר עם אמו  עומד להיכנס למצוות, האם יש חיוב על פי ההלכה שהבן יקבל מצוות בפני בי"ד? תשובה: לא מצאנו שיש חיוב על הקטן שהתגייר עם אימו, שיצטרך לקבל מצוות לפני שהגדיל בפני בי"ד. ההלכה היחידה שמצאנו בענין זה [ראה כתובות י"ג ע"א ושו"ע יור"ד סימן רס"ח ס"ז – ח] היא שיש ביכולתו של קטן למחות - שאינו רוצה לקבל על עצמו יהדות לפני שיגדיל, וממילא מכאן ולהבא דינו כגוי. אולם, בסתם, כשלא מיחה, אנו מפרשים את ...

קרא עוד

התגיירה עם בנה ונולד בן נוסף מי מהם חייב בפדיון

שאלה:  ראובן נשא אשה נוכריה והוליד ממנה בן, האשה התגיירה ביחד עם בנה, ולאחר מכן ילדה בן נוסף. איזה בן חייב בפדיון הבן? תשובה: שני הבנים פטורים מפדיון הבן. הבן הראשון פטור, כיון שלא נולד מרחם של יהודיה, והבן השני פטור, כיון שאימו כבר ילדה מקודם, וממילא הבן השני פטור כיון שאינו 'פטר רחם' מקורות והרחבת הדברים: שנינו במשנה בכורות מ"ו ע"א: "מי שלא היו לו בנים, ונשא אשה שכבר ילדה עודה שפחה ונשתחררה, עודה עובדת כו ...

קרא עוד

יחוד עם ילדים מאומצים

שאלה: מה דין יחוד עם ילדים מאומצים? תשובה: שיטת רוב הפוסקים להחמיר ולאסור יחוד אף אם ילדים מאומצים, אומנם אם אפשר לדאוג שבאופן קבוע יהיה מפתח לכמה מבני הבית, ומידי פעם אכן יכנסו בלי הודעה מראש יש להקל שהרי זה כפתח פתוח לרשות הרבים. מקורות והרחבת הדברים: הלבוש [אבן העזר סי' כב סעי' א] כתב שהטעם שאין איסור יחוד לאדם עם בנו ובתו זה משום "שאין דרכה לבוא עימו בהרגל עבירה", ועל סמך דבריו כתב הציץ אליעזר (ח"ו סי' ...

קרא עוד

פדיון הבן לילד הנולד מתרומת זרע

שאלה: אני רווקה וילדתי בן בכור בלידה רגילה מתרומת זרע (לא היו הריונות קודמים ולא הפלות). האם אני יכולה לערוך טקס פדיון הבן? והאם אחיי או אבי יכולים לפדות אותו (לפי הבנתי האב צריך לפדות את הבן, אבל לצערי אין אבא)? אם אין חיוב, האם בכל אופן הילד חייב לפדות את עצמו כשיגדל? תשובה: בן הנולד מתרומת זרע חייב בפדיון הבן ככל בן ישראל. על שלשה יהודים כשרים לשבת יחדיו במושב בית-דין, ולמנות את האח או את האב לפדות את הב ...

קרא עוד
לתחילת הדף